Brystkreftoverleveres erfaringer med informasjon gitt under og etter adjuvant behandling – en kvalitativ studie

Britt Sætre Hansen | Mar 2020 | Onkologi /hematologi |

Britt Sætre Hansen
Intensivsykepleier, professor,
Universitetssykehuset i Stavanger,
Universitetet i Stavanger

Siv Tove Aunan
Kreftsykepleier/Universitetslektor,
Universitetet i Stavanger,
Universitetssykehuset i Stavanger

Gry Ciekals Wallgren
sykepleier med mastergrad i helsevitenskap,
fagutviklingssykepleier,
Stavanger universitetssykehus

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner, og utgjør 22 % av alle krefttilfeller hos kvinner i Norge.2Å få brystkreftdiagnosen oppleves ofte som livstruende, og forbindes med fysisk smerte og psykisk stress for kvinnen som rammes. Familien berøres også sterkt. Konsekvenser av kirurgisk og medikamentell behandling resulterer – ikke uventet – i dramatiske forandringer i kvinners livskvalitet. Kirurgisk behandling utføres i dag i stadig større grad poliklinisk. Det innebærer at undervisning og veiledning må skje i løpet av kort tid. Ivaretakelse av helhetlige pedagogiske prosesser blir en utfordring når de skal tilpasses situasjon, behov og pasienten som person.3 Konsekvensen er en endret organisering av informasjonstilbudet hvor brukermedvirkning blir sentralt. Som polikliniske pasienter må kvinnene i større grad enn før oppsøke arenaer hvor de kan møte og lære av likepersoner og eksperter. Kvinner med en brystkreftdiagnose har grunnleggende behov for informasjon knyttet til behandling og bivirkninger av behandling,4 og kvinner etterspør fysisk og psykisk støtte.5,6Coyne og Borbasi7fant at mange brystkreftoverlevere refererte til diagnosen og behandlingsfasen som en emosjonell «berg- og dalbane». Forskning viser også at kvinner med brystkreft ikke er tilfredse med informasjon relatert til seneffekter.8-9. Brystkreftskolen (BKS) ble etablert som et nytt informasjonstilbud basert på funn fra en tidligere studie knyttet til kvinner og brystkreft (Aunan, 2012.). Hensikten med BKS har vært å tilby brystkreftoverlevere (BK-overlevere) tverrfaglig informasjon fra eksperter så vel som likepersoner. BKS ble tilbudt som et kurs over to dager (figur 1). Kurset ble organisert som et samarbeidsprosjekt mellom sykehus og BK-overlevere i regi av sykehusets lærings- og mestringssenter, og er nå integrert som en del av behandlingstilbudet til brystkreftopererte kvinner. Hensikt Hensikt med denne studien var å beskrive BK-overleveres erfaringer med informasjon under og etter behandling. Forskningsspørsmålene som ble stilt, var: Hvordan har BK-overlevere erfart informasjonen de har mottatt under og etter behandling? Hvordan erfarte BK-overlevere BKS?...