IL-6 er et cytokin som er betydelig oppregulert og nært knyttet til ugunstig prognose ved akutt hjerteinfarkt og koronar revaskularisering. Våre spennende funn på inflammasjon og myokardskademarkøren troponin T åpner for at blokkering av IL-6 kan være gunstig i denne konteksten, men klinisk nytteverdi og safety må studeres nærmere i større kliniske studier.

Kondisjon og risiko for hjerneslag

Risiko for hjerneslag varierer med etnisitet og fordelingen av kjente kardiovaskulære risikofaktorer. Kondisjon definert som sirkulasjonssystemets maksimale evne til oksygentransport under fysisk aktivitet er en viktig markør for kardiovaskulær helse.

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer

Vi observerte små etniske forskjeller i risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, og overordnet er det ikke forskjell i 10-års risiko for hjerteinfarkt eller slag hos samer og ikke-samer som er bosatt i de ti rurale kommunene inkludert i studien.

Sykepleie i norsk kardiologi

Studier viser redusert risiko for reinnleggelser og økt livskvalitet når sykepleier har en sentral rolle i et tverrfaglig team. Mange sykehus, både universitetssykehus og regionsykehus, formidler at de har god erfaring med sykepleieledete tverrfaglige poliklinikker, og at arbeidsdelingen medfører både bedre ressursutnyttelse og et mer sømløst pasientforløp.

Atrieflimmer ved akutt hjerneinfarkt

Ved akutt hjerneinfarkt er det viktig å identifisere sannsynlig bakenforliggende paroksysmal atrieflimmer for å sikre optimal sekundærprofylaktisk behandling.

Nyheter om artrose på EULAR 2018

vår studie er den første som viser en lik sammenheng med mors og fars fedme med diabetes type 1.

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 29 • desember 2018
8. Årgang
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerneslag
  • Type 2-diabetes
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Innvandrer og diabetes

Speaker: Tone Victoria Telle Hjellset

Spilletid: 11:39

Kristian Furusteh BestPractice

Insuliner og kombinasjonsbehandling

Speaker: Kristian Furuseth

Spilletid: 18:57

Trond Jenssen BestPractice utdannelse

Nyresykdom ved diabetes

Speaker: Trond G. Jenssen

Spilletid: 15:40

#

Diabetes / Hjerte-Kar

Eivind Berge,

Eivind Berge,
overlege, dr.med.

Kristian Furuseth,

Kristian Furuseth,
spesialist i
allmennmedisin

Kåre Inge Birkeland,

Kåre Inge Birkeland,
professor, overlege i indremedisin

Lars Gullestad,

Lars Gullestad,
professor, overlege

Terje Risanger,

Terje Risanger,
spesialist i
allmennmedisin

Tonje Amb Aksnes,

Tonje Amb Aksnes,
overlege, ph.d.

Tor Ole Klemsdal,

Tor Ole Klemsdal,
avdelingsoverlege,
M.D., ph.d.

Trond Geir Jenssen,

Trond Geir Jenssen,
professor, overlege, dr.med.