Å bistå med en endring av alkoholvaner – tidlig intervensjon ved alkoholproblemer

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri, nevrologi & geriatri |

Av Fanny Duckert, professor, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Alkoholrelaterte problemer er en av våre store samfunnsutfordringer. Den økende liberaliseringen av alkoholbruk og at stadig flere drikker, vil endre det kliniske landskapet fremover. Vi regner med at det er særlig økningen av tidlige problemdrikkere og rusproblemer hos sosialt velfungerende personer som vil gi et økende press på helsevesenet. Det vil mobilisere et behov for intervensjonstilbud av en annen type enn det tradisjonelle behandlingsapparatet har representert.1,2,3 Ikke minst vil det økende alkoholforbruket blant kvinner forventes å føre til en økning i alkoholrelaterte problemer.4 Hva vet vi om problemdrikkere? De fleste problemdrikkere er ordinære personer i stabile livssituasjoner. Problemdrikking er lært, og det er ulike måter å redusere et alkoholproblem på. Ved rusproblemer er det et gjennomgående problem at det går for lang tid, og problemene er ofte blitt tunge og kroniske før de blir grepet fatt i. Særlig personer i ledende og selvstendige posisjoner har i mange tilfeller kunnet utvikle et overforbruk av alkohol uten at dette blir så synlig for omverdenen. Dette kan ha foregått over lang tid og medført helsemessige konsekvenser, som vedkommende konsulterer legen sin for. De fysiske skadevirkningene av et høyt og langvarig alkoholforbruk kan være mange, slik som høyt blodtrykk, redusert immunforsvar, magekatarr, søvnforstyrrelser, depresjon, osv.  I mange tilfeller er plagene som pasienten presenterer diffuse og generelle. I noen tilfeller vil de fysiske endringene gi utslag på blodprøver, i andre ikke. Leger bør derfor i langt større utstrekning enn det som hittil har vært vanlig foreta enkle alkoholanamneser hos voksne pasienter. Det er store individuelle variasjoner i drikkemønsteret og typen, varigheten og alvorlighetsgraden av alkoholproblemer. En viktig forutsetning blir derfor et kartleggingsarbeid som fanger opp denne variasjonsbredden. Disse forskjellene må også danne et grunnlag for å utarbeide målsettinger, og se på hvilke endringer som det må...