Risiko for blærekreft etter yrkesgruppe i Norden og Canada

Foreskrivningspraksis av Skilarence

Ved innføring av nye behandlingsalternativ hvor kostnadene ved behandlingen er vesentlige, er det viktig at vi både nå og ikke minst i de kommende år lager felles kjøreregler for utvelgelse og bruk av de ulike behandlingsalternativ. Det vil være særdeles uheldig dersom vi får en praksis her i landet med et varierende helsetilbud betinget i bostedsadressen og ikke tuftet på veloverveide medisinske argumenter som i tillegg tar hensyn til helseøkonomiske aspekter.

Allergisk kontakteksem

Diagnosen kan noen ganger være vanskelig å stille. Klinisk kan allergisk kontakteksem ligne irritativt kontakteksem eller atopisk eksem. Biomarkører kan være nyttig for å kunne differensiere de forskjellige typene kontakteksem.

Overvekt og risiko for psoriasis

Overvekt og fedme er assosiert med økt risiko for å utvikle psoriasis. Denne risikoen er betydelig økt hos individer med langtids vektøkning på 10 kg eller mer, og våre funn tyder også på at vektreduksjon kan redusere risikoen for psoriasis. Våre data viser at overvekt er en viktig og modifiserbar risikofaktor i psoriasisutvikling. Dette tyder på at forebygging av vektøkning kan redusere forekomsten av psoriasis.

Kunnskapen om riktig kosthold er økende i befolkningen, og pasienter med spørsmål og meninger om dette temaet må tas på alvor og møtes med kunnskap fra legens side.

Flere måleverktøy er utviklet for å kunne dele våre pasienter inn i ulike grupper med ulik alvorlighetsgrad. Basert på hvilken gruppe en kommer i vil en ut fra tradisjonell medisinsk tenkning få tilbud i henhold til en definert behandlingsstige.

De få eksisterende studier som vurderer livskvalitet hos voksne med AD, viser resultater på lik linje med våre, uavhengig av hvilke livskvalitetsinstrumenter som ble brukt.

EADV 2018

#Siste magasin

Dermatologi

NR. 31 • desember 2018
9. Årgang
  • Merkelcellekarsinom
  • Psoriasis
  • Allergisk kontakteksem
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Clinical proof points

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 11:27

Lights and research

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 9:25

Philips Blue Light Control

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 2:45

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Trends i light treatment

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 6:11

#

Dermatologi

Cato Mørk,

Cato Mørk,
professor, dr.med.

Kåre Steinar Tveit,

Kåre Steinar Tveit,
seksjonsoverlege

Nils-Jørgen Mørk,

Nils-Jørgen Mørk,
seksjonsoverlege