Det er mulig at det intrauterine miljøet har en innvirkning på risikoen for diabetes type 1. Mors overvekt og vektøkning under svangerskapet kan påvirke fosterets utvikling som et resultat av at hennes insulinresistens bidrar til økte nivåer av insulin, inflammasjon og oksidativ stress med påfølgende konsekvenser for placentafunksjon, med mulige langtidsvirkninger for fosterets immunsystem og ...

Helsetjenestene ble for ti år siden beskrevet som uoversiktlige og med uklart ansvar i overganger mellom sykehus og kommuner.1 Som et av virkemidlene for å unngå fragmentering, foreslo myndighetene gjennom samhandlingsreformen at sykehus og nærliggende kommuner skulle samarbeide om å utvikle sammenhengende behandlingslinjer, såkalte pasientforløp.2 I sykehus hadde diagnosespesifikke pasientforløp vist økt kvalitet og bedre ...

I hvilken grad er det mulig å prognostisere utvikling av diabetes type 2? Risikofaktorer for diabetes type 2 er godt kjente, for eksempel forekomst av obesitas. Med dagens kunnskap om risikofaktorer er det mulig å konstruere algoritmer som kvantiterer risk for utvikling av diabetes. Den meste kjente av slike algoritmer er FINNRISK,1 som har blitt ...

Studien omfatter pasienter som har gjennomgått spesialisert rehabilitering etter et alvorlig hjerneslag, og problemstillingen er hvorvidt disse er kommet tilbake i arbeid med sin moderate funksjonsnedsettelse seks og 12 måneder etter gjennomgått rehabilitering. Studien er en internasjonal multisenterstudie med deltakere fra rehabiliteringsklinikker i sju land (Norge, Sverige, USA, Kina, Russland, Palestina og Israel).1 Hjerneslag medfører ...

Inflammasjon spiller en viktig rolle i alle stadier av et akutt hjerteinfarkt og er essensielt for adekvat infarkttilheling. Mange forskjellige cytokiner og kjemokiner er involvert i inflammasjonsresponsen under og etter et hjerteinfarkt. Tegn på økt inflammasjon etter hjerteinfarkt har imidlertid vist seg å være assosiert med dårligere prognose og er således et potensielt mål for ...

Antifosfolipidsyndrom (APS) er en tilstand med øket risiko for trombose og svangerskapskomplikasjoner som kjennetegnes ved tilstedeværelse av ett eller flere antifosfolipid antistoff (biokjemisk kriterium) samtidig med vaskulær trombose og/eller svangerskapsmorbiditet (klinisk kriterium). APS kan forekomme som en selvstendig tilstand (primært APS) eller sekundært til annen autoimmun sykdom (sekundært APS), da oftest sammen med systemisk lupus ...

Amming har positive helseeffekter for både mor og barn. Først og fremst beskytter morsmelk mot infeksjoner de første måneder av livet, i perioden før barnets immunforsvar er modent. Om amming har betydning for astma hos barnet er usikkert, og svarene fra ulike studier spriker i stor grad. Her oppsummerer vi våre egne og noen nyere ...

Smerter hos personer med kols har fått økende oppmerksomhet det siste tiåret og er blitt anerkjent som et betydelig problem. Imidlertid viser studier at forekomsten av smerter ved kols varierer; fra 32 %1 opptil 82 %.2 Smertene er vanligvis moderate til sterke3 og oftest lokalisert i nakke, skuldre og korsrygg.2 De systemisk-inflammatoriske prosessene ved kols ...

Pasienter med en kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) har ofte psykologiske og fysiologiske problemer knyttet til sykdommen.1 Dette er spesielt fremtredende etter sykehusopphold som følge av sykdomsforverring.2,3 Studier har vist at flere pasienter uttrykker behov for informasjon og kunnskap om sykdommen etter sykehusopphold.4-6 Behandling av kols krever en innsats av pasientene selv. Det er derfor avgjørende ...

Helsetjenestene ble for ti år siden beskrevet som uoversiktlige og med uklart ansvar i overganger mellom sykehus og kommuner.1 Som et av virkemidlene for å unngå fragmentering, foreslo myndighetene gjennom samhandlingsreformen at sykehus og nærliggende kommuner skulle samarbeide om å utvikle sammenhengende behandlingslinjer, såkalte pasientforløp.2 I sykehus hadde diagnosespesifikke pasientforløp vist økt kvalitet og bedre ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge