Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOLS) er en alvorlig og progressiv sykdom som medfører betydelig belastning for både pasienter og for helsetjenesten.1 Å ha en alvorlig grad av KOLS innebærer å måtte leve med en betydelig symptombyrde som har stor innvirkning på opplevelse av livskvalitet. Oppfølging av pasienter med KOLS ved hjelp av telemedisin har vist lovende resultater. Telemedisin kan defineres som: «informasjons-, kommunikasjons- og overvåkingsteknologi som muliggjør at helsepersonell over avstand kan vurdere helsestatus, gi undervisning og følge opp pasienter i hjemmet».2 Oppfølging av pasienter ved bruk av telemedisin representerer en inngripen i pasienters dagligliv og endrer måten de forholder seg til helsevesenet på. Derfor er det behov for studier som belyser pasienters opplevelse av å få oppfølging gjennom telemedisin. Hensikten med denne studien var å beskrive opplevelsen av livskvalitet blant en gruppe pasienter med KOLS som fikk oppfølging ved hjelp av telemedisin etter at de var utskrevet fra sykehus. Metode

Belastningen ved hudsykdommer

Belastningen ved hudsykdommer

Hudsykdommer er hyppige, oftest kroniske og kan føre til en betydelig belastning for den enkelte og for samfunnet. I en nylig stor multisenter-studie blant dermatologiske pasienter fordelt i 13 Europeiske land ble det vist at hudsykdommer er assosiert med depresjon, angst og selvmordstanker sammenlignet med friske personer.1 Det ble også demonstrert at de samme pasientene hadde nedsatt livskvalitet på grunn av sin hudsykdom.2 Innsamlingen av data på den norske delen av studien ble gjennomført på 2 hudavdelinger: Oslo Universitetssykehus og Stavanger Universitetssykehus.3 Man vet fra før at hudsykdommer ble rangert på fjerdeplass for år levd med uførhet (years lived with disability, YLD) i WHOs rapport for ‘The Global Burden of Disease’.4 Vår forskningsgruppe utførte en stor analyse for å se hvor mye og hvordan hudsykdommer påvirker pasientenes livskvalitet. Vi brukte data fra 4 010 polikliniske hudpasienter fra den ovennevnte studien som inkluderte pasienter fra følgende land: Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland,

Psoriasis er en kompleks autoimmun inflammatorisk hudsykdom1 som kan medføre høyere risiko for følgesykdommer som for eksempel diabetes, hjerte- og karsykdom og metabolsk syndrom.2,3 Sykdommen er også knyttet til psykologisk komorbiditet som angst, depresjon og patologisk bekymring,4 og uforutsigbarheten ved psoriasis har ofte konsekvenser for psykologisk velvære5 og livskvalitet.6 Aleksitymi betyr «uten ord for følelser» og har hovedsakelig blitt sett på som et personlighetstrekk preget av ulike kognitive og følelsesmessige egenskaper som vi alle er i besittelse av i større eller mindre grad.7 Aleksitymi er altså ingen diagnose, men et begrep som sikter til en begrenset evne til å identifisere, beskrive og reflektere over egne følelser, og som også innebærer begrenset forestillingsevne og fantasi.8 Studier har vist økt prevalens av aleksitymi ved psoriasis7,9 samt ved andre autoimmune sykdommer som systemisk lupus erythematosus (SLE) og revmatoid artritt10 sammenlignet med normalbefolkning. Det er også funnet økt prevalens hos personer med kronisk smerte,11

Aleksitymi, sykdomsforståelse og self-management-kompetanse i psoriasiskontekst
Ny lysbehandling til pasienter med plakkpsoriasis

Verdens første fototerapi til behandling av mild til moderat plakkpsoriasis, som pasienter kan ta hjemme, er nå lansert på det norske markedet. Det betyr at de fleste pasienter med psoriasis har fått en helt ny behandlingsmulighet. Pasientene uttrykker at de opplever en betydelig bedring av symptomer, og at det er en god måte å behandle plakkpsoriasis på uten å påføre skade- og bivirkninger. Behandlingen er basert på blått LED-lys. Lysbehandlingen kalles blå fordi dens korte lysbølger med bølgefrekvensen 453 nm ser blå ut for det menneskelige øyet. Lysstrålene inneholder ikke de skadelige UVA- og UVB-strålene, og behandlingen er gift- og kjemikaliefri og skånsom mot huden. Kliniske studier viser at behandlingen med blått LED-lys er både effektiv og skånsom ved behandling av mild til moderat plakkpsoriasis. Håndholdt Blue Control-apparat Lysbehandling med blått lys foregår i dag med et håndholdt apparat kalt BlueControl. Det festes for eksempel på armen eller benet der

Hjerteinfarkt og hjerneslag er de to hyppigste dødsårsakene på verdensbasis, og personer med revmatoid artritt (RA) representerer en pasientgruppe med spesiell høy-risiko.1,2 Det mer begrensede datagrunnlaget hos pasienter med aksial spondyloartritt (axSpA) og psoriasisartritt (PsA) tyder på at de og kan ha forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom (HKS).3,4 Europeiske anbefalinger Ifølge europeiske anbefalinger for risikohåndtering av hjerte-/karsykdom bør det gjennomføres en screening av HKS-risikofaktorer minimum hvert femte år for pasienter med RA og andre inflammatoriske leddsykdommer som axSpA og PsA.5 I tillegg anbefales det at beregning av absolutt risiko for HKS-død blir justert med en multiplikasjonsfaktor på 1,5.5 De viktigste HKS-risikofaktorene i normalbefolkningen og hos pasienter med RA er hypertensjon, fedme, diabetes mellitus, hyperkolesterolemi og røyking.6-8 For RA-pasienter finnes det indikasjoner på at HKS-risikofaktorer blir underdiagnostisert og underbehandlet.9-14 Det er også mangel på studier som undersøker forekomsten av de fem nevnte HKS-risikofaktorene ved ulike aldersgrupper og på tvers av

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom ved revmatoid artritt, aksial spondyloartritt og psoriasisartritt

Håndeksem er en vanlig hudsykdom som ofte har et kronisk forløp og kan ha betydelige konsekvenser; både i form av sykdomsbyrde og tapt livskvalitet for den enkelte pasient og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.1 Nyere forskning har også vist at assosiasjon mellom håndeksem og psykososiale problem hos voksne er høyere enn antatt,2,3 og de siste årene har det vært økt fokus på livsstilsfaktorer og håndeksem.4,5 Tilstanden er multifaktoriell, og både endogene og eksogene risikofaktorer er kjent. Atopisk eksem er en viktig endogen faktor, mens kontakt med irritanter og kontaktallergi er kjente eksogene årsaker til håndeksem. Høyest forekomst finner man hos unge voksne.1 En rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt fra 2011 rapporterte at antall hudirriterende kjemikalier benyttet i yrkessammenheng i Norge økte mer enn andre kjemiske forbindelser, og at 9,0 % av alle arbeidstakere rapporterte å være kontinuerlig eksponert for hudirriterende forbindelser.6 Studier om håndeksem foreligger internasjonalt,5 men kunnskap om håndeksem i den

#Siste magasin

Dermatologi

NR. 27 • desember 2017
8. Årgang
  • Plakkpsoriasis
  • Håndeksem
  • Psoriasisartritt
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Clinical proof points

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 11:27

Lights and research

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 9:25

Philips Blue Light Control

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 2:45

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Trends i light treatment

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 6:11

#

Dermatologi

Cato Mørk,

Cato Mørk,
professor, dr.med.

Kåre Steinar Tveit,

Kåre Steinar Tveit,
seksjonsoverlege

Nils-Jørgen Mørk,

Nils-Jørgen Mørk,
seksjonsoverlege