Ti års «real world data» – Psoriasisbehandling

Den biologiske behandlingen som brukes i klinisk praksis viser en stabil langsiktig effektivitet i alle målte dimensjoner, målt med PASI, DLQI och EQ-5D.

Atopisk dermatitt kan ha en betydelig negativ innflytelse på berørte personers livskvalitet i form av ubehagelige fysiske symptomer

Mulig forbindelse mellom antipsykotika og psoriasis. Flere undersøkelser er imidlertid nødvendig for å avklare om det er en årsakssammenheng.

Personlig tilhelingserfaring

Pasientsentrert behandling har de siste årene blitt et integrert begrep i revmatologi og rehabilitering. I dag snakker man om at pasienter skal delta i beslutninger som omhandler deres liv og helse, og at behandling skal skreddersys til den enkelte pasients behov

Pasienter med psoriasisartritt (PsA), behandlet med TNF-α hemmere (TNFi), skal ikke lenger frykte en økt generell risiko for å få kreft. Dette var hovedbudskaet fra professor Lene Dreyer ved Aalborgs Universitetshospital da hun presenterte studien «Incidence of cancer in TNFi treated patients with psoriatic arthritis: a population-based cohort study from 4 Nordic countries» på årets EULAR-konferanse.  • Vi ser at når vi behandler pasienter med TNF-α hemmere, så gir ikke det en overordnet økt kreftrisiko, hvilket er meget positivt, forklarte Dreyer.  Formålet med studien var å undersøke kreftforekomst blant pasienter diagnostisert med PsA og behandlet med TNFi, sammenlignet med forekomsten i den generelle befolkningen.  Data basert på det meste av Norden Studien er basert på data fra fire nordiske land: Danmark, Sverige, Norge og Finland. Dataene kommer fra databasene DAN-BIO (Danmark), ARTIS (Sverige), ROB-FIN (Finland) og ICE-BIO (Island).  Studien undersøkte følgende kreftformer: kolorektal kreft, lungekreft, malignt melanom, prostatakreft, brystkreft og…

JAK-hemmere er hotte nå

På EULAR 2019 møtte BestPractice Nordic professor Tore K. Kvien fra Universitetet i Oslo og Diakonhjemmet Sykehus for en prat om et av konferansens store tema – JAK-hemmere. På konferansen ble nemlig studier av de nye JAK1-hemmerne filgotinib og upadacitinib presentert. De JAK1-spesifikke hemmerne har vist lovende resultater i behandling av pasienter med revmatoid artritt (RA), forklarer professor Tore K. Kvien: – Ja, JAK-hemmere er det hotte nå. Det er to JAK1-hemmere – filgotinib og upadacitinib –som er på vei. En del data, som presenteres her, bekrefter det som har vært publisert tidligere, nemlig at JAK1-hemmeren upadacitinibhar en god effekt på RA-pasienter, men at medisinen også har noen bivirkningsproblemer som man må lære mer om. Det er også litt uklarhet om det er 15 mg eller 30 mg upadacitinibsom er det mest effektive. Det er ting som tyder på at det er 15 mg som viser den beste balansen mellom effekt og…

#Siste magasin

Dermatologi

NR. 34 • oktober 2019
10. Årgang
  • Atopisk dermatitt
  • JAK-hemmere
  • Psoriasis
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Atopic dermatitis – a clinical update

Speaker: Anita Remitz

Spilletid: 8:15

#

Dermatologi

Cato Mørk,

Cato Mørk,
professor, dr.med.

Kåre Steinar Tveit,

Kåre Steinar Tveit,
seksjonsoverlege

Nils-Jørgen Mørk,

Nils-Jørgen Mørk,
seksjonsoverlege