B-lymfocytt-deplesjon ved CFS/ME

Best Practice Nordic | Jul 2016 | Onkologi /hematologi |

Av Øystein Fluge, overlege, dr.med., Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssjukehus Olav Mella, avdelingsdirektør, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssjukehus og Seksjon for onkologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encephalopati (CFS/ME) karakteriseres av patologisk utmattelse og sykdomsfølelse etter anstrengelser, kognitive symptomer som konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer, overfølsomhet for en rekke sensoriske stimuli, smerter oftest fra muskulatur, ledd og nytilkommen hodepine, søvnforstyrrelser og en rekke symptomer fra det autonome nervesystem. CFS/ME rammer cirka 0,2 %,1 og må skilles fra mer generelle utmattelsestilstander som kan ramme flere prosent av befolkningen. Årsak til CFS/ME er ukjent, og det eksisterer ingen standard akseptert behandling. Pasienter med alvorlig CFS/ME har en betydelig redusert livskvalitet, og det er store sosioøkonomiske kostnader for samfunnet. I seinere år er det publisert en rekke funn som støtter immundysregulering,2,3 det er avvik ved proteomanalyser av spinalvæske,4 redusert cerebral blodgjennomstrømning5 og EEG-forandringer.6 Ved Kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus observerte vi en pasient som etter 7 års sykehistorie med stabil og invalidiserende CFS/ME fikk Hodgkin lymfom. Hun fikk residiv av lymfom etter primærbehandlingen, og etter flere cellegiftregimer inklusiv høydosebehandling med autolog stamcellestøtte har hun nå vært residivfri fra lymfom siste 5 år.  B-lymfocytt deplesjon bedrer CFS/ME-symptomer Ved ett av cellegiftregimene hun mottok (MIME) opplevde hun en betydelig bedring av samtlige CFS/ME-relaterte symptomer, fra 6-7 uker etter oppstart av kjemoterapi og med varighet over påfølgende 5 måneder før gradvis tilbakefall av CFS/ME-symptomene. Ved de andre cellegiftregimene hun mottok merket hun ingen endring av CFS/ME-symptomene. MIME-regimet inneholder methotrexat i relativt lav dosering, og vi spekulerte om en relativ B-celle-deplesjon, slik det kan sees etter lavdosert ukentlig methotrexat ved behandling av for eksempel revmatoid artritt, kunne være årsak til symptomforbedringen. Vi behandlet denne pasienten, og etter godkjenning i etisk komité, ytterligere to pilotpasienter med det monoklonale anti-CD20 antistoffet Rituximab (MabThera®),...