Anbefaler norske leger kreftscreening til sine pasienter?

Berit Bringedal | Mar 2020 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | Onkologi /hematologi |

Berit Bringedal
seniorforsker, ph.d.,
LEFO – Legeforskningsinstituttet,
Oslo, Norge

SAMMENDRAG En ny studie viser at norske leger anbefaler kreftscreening oftere enn det retningslinjene skulle tilsi. Hvorvidt en lege vil anbefale en pasient å la seg screene for kreft er imidlertid avhengig av mange forhold: ikke bare retningslinjer, men også egne vurderinger av evidensen, diskusjoner i fagmiljøet, kostnader og pasientens preferanser. Trolig spiller enda flere faktorer inn. Det synes klart diskutabelt om screening for prostata- og lungekreft bør anbefales, og at screening for eggstokkreft trolig ikke bør anbefales overhodet. I Norge foreligger nasjonale screeningprogram for kreft i bryst, livmorhals og tarm. Dette innebærer at helsemyndighetene gir relativt sterke føringer for å delta i programmene. Alle i målgruppen får brev i posten med oppfordring om å delta, og det sendes ekstra «innkallinger» til dem som ikke benytter seg av tilbudet. Brystscreening tilbys kvinner mellom 50 og 69 år, mens livmorhalsscreening tilbys fra 25 til 69 år.  Screeningprogrammet for tarmkreft er under utbygging, men man regner med at hele befolkningen i alderen 55-65 skal få tilbudet innen 2024. Det anbefales ikke generell screening for andre kreftformer i Norge.1 De nasjonale programmene kan ses som myndighetenes retningslinjer, og det er derfor ikke overraskende at majoriteten av norske leger anbefaler sine pasienter å la seg screene for bryst- og livmorhalskreft. Dette oppgir deltakerne i en survey av et representativt utvalg av norske leger, og resultatene herfra er nylig publisert.2 Survey av norske leger Studien ble gjennomført i årsskiftet 2014/15, der 1 545 leger fikk tilsendt et spørreskjema på papir. Utvalget er del av et panel av yrkesaktive leger som ble etablert i 1993 og som får tilsendt spørreskjema hvert annet år. Panelet kompletteres med yngre leger ettersom pensjonister forlater panelet.  I tillegg til faste spørsmål relatert til arbeidsforhold, legges det inn spørsmål om andre aktuelle temaer, for eksempel etikk, helsepolitikk eller styring av helsetjenesten. I...