N-glykosylering av serumproteiner endres ved myelomatose

Marita Westhrin | Jun 2019 | Onkologi /hematologi |

Marita Westhrin
ph.d., forsker,
Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR),
Senter for myelomforskning,
IKOM, NTNU, Trondheim

Therese Standal
ph.d., professor,
Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR),
Senter for myelomforskning,
IKOM, NTNU,
Trondheim

I denne studien studerte vi N-glykosylering av alle serumproteiner (sekretomet) isolert fra pasienter med myelomatose og sammenlignet det med grad av N-glykosylering hos friske kontroller. Vi fant at serumproteiner hos myelomatosepasienter generelt var mer fukosylert og mindre galaktosylert og sialylert sammenlignet med friske kontroller.  Bakgrunn Myelomatose er en kreftform som forårsakes av maligne plasmaceller i beinmargen. Myelomcellene har blant annet økt sekresjon av monoklonale immunglobuliner. Glykosylering (binding av oligosakkarider) er en post-translasjonell modifisering som endrer egenskapene til en rekke proteiner. N-glykosylering er binding av oligosakkarider til nitrogenatomet i aspargin, og denne modifikasjonen finnes i ca. halvparten av alle serumproteiner.1  Endring i protein-glykosylering skjer ofte i forbindelse med inflammasjon, infeksjon eller andre sykdommer, slik som kreft.2 Ved sykdom vil immunglobuliner ofte ha glykaner med redusert mengde sialinsyre og galaktose, noe som gjør immunglobulinene mer proinflammatoriske.3  Glykosylering av immunglobuliner vil for eksempel påvirke binding til Fcγ-reseptorer, antistoff-avhengig celle-mediert cytotoksisitet (ADCC) og komplementaktivering (se figur 2 for en oversikt over glykosylering av IgG). Grad av glykosylering er relativt stabilt hos en frisk person, men kan endres drastisk med økt alder og ved sykdom.4 Derfor har glykosyleringsstatus av serumproteiner potensiale som biomarkør.  Glykosyleringsgrad av monoklonale immunglobuliner (M-komponenten) er lite studert, og resultatene av de ulike studiene er tildels motstridende. For eksempel ble det vist at M-komponenten var høyt sialylert i myelompasientene sammenlignet med M-komponenten til pasienter med det premaligne stadiet MGUS.5 Senere, i 2016, viste Mittermayr at sialyleringen var redusert fra MGUS til myelomatose.6 Analysemateriale I denne studien ville vi se nærmere på hele serumprotein-sekretomet ved myelomatose og hvordan dette skiller seg fra serumprotein-sekretomet til friske kontroller. Fordi glykosyleringen er ulik i de ulike immunglobulin-isotypene og fordi over halvparten av pasientene har IgG myelomatose, valgte vi å inkludere serum fra pasienter med IgG-myelomatose.  Totalt 91 myelompasienter og 51 friske kjønns- og aldersmatchede kontroller ble...