Sigarettrøyking utgjør den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom. Nylig viste en svensk registerbasert oppfølging av 271 174 personer med diabetes type 2 at røyking var den sterkeste prediktor av totaldød.1 Røykeslutt reduserer risikoen umiddelbart og til tross for vektøkning, også om vektøkningen er over 10 kg.2 Tross fordelene med røykeslutt er det blitt reist ...

Obstruktiv søvnapne (OSA) forekommer hyppig, og i Norge er forekomsten estimert til å være 16 %.1 Diagnosen er basert på objektive kriterier, hvor alvorlighetsgraden bestemmes av antall apneer (full pustestopp) og hypopneer (delvis pustestopp) per time. Symptomer og funn som kan gi mistanke om søvn-apne, er høylytt snorking, tretthet/søvnighet om dagen, og ikke minst at ...

Luftvegssykdom er den mest vanlige komplikasjonen ved HIV/AIDS hos barn og ungdom i det sørlige Afrika, skyldig i mer enn 50 % av den HIV-assosierte dødeligheten.1-8 Innføring av antiretroviral behandling (ART) og co-trimoxazol profylakse har resultert i en reduksjon i forekomst av akutte luftvegssykdommer og dødelighet hos HIV-smittede barn i alle områder av verden, uansett ...

Teppegulv og helse

Lungemedisin, Fastleger | Rune Becher | kl. 2:58 |

Bruk av heldekkende teppegulv synes å øke, særlig for å dempe støy i åpne kontorlandskap. Med jevne mellomrom hevdes det at tidligere kunnskap og helserisikovurderinger knyttet til teppegulv er foreldet, og at dagens tepper ikke lenger representerer et problem for inneklima, men er gode alternativer også for personer med astma og allergi. Vi har nylig ...

Utbredelsen av barneastma har økt de siste ti-årene. Den er nå den vanligste kroniske sykdommen hos barn og den viktigste årsaken til pediatrisk sykehusinnleggelse over hele verden.1,2  En rekke studier indikerer at eksponering for trafikkrelatert luftforurensning er forbundet med økningen i forekomsten av barneastma eller utviklingen av astmasymptomer.3 I Norge tilbringer barn som går i ...

Hjerneslag er en av de viktigste årsakene til at mennesker dør eller blir hjelpetrengende i vår del av verden. De menneskelige og helseøkonomiske konsekvensene er således betydelige. Årsakene til slag er i hovedsak ischemiske, emboliske eller blødningsbetingede. Ut over modifisering av tradisjonelle risikofaktorer som hypertensjon, diabetes, hyperkolesterolemi og røking, er antikoagulasjon eller blodplatehemmende behandling viktigst. ...

I en studie publisert i American Journal of Cardiology1 har vi i en prospektiv kohortstudie av hjertepasienter som deltok på hjerterehabilitering i Oslo (Oslo HeartEx studien), undersøkt fysisk form og livskvalitet hos pasientene med koronarsykdom ett år etter avsluttet rehabilitering. Fysisk form, målt direkte med maksimalt oksygenopptak (VO2max), predikerer overlevelse hos pasienter med og uten ...

Kondisjonstrening er et viktig tiltak i forebygging og behandling av diabetes type 2 (T2D).1,2 Det beste målet på kondisjon er maksimalt oksygenopptak, VO2max.3 Lav VO2max er assosiert med høyere risiko for å utvikle kardiovaskulære sykdommer, fedme, høyt blodsukker og andre metabolske forstyrrelser.4-7 Personer med T2D har lavere VO2max sammenlignet med friske personer i samme alder.8,9 ...

En rekke populasjonsbaserte kohorter har vist sammenhenger mellom plasmakonsentrasjonen av lipoprotein(a) og risiko for fremtidig kardiovaskulær sykdom og død. Genetiske varianter i LPA-genet er også vist å være assosiert med dårligere kardiovaskulær prognose. Hvorvidt måling av lipoprotein(a) kan brukes for kartlegging av risiko for nye hendelser blant pasienter som allerede har etablert koronar hjertesykdom, er ...

Hjertesvikt er et komplekst klinisk syndrom med symptomer og tegn som oppstår som følge av en strukturell eller funksjonell forstyrrelse av hjertets ventrikkelfylning eller utpumping av blod.1 Forekomsten av hjertesvikt øker ved økende alder og ved ko-morbiditeter som hypertensjon, overvekt og diabetes type 2. Allerede i 1974 rapporterte Framingham-studien at menn og kvinner med diabetes ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge