Vi publiserte nylig en tre måneder lang kostintervensjon, FATFUNC, med detaljerte målinger av kroppsfett som primærmål. Vi fant svært gode og like effekter av kosthold basert på enten karbohydrater (53 energiprosent) eller fett (71 energiprosent). Et viktig fellestrekk var at begge kostholdene hadde lite bearbeidete matvarer (fint mel, tilsatt sukker og raffinerte planteoljer). Fedme og ...

Skift- og nattarbeid er assosiert med overvekt og fedme. Denne typen arbeidsordning er også forbundet med en lang rekke andre metabolske konsekvenser. Paradoksalt nok viser studier at skift- og nattarbeidere ikke spiser mer enn vanlige dagarbeidere. Hvorfor blir de likevel overvektige? Ved Universitetet i Bergen setter vi rotter i arbeid for å bidra til å ...

Regelmessig undersøkelse for å påvise diabetiske øyekomplikasjoner er kostnadseffektivt. En undersøkelse fra England og Wales konkluderer med at innføringen av et nasjonalt program for systematisk undersøkelse av diabetesretinopati, sammen med bedret metabolsk kontroll, er årsaken til at diabetes retinopati for første gang ikke er den viktigste årsaken til blindhet i arbeidsfør alder.1,2 Norske undersøkelser fra ...

Det er enighet om at en akutt forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) som krever sykehusinnleggelse, er en alvorlig hendelse og kan ha mange negative effekter. For pasienten innebærer dette en økt risiko for død, reinnleggelse og redusert livskvalitet.1-6 Liggetiden ved sykehusinnleggelser for en forverring av KOLS er ofte lang, noe som indikerer at denne ...

Den nasjonale faglige retningslinjen for diabetes ble publisert av Helsedirektoratet i høst og inneholder 65 anbefalinger. Nytt i kapittelet om diagnostikk er at det i tillegg til de diagnostiske grensene også er anbefalinger for påvisning av bio-kjemiske verdier som indikerer en økt risiko for å få diabetes. Anbefalingene er sammenfattet i et flytdiagram (figur 1) ...

Av Sari Lindgren, Intensivsykepleier, høgskolelektor, ph.d.-student, Avdeling for helse og samfunn, Høgskolen i Narvik, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet  Sissel Lisa Storli, intensivsykepleier, førsteamanuensis, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet Lena Wiklund-Gustin, psykiatrisk sykepleier, docent i vårdvetenskap, Hälsa, vård och välfärd, Mälardalens Högskola, Västerås, professor, Avdeling for helse ...

Av Randi Andenæs, sykepleier, dr.philos, førsteamanuensis, Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en av de store helseutfordringene i vår tid. Selv med optimal medisinsk behandling gir sykdommen redusert helserelatert livskvalitet (HRQoL). HRQoL er et etablert begrep i helsevitenskapene og beskriver aspekter ved den enkeltes subjektive vurdering av egen ...

Av Gunnar Einvik, konstituert overlege, postdok, lungemedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus Dyspné er et symptom som påvirker pasientens følelser sterkt, blant annet gjenspeilet i den folkelige beskrivelsen åndenød. Pasienter i store sykdomsgrupper der dyspné er et vanlig symptom, slik som ved kols og hjertesvikt, har vanligvis mer angst og depresjon enn den generelle befolkningen.1,2 Slik komorbiditet ...

Av Espen Saxhaug Kristoffersen, lege, ph.d., Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, Forskningssenteret/Nevroklinikken, Akershus Universitetssykehus Migrene og hodepine er vanlige, men ofte invalidiserende plager i befolkningen.1 En fastlege i Norge med en gjennomsnittlig pasientliste (1200 pasienter) har rundt 150 pasienter med migrene, og enda flere pasienter med spenningshodepine på listen sin. En betydelig andel av ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge