Hjerneslag er en av de viktigste årsakene til at mennesker dør eller blir hjelpetrengende i vår del av verden. De menneskelige og helseøkonomiske konsekvensene er således betydelige. Årsakene til slag er i hovedsak ischemiske, emboliske eller blødningsbetingede. Ut over modifisering av tradisjonelle risikofaktorer som hypertensjon, diabetes, hyperkolesterolemi og røking, er antikoagulasjon eller blodplatehemmende behandling viktigst. ...

I en studie publisert i American Journal of Cardiology1 har vi i en prospektiv kohortstudie av hjertepasienter som deltok på hjerterehabilitering i Oslo (Oslo HeartEx studien), undersøkt fysisk form og livskvalitet hos pasientene med koronarsykdom ett år etter avsluttet rehabilitering. Fysisk form, målt direkte med maksimalt oksygenopptak (VO2max), predikerer overlevelse hos pasienter med og uten ...

Kondisjonstrening er et viktig tiltak i forebygging og behandling av diabetes type 2 (T2D).1,2 Det beste målet på kondisjon er maksimalt oksygenopptak, VO2max.3 Lav VO2max er assosiert med høyere risiko for å utvikle kardiovaskulære sykdommer, fedme, høyt blodsukker og andre metabolske forstyrrelser.4-7 Personer med T2D har lavere VO2max sammenlignet med friske personer i samme alder.8,9 ...

En rekke populasjonsbaserte kohorter har vist sammenhenger mellom plasmakonsentrasjonen av lipoprotein(a) og risiko for fremtidig kardiovaskulær sykdom og død. Genetiske varianter i LPA-genet er også vist å være assosiert med dårligere kardiovaskulær prognose. Hvorvidt måling av lipoprotein(a) kan brukes for kartlegging av risiko for nye hendelser blant pasienter som allerede har etablert koronar hjertesykdom, er ...

Hjertesvikt er et komplekst klinisk syndrom med symptomer og tegn som oppstår som følge av en strukturell eller funksjonell forstyrrelse av hjertets ventrikkelfylning eller utpumping av blod.1 Forekomsten av hjertesvikt øker ved økende alder og ved ko-morbiditeter som hypertensjon, overvekt og diabetes type 2. Allerede i 1974 rapporterte Framingham-studien at menn og kvinner med diabetes ...

Antarktisk krill av arten Euphausia superba er små krepsdyr som lever i store svermer i havområdene rundt Antarktis. De beiter på alger som blant annet produserer de langkjedete omega-3 fettsyrene EPA (eicosapentaenoic acid, C20:5n3) og DHA (docosahexaenoic acid, C22:6n3) og har derfor et relativt høyt innhold av disse fettsyrene. EPA og DHA er begge beskrevet ...

For lav eller for høy fødselsvekt er forbundet med økt sykdomsrisiko senere i livet. Insulin er viktig for fosterets vekst, og mengden insulin som utskilles påvirker fødselsvekten. Store fostre (makrosomi, “large for gestational age” – LGA) betyr fødselsvekt over 4000 g eller over 90-percentilen. Makrosomi medfører økt risiko for traumatisk fødsel og fødselskomplikasjoner for foster ...

Kardiovaskulær sykdom bidrar til både morbiditet og mortalitet hos KOLS-pasienter. KOLS-pasienter har høyere nivå av hjertespesifikke troponin T (TnT) enn sammenlignbar gruppe uten KOLS, og TnT-nivået stiger under KOLS-eksaserbasjon. Nivået av TnT er også en sterk prediktor for risiko for død hos KOLS-pasienter. Mekanismene for TnT-forhøyelse hos KOLS-pasienter er ikke kartlagt endelig. Høy komorbiditet av ...

Obstruktive lungesykdommer (OLS), som astma og KOLS, karakteriseres av kronisk inflammasjon i bronkialslimhinnen og redusert luftstrøm. Forståelsen av astma og KOLS som to ulike sykdommer er blitt utfordret, og betegnelsen astma-kols overlapp (AKO) er introdusert.1 Vi ønsket å finne forekomst av AKO i en stor norsk befolkningsundersøkelse i tillegg til å kartlegge livsstil og symptomer ...

Søvnapné og hjertesvikt

Diabetes / Hjerte-Kar, Fastleger | Gunn Marit Traaen | 4. Apr 2018 kl. 11:07 |

Søvnapné karakteriseres av unormalt lange pauser i respirasjon. Pustepausene kan vare fra sekunder til minutter og føre til fall i oksygenmetningen. Det er vanlig å dele pustepausene inn i delvis opphør (hypopné) og fullstendig opphør (apné). Definisjonene er satt av American Academy of Sleep Medicine (AASM): • Hypopné defineres som minst 30 % reduksjon i ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge