Høy bronkial reaktivitet er vanlig hos kols-pasienter, og det er assosiert med både dårligere prognose og mortalitet. Fram til nå har det imidlertid ikke vært klart om bronkial reaktivitet er en prediktor for kols, eller om det tvert imot er en konsekvens av sykdommen, forårsaket av strukturelle og funksjonelle endringer i luftveiene. Bronkial reaktivitet er ...

Det er nå etablert at inflammasjon spiller en sentral rolle ved utvikling og destabilisering av aterosklerotisk hjertesykdom.1 CANTOS-studien som ble publisert i 2017, viste for første gang at anti-inflammatorisk behandling alene kan redusere fremtidige kardiovaskulære hendelser hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt, uten å påvirke andre etablerte risikofaktorer.2 Hjerteinfarkt er en alvorlig komplikasjon av koronarsykdom med ...

Anstrengelsesutløst pustebesvær er en vanlig symptompresentasjon blant pasienter som henvises til allmennpraktikere, lungeleger, allergologer, øre-nese-hals-leger, kardiologer og spesialister innen idrettsmedisin. Pustebesværet kan ha sin årsak i en rekke tilstander med røtter i dysfunksjon av ulike organsystemer og kan beskrives ulikt av pasienter uavhengig av årsaksforhold.1 Behandling av tilstandene er avhengig av årsaken til symptomene og ...

Primær ciliær dyskinesi (PCD) er en sjelden, heterogen, hovedsakelig recessivt arvet sykdom som forstyrrer motil ciliær-slagfrekvens og -slagmønster. Ciliene kan være enten statiske, kaotiske, hyperkinetiske og stive eller fraværende, avhengig av hvilket gen som er affisert. Ineffektiv ciliærfunksjon fører til dårlig slimmobilisering, kronisk daglig våt hoste, gjentatte akutte øvre og nedre luftveisinfeksjoner, serøs otitt og ...

Astma er den hyppigst forekommende ikke-smittsomme sykdommen blant barn og en av de mest utbredte kroniske sykdommer i verden.1 Grunnet den høye prevalensen foregår det mye forskning på astma. I epidemiologiske studier blir spørreskjema ofte brukt for å samle inn informasjon. Dette er en kostnads-effektiv og lettvint metode sammenlignet med kliniske undersøkelser. Men denne typen ...

Det er antatt at opptil 300 000 personer i Norge har kols, en sykdom som for mange innebærer redusert evne til å utføre de aktiviteter og gjøremål som er nødvendige eller ønskelige.1,2 Medikamenter, røykeslutt, fysioterapi og tverrfaglig rehabilitering som ofte inkluderer ergoterapi, er godt dokumenterte tiltak for å redusere konsekvensene av sykdommen og bedre livskvaliteten.3 ...

Kronisk obstruktiv lungesjukdom (kols) representerer store utfordringar for dei enkeltpersonane som får sjukdommen, dei pårørande og samfunnet. Kols har eit progredierande og svingande forløp, og vi har enno ikkje kurativ behandling.1 Pasientane må leve med plagsame symptom og funksjonsnedsetting. Dei får allereie ved diagnostisering vanlegvis sterke oppfordringar frå helsetenestene om å leve slik i kvardagen ...

Hjerneslag utgjør den andre største dødsårsaken på verdensbasis. Selv om insidensen av nye slagtilfeller ser ut til å gå ned i den vestlige delen av verden, observeres det en økning i nye slagtilfeller i middel- og lavinntektsland. Demografiske endringer med betydelig flere eldre innebærer en forventet økning i antall slagtilfeller med en markant økning i ...

Helsa til befolkningen er betinget av gener, oppvekstmiljø, utdanning, inntekt, kosthold, fysisk aktivitet, røyking og stress forbundet med jobb eller hjem. En ulik eksponering for disse faktorene over tid kan gi utslag i etniske forskjeller i helse.1 Internasjonalt har urfolk gjerne dårligere helse enn sin majoritetsbefolkning.2 Samene er anerkjent som et urfolk i Norge. Studier ...

Utviklingen innen helseteknologi skjøt for alvor fart på slutten av 1960-tallet. Dette har preget utviklingen innen kardiologisk sykepleie, og arbeidsoppgavene ble mye mer selvstendige enn tidligere. På 1960-tallet var det en økende forekomst av hjerteinfarkt, og dødeligheten var høy sammenlignet med i dag.1 På samme tid ble det utviklet nye medikamenter, overvåkingsutstyr og behandlingsmetoder, som ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma