Å stimulere motivasjonen for selvregulering av type 2-diabetes – en utfordring for helsepersonell

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Bjørg Oftedal, førsteamanuensis, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger ”Det er viktig å motivere personer med type 2-diabetes til å regulere blodsukkeret” er en gjennomgående setning innen diabeteslitteraturen. Det er helt klart et sentralt aspekt i støtten fra helsepersonell. Likevel har vi lite kunnskaper om hvordan personer med type 2-diabetes oppfatter støtten både fra det formelle og uformelle støtteapparatet og om denne støtten kan influere på motivasjonen for regulering av diabetes. Ved Universitetet i Stavanger er det nylig gjennomført en ph.d.-avhandling om Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes.1 En av hensiktene med studien var nettopp å utvikle kunnskaper om hvordan voksne med type 2-diabetes oppfatter støtten fra helsepersonell, familie og venner og hvordan den støtten kan influere på motivasjonen for diabetesregulering. I denne studien knyttes diabetesregulering hovedsakelig til fysisk aktivitet og sunt kosthold. Få tidligere studier har fokusert på dette temaet, og funnene fra denne studien viser at det å motivere personer til regulering av type 2-diabetes er utfordrende og vanskelig, men ikke umulig.2,3 Studien tar utgangspunkt i en motivasjonsteori som er basert på at særlig mestringsforventning (troen på at en vil klare å utføre en oppgave) har betydning for indre motivasjon.4 Denne faktoren er igjen influert av det sosiale støtteapparatet som for eksempel helsepersonell, familie og venner. Forskningsprosjektet består både av fokusgruppeintervju og en spørreskjemakartlegging. 19 personer (30-65 år) med type 2-diabetes deltok i fokusgruppeintervjuet og 425 personer (30-70 år) i spørreskjemakartleggingen. God støtte fra helsepersonell - liten støtte fra familie og venner Funnene i spørreskjemastudien indikerte at de fleste var fornøyd med støtten fra helsepersonell. Dette resultatet er i tråd med funnene fra fokusgruppeintervjuet, hvor det ble identifisert flere typer støtte fra helsepersonell som kan motivere til diabetesregulering. Mange opplevde at helsepersonell hadde en empatisk tilnærming. En slik tilnærming kan hjelpe den enkelte i...