Atrieflimmer og antiarytmika

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Sara Reinvik Ulimoen, lege, stipendiat, Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål, OUS Etter publiseringen av flere store rate control vs. rhythm control-studier1,2 for et drøyt tiår siden, fikk frekvenskontroll der en aksepterer arytmien og regulerer ventrikkelfrekvensen, et oppsving som behandlingsprinsipp ved atrieflimmer (AF). Etterhvert har nok pendelen svingt noe tilbake, og det er mer fokus på at en del AF-pasienter fortsatt har symptomer til tross for god frekvenskontroll, og dermed har behov for rytmekontroll for å gi symptomlindring og god livskvalitet. Problemet med behandling med antiarytmika har vært bivirkninger spesielt i form av potensielt fatal proarytmi, og for noen medikamenter økt mortalitet. I en substudie av AFFIRM3 fant man at det å ha sinusrytme ga en overlevelsesgevinst sammenliknet med å ha AF. Dette kan bety at rytmekontroll ville kunne ført til redusert mortalitet sammenliknet med frekvenskontroll dersom man kunne unngå bivirkningene og den økte mortaliteten, som er en risiko ved bruk av de antiarytmika som er tilgjengelig i dag. Det er derfor stort fokus på utvikling av nye antiarytmika, som mest mulig spesifikt skal virke på ionekanaler i atriene og ikke i ventriklene for å redusere risikoen for potensielt fatal proarytmi. De mest brukte medikamentene ved AF i Norge er flekainid, sotalol, dronedaron og amiodaron. Disopyramid er lite brukt, men nevnes også kort i denne oversikten. Flekainid (Tambocor) Flekainid er et klasse Ic antiarytmikum, som hovedsaklig virker som en potent Na+-kanal blokker. Det er et effektivt medikament for å forebygge AF-anfall hos pasienter med strukturelt normale hjerter, men bør ikke brukes hos pasienter med koronarsykdom eller redusert ejeksjonsfraksjon. Man kan forvente en økning i QRS-lengde på 15-20% under behandling, ved økning >25% kan dette være et tegn på potensiell proarytmi og medikamentet bør stoppes eller dosen reduseres. Medikamentet kan konvertere AF til atrieflutter som kan overledes svært raskt til ventriklene, og brukes...