Atopisk eksem (AE) og komorbiditeter

Astrid H. Lossius | okt 2018 | Dermatologi |

Astrid H. Lossius
klinisk stipendiat,
Hudavdelingen,
Oslo universitetssykehus,
Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo

Komorbiditet betyr samsykelighet og beskriver tilstedeværelsen av mer enn én sykdomstilstand på samme tid. De ulike tilstandene kan enten være følgetilstander av hverandre, eller det kan være at to eller flere uavhengige tilstander dukker opp på samme tid.

Eksem og komorbiditet
Atopisk eksem er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom, men økt fokus på komorbide sykdommer reiser spørsmål om det også kan være en systemisk tilstand. Det er velkjent at pasienter med atopisk eksem har økt forekomst av matallergier, rhinokonjunktivitt og astma, og at de har en økt tilbøyelighet til å få infeksjoner i huden. Håndeksem, allergisk og irritativt kontakteksem, er også hyppigere hos pasienter med atopisk eksem. Den senere tid har man blitt klar over at pasienter med atopisk eksem også har økt forekomst av systemiske infeksjoner, hjerte- og karsykdommer, søvnproblemer, angst, depresjon, ADHD/ADD og autoimmune tilstander.1

Den atopiske marsjen
Barn med atopisk eksem utvikler ofte IgE-mediert mat-allergi, rhinokonjunktivitt og astma, og oftest i denne rekkefølgen som kalles «den atopiske marsjen».2 Alle disse tilstandene har felles miljømessige og genetiske faktorer og en patogenese som blant annet innebærer en Th2-vektet immunrespons og dannelse av IgE. Resultater fra kohortstudier utfordrer imidlertid den atopiske marsjen: Tidlig luftveisobstruksjon kan oppstå sammen med eller før hudplagene,3 og bare en liten del av barn med atopisk eksem har en utvikling som passer med en slik atopisk marsj.4

Infeksjoner
Pasienter med atopisk eksem er mer utsatte for virale og bakterielle hudinfeksjoner, som mollusker, eczema herpeticum og impetigo. Dette kan kanskje forklares med redusert hudbarrierefunksjon, redusert mengde antimikrobielle peptider og økt kolonisering av gule stafylokokker. I tillegg vil kløe som fører til gjentatt kloring, bidra til mekanisk ødeleggelse av huden, og ulike immunmodulerende kremer, for eksempel kortikosteroider og calcineurinhemmere, demper hudens immunsystem. Nyere studier viser at pasienter med atopisk eksem også har økt forekomst av ekstrakutane infeksjoner.

Barn med atopisk eksem har hyppigere forekomst av mellomørebetennelser,5 og populasjonsbaserte studier har vist økt forekomst av influensa, øvre og nedre luftveisinfeksjoner, sinusitt og gastroenteritt både hos barn6 og hos voksne7 med atopisk eksem. I en sykehuskohort var atopisk eksem noe overraskende også assosiert med systemiske infeksjoner, inkludert alvorlige infeksjoner som encefalitt, endocarditt, artritt, enterocolitt og sepsis.8

Hjerte- og karsykdommer
Det er en korrelasjon mellom hjerte- og karsykdom og atopisk eksem, men det er usikkert om det er en kausal sammenheng eller om det skyldes at livsstilsfaktorer gir økt risiko for begge tilstandene. Pasienter med atopisk eksem har økt forekomst av flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som overvekt,9,10 søvnforstyrrelser, alkoholforbruk og røyking.11 Alvorlig atopisk eksem påtvinger pasientene en mer sedat livsstil for å unngå svetting, som er en kjent trigger for eksem. Bassengtrening er også ofte uaktuelt på grunn av en irriterende effekt av klor. I tillegg kommer mulige bivirkninger fra systemisk behandling med kortison og cyklosporin.

Nevropsykiatri
Pasienter med kroniske hudsykdommer har økt forekomst av psykiatriske plager, og ved atopisk eksem er det økt forekomst av depresjon, angst og suicidaltanker.12 Pasienter med atopisk eksem har også ofte søvn-vansker, og graden av søvnvansker korrelerer med eksemets alvorlighetsgrad. Hos barn med atopisk eksem er det vist økt forekomst av depresjon, angst, ADD, ADHD og autisme sammenliknet med hudfriske barn.13 Også hos barn korrelerer hyppigheten av tilstandene med alvorlighetsgraden av eksemet.

Atopisk eksem og andre tilstander
Atopisk eksem er svakt assosiert med noen autoimmune tilstander som inflammatorisk tarmsykdom, rheumatoid artritt, vitiligo og alopecia areata.14 Alvorlig eksem er assosiert med kutant T-cellelymfom.15 Risikoen for diabetes mellitus type I og maligniteter som gliomer, meningoblastomer og leukemi er redusert.16

KONKLUSJON

Atopisk eksem er assosiert med astma, allergier og hudinfeksjoner, men også med systemiske infeksjoner, hjerte-/karsykdom og nevropsykiatriske tilstander. Årsaken til dette er sannsynligvis multi-faktoriell, og sykdomsbyrde, iatrogene faktorer, en ødelagt hudbarriere og immunforstyrrelser spiller en rolle. Risikoen for komorbiditet øker med alvorlighetsgraden av eksemet, og vi trenger flere studier for å kartlegge hvorvidt tidlig og god sykdomskontroll kan redusere denne risikoen.

Referanser

1. Paller A, Jaworski JC, Simpson EL, Boguniewicz M, Russell JJ, Block JK, et al. Major Comorbidities of Atopic Dermatitis: Beyond Allergic Disorders. American Journal of Clinical Dermatology 2018. 2. Hill DA, Spergel JM. The atopic march: Critical evidence and clinical relevance. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology 2018;120(2):131-137. 3. Illi S, von Mutius E, Lau S, Nickel R, Gruber C, Niggemann B, et al. The natural course of atopic dermatitis from birth to age 7 years and the association with asthma. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2004;113(5):925-931. 4. Belgrave DC, Granell R, Simpson A, Guiver J, Bishop C, Buchan I, et al. Developmental profiles of eczema, wheeze, and rhinitis: two population-based birth cohort studies. PLoS Medicine 2014;11(10):e1001748. 5. Silverberg JI, Simpson EL. Association between severe eczema in children and multiple comorbid conditions and increased healthcare utilization. Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology 2013;24(5):476-486. 6. Silverberg JI, Silverberg NB. Childhood atopic dermatitis and warts are associated with increased risk of infection: a US population-based study. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2014;133(4):1041-1047. 7. Strom MA, Silverberg JI. Association between atopic dermatitis and extracutaneous infections in US adults. The British Journal of Dermatology 2017;176(2):495-497. 8. Narla S, Silverberg JI. Association between atopic dermatitis and serious cutaneous, multiorgan and systemic infections in US adults. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology 2018;120(1):66-72. 9. Berents TL, Carlsen KCL, Mowinckel P, Skjerven HO, Rolfsjord LB, Nordhagen LS, et al. Weight-for-length, early weight-gain velocity and atopic dermatitis in infancy and at two years of age: a cohort study. BMC Pediatrics 2017;17(1):141. 10. Ali Z, Suppli Ulrik C, Agner T, Thomsen SF. Is atopic dermatitis associated with obesity? A systematic review of observational studies. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology: JEADV 2018. 11. Kantor R, Kim A, Thyssen JP, Silverberg JI. Association of atopic dermatitis with smoking: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Dermatology 2016;75(6):1119-1125. 12. Dalgard FJ, Gieler U, Tomas-Aragones L, Lien L, Poot F, Jemec GBE, et al. The psychological burden of skin diseases: a cross-sectional multicenter study among dermatological out-patients in 13 European countries. The Journal of Investigative Dermatology 2015;135(4):984-991. 13. Schmitt J, Apfelbacher C, Chen CM, Romanos M, Sausenthaler S, Koletzko S, et al. Infant-onset eczema in relation to mental health problems at age 10 years: results from a prospective birth cohort study (German Infant Nutrition Intervention plus). The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2010;125(2):404-410. 14. Drucker AM, Thompson JM, Li WQ, Cho E, Li T, Guttman-Yassky E, et al. Incident alopecia areata and vitiligo in adult women with atopic dermatitis: Nurses’ Health Study 2 . Allergy 2017;72(5):831-834. 15. Legendre L, Barnetche T, Mazereeuw-Hautier J, Meyer N, Murrell D, Paul C. Risk of lymphoma in patients with atopic dermatitis and the role of topical treatment: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Dermatology 2015;72(6):992-1002. 16. Schmitt J, Schwarz K, Baurecht H, Hotze M, Folster-Holst R, Rodriguez E, et al. Atopic dermatitis is associated with an increased risk for rheumatoid arthritis and inflammatory bowel disease, and a decreased risk for type 1 diabetes. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2016;137(1):130-136.