Hjerteinfarkt og risiko for kreft

Hjerteinfarkt og risiko for kreft

Hjerteinfarkt og kreft er de vanligste årsakene til sykelighet og død i verden.1,2 Til tross for at de deler flere viktige risikofaktorer som røyking,3 overvekt4,5 og lav fysisk aktivitet,6 finnes det få studier som har sett på sammenhengen mellom dem. To registerbaserte studier har tidligere vist at pasienter med hjerteinfarkt har en beskjeden 5-8 prosent økt risiko for kreft.7,8 Disse studiene manglet imidlertid viktig informasjon om mulige konfunderende variabler, slik som kroppsmasseindeks (KMI) og røyking. I tillegg var ikke hjerteinfarkt- eller kreftdiagnosene i pasientregistrene validert. Mulige felles patogenese Det er økende bevis for at hjerteinfarkt og kreft deler noen av de samme molekylære sykdomsmekanismene.9,10 I tillegg er kronisk inflammasjon viktig både for utviklingen av kreft og aterosklerose.11,12 Den mulige felles patogenesen kan forklare at acetylsalisylsyre i tillegg til å redusere død ved koronarsykdom, også har vist å redusere både insidens og mortalitet av flere krefttyper, særlig kolorektalkreft.13-15 Studiepopulasjon Vi undersøkte

Lav adiponektin er assosiert med diastolisk dysfunksjon hos kvinner

Diastolisk dysfunksjon er en tilstand der hjertet relakserer unormalt, er stivt eller har anormal fylling, og det vurderes vanligvis ved hjelp av ekkokardiografi. I de nyeste retningslinjene fra European Heart Association er diastolisk dysfunksjon, hypertrofi av venstre ventrikkel (VV) eller forstørret venstre atrium (VA) en forutsetning for diagnosen hjertesvikt med preservert ejeksjonsfraksjon (HFpEF).1 Det er et klinisk syndrom der symptomer er med eller uten funn som ved hjertesvikt, men med normal eller bare lett nedsatt ejeksjonsfraksjon.1  I industrialiserte land har hjertesvikt en prevalens på omtrent 1-2 prosent, og den er over 10 prosent hos personer over 70 år.1 Omtrent halvparten av alle med hjertesvikt har HFpEF.2 I en europeisk studie medførte akutt HFpEF en årlig mortalitetsrate på 13,4 prosent, og ved kronisk, stabil HFpEF var den på 5,9 prosent.3 Til tross for at HFpEF er et økende helseproblem i vår del av verden, er forståelsen for lidelsen svært mangelfull, og

Kommunikasjon med mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner er en integrert og akseptert del av menneskers daglige liv i hele verden. Smarttelefontjenester kan gjøre helsevesenet mer tilgjengelig for pasientene, spesielt for de som bor i avsidesliggende områder eller som er bundet til hjemmet.1 Smarttelefoner kan også fungere som et verktøy som leverer informasjon om vaner knyttet til helse, som bidrar til å bedre helse og forebygge sykdommer.2 Anvendelsen av internett i helsesektoren øker, og stadig fler får helseinformasjonen derfra selv om den oftest ikke er kvalitetssikret.3 Studiene som er beskrevet i denne artikkelen bidrar til denne utviklingen ved å undersøke en ny type nettbasert intervensjon i tre ulike grupper av pasienter med kronisk sykdom.4 Kroniske sykdommer er  årsak til 63 prosent av alle dødsfall og representerer 43 prosent av den globale sykdomsbyrden på verdensbasis.5 Enkle og gjennomførbare intervensjoner som har en positiv effekt på mestring av kroniske tilstander er nødvendig. Behandlingen av

«Folkemedisinen som kan gi deg hukommelsessvikt: – Blir framstilt som helt ufarlig» var tittelen på en av Dagbladets mest leste avisartikler i 2016. Det var statiner som ble omtalt, og dette er et eksempel på tragisk fryktspredning og feilinformasjon til allmennheten. I denne artikkelen gir vi en kort oppsummering av de viktigste nyhetene og fakta om kolesterolsenkende behandling blant jungelen av meninger i media og på internett. Statiner fortsatt best Statiner er svært godt dokumentert både i forhold til effekt på hjerte- og karsykdom og i forhold til bivirkninger. For hver 1 mmol/l LDL-kolesterolet senkes reduseres risiko for hjerte- og karsykdom med en femtedel.1 I kliniske studier er det ingen forskjell i forekomsten av subjektive bivirkninger mellom statin- og placebogrupper. Hovedutfordringene i klinisk hverdag er å skille mellom vanlige kroppslige plager som forekommer hos statinbrukere (uten at det skyldes statin), og de få som har reelle statininduserte bivirkninger.2 Objektivt registreres

Overvekt og fedme er forbundet med en økt risiko for kardiovaskulær sykdom og for tidlig død. Verdens helseorganisasjon definerer normalvekt som en kroppsmasseindeks (BMI) mellom 18,5 og 24,9 kg/m2. Overvekt defineres som BMI mellom 25,0 og 29,9 kg/m2, mens fedme defineres som BMI på 30 kg/m2 eller mer. Imidlertid er det mange studier som viser at personer med ulike kroniske sykdommer, slik som koronar hjertesykdom, hjertesvikt, diabetes type 2 og kronisk nyresvikt, har en bedre prognose hvis de har en BMI over normalområdet. Dette blir gjerne omtalt som et fedmeparadoks (the obesity paradox). Hos personer med koronar hjertesykdom viser metaanalyser1,2 at både de med overvekt og de med fedme har omtrent 20 prosent redusert mortalitet sammenlignet med de som er normalvektige. I den nyeste av disse to metaanalysene var gjennomsnittlig oppfølgingstid i studiene som inngikk litt over tre år. Når de videre undersøkte assosiasjonen mellom BMI og overlevelse i de

hjertesvikt, diabetes

Diabetes hos eldre

Diabetes type 2 ble tidligere med rette kalt aldersdiabetes. Insidensen av sykdommen har i mange år økt hos både yngre og eldre. Økningen i antallet eldre med diabetes skyldes stigende kroppsvekt, mindre fysisk aktivitet, økende livslengde samt at personer med diabetes lever lengre med sykdommen. Mange diabetesrelevante helseutfordringer blir vanligere og forsterkes med økende alder. Eksempler på slike er komorbiditet, polyfarmasi, kognitiv svikt, skrøpelighet og vekttap. Vi skal i denne artikkelen drøfte utfordringene ved behandling av diabetes hos eldre. Hypo- og hyperglykemi Hypoglykemi er først og fremst en bivirkning av de antidiabetiske medisingruppene insulin, sulfonylurea og glinider. Lavt blodsukker hos eldre kan ha svært alvorlige følger som hjerteinfarkt, hjerneslag, fall og beinbrudd. Hos eldre utløses kognitiv svekkelse og følingssymptom ofte på samme blodsukkernivå. I tillegg er følingssymptomenes intensitet generelt svakere hos eldre enn hos yngre. Disse forholdene gjør at eldre ofte ikke oppfatter at blodsukkeret er lavt. Studier viser at

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Kristian Furusteh BestPractice

Insuliner og kombinasjonsbehandling

Speaker: Kristian Furuseth

Spilletid: 18:57

Trond Jenssen BestPractice utdannelse

Nyresykdom ved diabetes

Speaker: Trond G. Jenssen

Spilletid: 15:40

Trond G. Jenssen BestPractice webinar

Blodsukkersenkende medikamentell behandling ved diabetes type...

Speaker: Trond G. Jenssen

Spilletid: 18:17

#

Diabetes / Hjerte-Kar

Eivind Berge,

Eivind Berge,
overlege, dr.med.

Kristian Furuseth,

Kristian Furuseth,
spesialist i
allmennmedisin

Kåre Inge Birkeland,

Kåre Inge Birkeland,
avdelingsoverlege

Lars Gullestad,

Lars Gullestad,
professor, overlege

Terje Risanger,

Terje Risanger,
spesialist i
allmennmedisin

Tonje Amb Aksnes,

Tonje Amb Aksnes,
overlege, ph.d.

Tor Ole Klemsdal,

Tor Ole Klemsdal,
avdelingsoverlege,
M.D., ph.d.

Trond Geir Jenssen,

Trond Geir Jenssen,
professor, overlege, dr.med.