Akutte brystsmerter utenfor sykehus – forekomst og håndtering

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Robert A. Burman, allmennlege, forsker/ph.d.-kandidat, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse og Universitetet i Bergen Brystsmerter er et viktig og hyppig forekommende symptom ved akutt sykdom utenfor sykehus. Det er velkjent at brystsmerter kan være uttrykk for alvorlig hjertesykdom som krever rask diagnostikk og behandling, ofte på sykehus. Det som er mindre kjent er hvor ofte brystsmertepasienter faktisk er alvorlig syke, på hvilket nivå i helsevesenet de behandles, hvor raskt ambulansen når pasienten og i hvilken grad de blir innlagt på sykehus. Denne artikkelen vil oppsummere en prospektiv studie, publisert i BMC Emergency Medicine i 2011, som langt på vei besvarer spørsmålene over, gjennom en analyse av akutt syke brystsmertepasienter som ble håndtert gjennom kontakt med tre ulike AMK-sentraler som dekker både bynære områder og distriktsområder.1 Metode AMK-sentralene registrerte i en 3 måneders-periode all informasjon om pasienter som kontaktet nødnummeret 113 og ble kategorisert til høyeste prioritet – såkalt ”rød respons” etter Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp. Pasientjournaler ble innhentet fra ambulansene og legevaktene/fastlegene, og med bakgrunn i disse opplysningene ble diagnosekoder (ICPC-2) og alvorlighetsgrad (NACA-score) satt. Tiden det tok før første ambulanse nådde pasienten beskrives som prehospital responstid. Kun brystsmertepasienter ble inkludert i studien, disse utgjorde 21 % av de registrerte pasientene. Resultater/diskusjon Estimert rate var 5,4 pasienter med brystsmerte per 1000 innbyggere per år, eller 10 pasienter med akutte brystsmerter per uke i et legevaktdistrikt som dekker 100.000 innbyggere. Alvorlighetsgrad-scoringen viste at kun en fjerdedel av pasientene var i en potensiell eller definitiv livstruende tilstand. Dette viser at det i mange tilfeller ble satt en høyere responsgrad enn det som viste seg nødvendig, noe som også til en viss grad er ønskelig for å fange opp flest mulig med potensiell livstruende sykdom. Samtidig vet vi at en slik ”overtriagering” er ressurskrevende og kan skape samtidighetskonflikter all den...