En arbeidsgruppe utgått fra ”The European Network on Drug Allergy” og ”Drug Allergy Interest Group” innen ”The European Academy of Allergy and Clinical Immunology” (EAACI/ENDA) anbefaler felles europeiske rutiner for dokumentasjon av medikamentallergier. Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag og retningslinjer for et «Medikamentallergipass» og et «Medikamentallergi problemkort» som pasienten alltid bør ha med seg. Medikamentallergipasset skal ...

Barn med astma kan erfare at deres kroniske sykdom begrenser deltakelse i fysisk aktivitet.1,2 Tidligere forskning har imidlertid vist at det er en svak sammenheng mellom opplevd begrensning av fysisk aktivitet og objektive mål på bronkokonstriksjon indusert av intensiv fysisk aktivitet, det vil si anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon.3-5 Litteraturen peker i retning av en kompleks kombinasjon av ...

Urinsyregikt kan kureres!

Fastleger | | 30. mai 2017 kl. 10:53 |

Urinsyregikt viser seg ofte med tilbakevendende anfall av intens smerte i ett eller flere leddområder eller senefester. Urinsyregikt er en inflammatorisk revmatisk sykdom hvor patofysiologien er ganske enkel. Det er viktig med god diagnostikk for å kunne starte medikamentell behandling som fjerner krystaller avleiret i vevet. Diagnostikk og behandling av urinsyregikt er en oppgave først ...

Infeksjon med hepatitt C-virus (HCV) kan gi kronisk hepatitt. Viruset overføres gjennom kontakt med blod. I industrialiserte land forekommer infeksjonen hovedsakelig blant injiserende rusmiddelbrukere, der den hyppigste smitteveien er deling av sprøyte/kanyle. I tillegg forekommer sykdommen blant personer som kommer fra eller har kontakt med personer fra land hvor hepatitt forekommer endemisk. I disse landene ...

Hoftebrudd, definert som fraktur i proksimale femur, forekommer ofte hos eldre og kan føre til redusert livskvalitet og økt mortalitet.1 Skandinavia har den høyeste insidensen av hoftebrudd i verden, med en estimert insidens på 400 hoftefrakturer per million innbyggere.2 Viktigste risikofaktor for hoftebrudd er osteoporose. Osteoporose forekommer oftere hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) ...

I helsepolitiske føringer har det vært et økende fokus på at komplekse sykdomstilstander og akutte forverringsfaser i en større grad skal behandles og håndteres uten sykehusinnleggelser.1 Familiemedlemmer forventes å ta på seg et større omsorgsansvar for kronisk syke gjennom alle faser av sykdommen. Det finnes etter hvert en god del forskning om implikasjonene knyttet til ...

Pasienter med kronisk lungesykdom, inkludert pasienter som behandles med langtids oksygentilskudd (LTOT), reiser med fly. Under flyreise kan man eksponeres for et trykk i kabinen tilsvarende det å oppholde seg i 8000 fots høyde (2438 m). Oksygentrykket i luften faller da til tilsvarende det å puste 15,1% oksygen ved havnivå (normalt tilsvarende 21% oksygen). Arteriell ...

De siste 40-50 år har det blitt gjort store teoretiske, medisinske og teknologiske fremskritt i behandlingen av prematurt fødte barn.1,2 Korttids- og langtidsoverlevelsen har økt, og store grupper av disse barna vokser nå opp og blir voksne. Kunnskapen om deres helse er viktig for alt helsepersonell, ikke bare for barnelegene, men også for leger og ...

Fastleger i Norge jobber med mange forskjellige typer av pasientsykdommer. Pasienter med kroniske sykdommer besøker fastlegen sin oftere enn gjennomsnittet. I studien vår forsket vi på tilfeller der pasienter bytter fastlege. Pasienter bytter fastleger når de ikke er fornøyd med pasient- og fastlegeforholdet,1-5 når de ikke føler at de blir tatt vare på eller får ...

En helhetlig behandling av kols bygger på klare retningslinjer, der en også tar høyde for komorbiditet som bidrar til en rekke kliniske fenotyper. En individuell tilnærming, som omfatter mer enn bare lungeområdet er derfor nødvendig. Det innebærer blant annet en nøye vurdering av pasientens psykiske funksjon.1 Målet med denne artikkelen er å gi en oversikt ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge