Den nasjonale faglige retningslinjen for diabetes ble publisert av Helsedirektoratet i høst og inneholder 65 anbefalinger. Nytt i kapittelet om diagnostikk er at det i tillegg til de diagnostiske grensene også er anbefalinger for påvisning av bio-kjemiske verdier som indikerer en økt risiko for å få diabetes. Anbefalingene er sammenfattet i et flytdiagram (figur 1) ...

Av Sari Lindgren, Intensivsykepleier, høgskolelektor, ph.d.-student, Avdeling for helse og samfunn, Høgskolen i Narvik, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet  Sissel Lisa Storli, intensivsykepleier, førsteamanuensis, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet Lena Wiklund-Gustin, psykiatrisk sykepleier, docent i vårdvetenskap, Hälsa, vård och välfärd, Mälardalens Högskola, Västerås, professor, Avdeling for helse ...

Av Randi Andenæs, sykepleier, dr.philos, førsteamanuensis, Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en av de store helseutfordringene i vår tid. Selv med optimal medisinsk behandling gir sykdommen redusert helserelatert livskvalitet (HRQoL). HRQoL er et etablert begrep i helsevitenskapene og beskriver aspekter ved den enkeltes subjektive vurdering av egen ...

Av Gunnar Einvik, konstituert overlege, postdok, lungemedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus Dyspné er et symptom som påvirker pasientens følelser sterkt, blant annet gjenspeilet i den folkelige beskrivelsen åndenød. Pasienter i store sykdomsgrupper der dyspné er et vanlig symptom, slik som ved kols og hjertesvikt, har vanligvis mer angst og depresjon enn den generelle befolkningen.1,2 Slik komorbiditet ...

Av Espen Saxhaug Kristoffersen, lege, ph.d., Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, Forskningssenteret/Nevroklinikken, Akershus Universitetssykehus Migrene og hodepine er vanlige, men ofte invalidiserende plager i befolkningen.1 En fastlege i Norge med en gjennomsnittlig pasientliste (1200 pasienter) har rundt 150 pasienter med migrene, og enda flere pasienter med spenningshodepine på listen sin. En betydelig andel av ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon