Brief intervensjon ved kronisk hodepine som følge av medikamentoverforbruk

Espen Saxhaug Kristoffersen | des 2016 | Smerter | Fastleger |

Espen Saxhaug Kristoffersen
lege, ph.d.,
nevrologisk avdeling,
Akershus universitetssykehus
og avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo

Migrene og hodepine er vanlig, og ni av ti personer plages av hodepine fra tid til annen.1 Ifølge verdens helseorganisasjon (WHO) er hodepine blant de aller mest invalidiserende sykdommene på verdensbasis, og en hyppig årsak til redusert livskvalitet.2 I tillegg er hodepine estimert til å være den mest kostbare nevrologiske sykdommen for samfunnet.3 En del pasienter med hodepine sliter i tillegg med en rekke andre plager, slik som depresjon, angst, mageplager, søvnproblemer og andre smertetilstander.4-7 Dette bidrar til en økt sykdomsbyrde for pasientene og en utfordrende behandlingssituasjon for legene. Mange av pasientene med hodepine driver utstrakt egenbehandling og er sjelden i kontakt med fastlegen sin.8 For mange personer med lite hodepine er dette en optimal tilnærming. For pasientene som er mye plaget, eller har en rekke tilleggsplager, medfører dette imidlertid at de ikke får en korrekt diagnose eller behandling. Dette kompliseres av at fastlegen ikke har oversikt over den reseptfrie smertestillende medisinen som brukes, eller hvorvidt en annen type behandling, for eksempel kosttilskudd eller homeopati, benyttes. En del av disse pasientene ender dermed opp med å bruke feil type medisin i lite hensiktsmessige doser og varighet. På tross av en utstrakt egenbehandling og selvmedisinering utgjør hodepine som symptom eller sykdom en av de aller vanligste kontaktårsakene hos fastlegene.9 10 En fastlege i Norge med en gjennomsnittlig pasientliste (1200 pasienter) har rundt 150 pasienter med migrene, og enda flere pasienter med periodevis spenningshodepine på pasientlisten sin. Dermed blir det totale antallet pasienter og henvendelser i Norge stort. Det er vist at fastlegene kun henviser 2-4 prosent av pasientene videre til spesialisthelsetjenesten. Likevel utgjør volumet av disse pasientene så mye som 20 prosent av alle nye henvisninger til nevrologisk poliklinikk.9-11 En liten andel av hodepinepasientene har kronisk hodepine, det vil si hodepine over 15 dager i måneden.12 Fordi hodepine er så vanlig,...