Aldring, fysisk aktivitet og dødelighet – en 42-års oppfølgingsstudie.

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Anne Kristine Gulsvik, konstituert overlege, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Torgeir Bruun Wyller, professor, overlege, Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Mangel på fysisk aktivitet har antatt epidemiske proporsjoner i den industrialiserte verden, og fysisk aktivitet er en av de viktigste modifiserbare faktorer som avgjør risikoen for kronisk sykelighet og høy dødelighet i befolkningen generelt. Den gunstige effekten av fysisk aktivitet på forventet levetid og risiko for ulike sykdommer som iskemisk hjertesykdom (IHD), hjerneslag og kreft har vært studert siden 1950-tallet blant voksne og middelaldrende aldersgrupper, men i mindre grad blant eldre.1,2 Vi kjenner bare til én tidligere populasjonsbasert studie som omfatter alle voksne aldersgrupper av begge kjønn og med en oppfølgingsperiode på mer enn 20 år.3 Sammenhengen mellom mangel på fysisk aktivitet og totaldødelighet er anslått å være i samme størrelsesorden som effekten av hypertensjon, hyperkolesterolemi og røyking alene, men den relative betydningen av ulike risikofaktorer kan variere mellom ulike aldersgrupper.4 I vår studie har vi en svært lang oppfølgingstid, et betydelig antall eldre deltakere, en stor samling av potensielt konfunderende faktorer og dermed mulighet for å studere mulig "revers kausalitet" (omvendt årsakssammenheng: Sykdom som årsak til både inaktivitet og økt dødelighet) i de eldre aldersgruppene. Målsetningene med denne studien er: Å utforske de langsiktige sammenhengene mellom fysisk aktivitet og totaldødelighet, iskemisk hjertesykdom og slag, og å sammenligne effekten av fysisk aktivitet med andre etablerte risikofaktorer i ulike aldersgrupper. Artikkelen er et utdrag av originalpublikasjon i International Journal of Epidemiology i 2011.5 Metode I Bergen Clinical Blood Pressure Survey ble et tilfeldig utvalg bestående av 6811 norske menn og kvinner undersøkt i 1965-1971 og fulgt fram til 2005. Mer enn 400 anamnestiske og kliniske variabler ble registret. Fysisk aktivitet ble registrert ved hjelp av et spørreskjema og definert som deltakelse i en eller flere aktiviteter fra konkurranseidrett til ukentlig...