Ankyloserende spondylitt – invers assosiasjon mellom kardiorespiratorisk fitness og arteriell stivhet

Inger Jorid Berg | des 2018 | |

Inger Jorid Berg
overlege, ph.d,
Revmatologisk avdeling,
Diakonhjemmet Sykehus

Fysisk aktivitet er en av hjørnesteinene i behandlingen av pasienter med ankyloserende spondylitt (AS). Tidligere har det vært mest fokus på bevegelighetstrening, og mange pasienter trener med lav intensitet,1 og en tidligere studie har funnet at pasienter med ankyloserende spondylitt har lavere kardiorespiratorisk fitness (CRF).2

CRF forteller noe om evnen til hjerte- og karsystemet og respirasjonen til å forsyne muskulaturen med oksygen under fysisk aktivitet og kan måles ved maks O2-opptak. Den viktigste livsstilsfaktoren for å bedre CRF er trening ved moderat og høy intensitet.3 Lav CRF er forbundet med øket risiko for hjerte- og karsykdom i den generelle befolkningen samt hos grupper med øket risiko for hjerte- og karsykdom, og økning av CRF gjennom trening er knyttet til lavere risiko for hjerte- og karsykdom.4

Pasienter med AS har øket risiko for hjerte- og karsykdom sammenliknet med normalbefolkningen. Siden det er kjent at pasienter med AS har lavere CRF enn normalbefolkningen, er det mulig at noe av den økte forekomsten av hjerte- og karsykdom er knyttet til lav CRF. I denne studien ønsket vi å undersøke om det hos pasienter med AS var en sammenheng mellom CRF og risiko for hjerte- og karsykdom.

Metode
Dette er en tverrsnittstudie av en kohort av pasienter med AS, som er etablert på Diakonhjemmet Sykehus. CRF ble beregnet ved å estimere maks O2-opptak indirekte ved en fysisk test på tredemølle. Deltagerne gikk på en tredemølle med gradvis økende helning og fart etter en forhåndsdefinert protokoll.5 Testen ble avsluttet når deltagerne signaliserte at de ikke klarte høyere intensitet på testen, og maks O2-opptak ble deretter beregnet etter en formel.6

Arteriell stivhet er en validert biomarkør for risiko for hjerte- og karsykdom og en uavhengig prediktor for hjerte- og karsykdom og mortalitet7 og ble i studien brukt som markør for risiko for hjerte- og karsykdom. Vi målte arteriell stivhet ikke-invasivt med et tonometer ved to forskjellige mål; pulsbølgehastighet (PWV) samt augmentation index (AIx). Ved måling av PWV beregnes hastigheten til utbredelsen av pulsbølgen i sentrale arterier, og dette er et direkte mål på arteriell stivhet. Ved beregning av AIx analyseres formen på pulsbølgen og gir et indirekte mål for arteriell stivhet.8

Vi analyserte om det var assosiasjon mellom maks O2-opptak og arteriell stivhet. Vi analyserte assosiasjonene både ved scatterplots og enkel lineær regresjon (ujusterte analyser) og deretter i multivariate regresjonsanalyser hvor vi inkluderte andre variabler med mulig effekt på utfallsmålet, arteriell stivhet.

Resultater
Totalt deltok 118 pasienter i denne studien. Pasientene hadde en gjennomsnittsalder på 49 år og 64 %
var menn. I ujusterte analyser fant vi at det var en invers assosiasjon mellom maks O2-opptak og arteriell stivhet. Vi fant også en tilsvarende invers assosiasjon mellom maks O2-opptak og arteriell stivhet i justerte multivariate analyser, både for PWV og AIx.9

Diskusjon
I denne studien fant vi en invers assosiasjon mellom maks O2-opptak og arteriell stivhet. Dette indikerer at det er en sammenheng mellom dårlig fysisk form (lav CRF) og øket risiko for hjerte- og karsykdom hos pasienter med AS. Økt trening påvirker både CRF (øker) og arteriell stivhet (reduseres), og trening kan være en felles faktor som forklarer den inverse assosiasjonen i studien.

Utholdenhetstrening ved moderat og høy intensitet som øker CRF, kan derfor være en attraktiv måte å redusere arteriell stivhet og dermed risiko for hjerte- og karsykdom. Vi har i en tidligere studie funnet at sykdomsrelaterte plager er en barriere for fysisk aktivitet hos pasienter med AS.10 Dermed kan også optimal behandling av sykdomsaktivitet bidra til øket trening og øket CRF og det igjen til redusert risiko for hjerte- og karsykdom.

KONKLUSJON

Vi fant en invers assosiasjon mellom maks O2-opptak og arteriell stivhet, og dette indikerer at det er en sammenheng mellom lav CRF og øket risiko for hjerte- og karsykdom hos pasienter med AS. Den kliniske implikasjonen av dette er at risiko for hjerte- og karsykdom muligens kan reduseres ved å øke CRF gjennom trening, men longitudinelle treningsintervensjonsstudier trengs for å belyse denne sammenhengen.

Interessekonflikter: Inger Jorid Berg har mottatt støtte fra Norsk Revmatikerforbund for å skrive artikkelen. Ut over dette har forfatteren ingen interessekonflikter.

Referanser

1. Fongen C, Halvorsen S, Dagfinrud H. High disease activity is related to low levels of physical activity in patients with ankylosing spondylitis. Clin Rheumatol 2013 Dec;32(12):1719-1725. 2. Halvorsen S, Vøllestad NK, Fongen C, Provan SA, Semb AG, Hagen KB, et al. Physical fitness in patients with ankylosing spondylitis: comparison with population controls. Phys Ther 2012 Feb;92(2):298-309. 3. Lee DC, Artero EG, Sui X, Blair SN. Mortality trends in the general population: the importance of cardiorespiratory fitness. J Psychopharmacol 2010 Nov;24(4 Suppl):27-35. 4. Church TS, Lamonte MJ, Barlow CE, Blair SN. Cardiorespiratory fitness and body mass index as predictors of cardiovascular disease mortality among men with diabetes. Arch Intern Med 2005 Oct 10;165(18):2114-2120. 5. Borg G. Perceived exertion as an indicator of somatic stress. Scand J Rehabil Med 1970;2(2):92-98. 6. American College of Sports Medicine. ACSM’s Guidelines for exercise testing and prescription. 7 ed. New York: Lippincott Williams and Wilkins; 2006. 7. Townsend RR, Wilkinson IB, Schiffrin EL, Avolio AP, Chirinos JA, Cockcroft JR, et al. Recommendations for Improving and Standardizing Vascular Research on Arterial Stiffness: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension 2015 Sep;66(3):698-722. 8. Laurent S, Cockcroft J, Van Bortel L, Boutouyrie P, Giannattasio C, Hayoz D, et al. Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications. Eur Heart J 2006 Nov;27(21):2588-2605. 9. Berg IJ, Semb AG, Sveaas SH, Fongen C, van der Heijde D, Kvien TK, et al. Associations Between Cardiorespiratory Fitness and Arterial Stiffness in Ankylosing Spondylitis: A Cross-sectional Study. J Rheumatol 2018 Jul 1 . 10. Fongen C, Sveaas SH, Dagfinrud H. Barriers and Facilitators for Being Physically Active in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Cross-sectional Comparative Study. Musculoskeletal Care 2015 Jun;13(2):76-83.