Sykepleie i norsk kardiologi

Studier viser redusert risiko for reinnleggelser og økt livskvalitet når sykepleier har en sentral rolle i et tverrfaglig team. Mange sykehus, både universitetssykehus og regionsykehus, formidler at de har god erfaring med sykepleieledete tverrfaglige poliklinikker, og at arbeidsdelingen medfører både bedre ressursutnyttelse og et mer sømløst pasientforløp.

Nyheter om artrose på EULAR 2018

Atrieflimmer ved akutt hjerneinfarkt

Ved akutt hjerneinfarkt er det viktig å identifisere sannsynlig bakenforliggende paroksysmal atrieflimmer for å sikre optimal sekundærprofylaktisk behandling.

vår studie er den første som viser en lik sammenheng med mors og fars fedme med diabetes type 1.

MEST SETE MEDtalks

GOLD Guidelines

GOLD Guidelines

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/lacc8ast_medtalk_no.png" class="default_medtalk_image" /></a>
GOLD Guidelines

Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ybab6pueho.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ybab6pueho videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/oppfolging-av-kols-pasienter-hos-fastlegen/'>Se hele webinar
Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen

Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ybab6pueho.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ybab6pueho videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/arskontroll-av-kols-pasienter-hos-fastlegen/'>Se hele webinar
Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen
Risiko for blærekreft etter yrkesgruppe i Norden og Canada

Pasienter i hjemme­syke­pleien med kols, hjertesvikt, slag eller hoftebrudd har tung sykdomsbelastning med i snitt mer enn fire kroniske sykdommer. Dette gjør diagnosespesifikke pasientforløp mindre egnet i primærhelsetjenesten.

Risiko for diabetes type 2

I denne store nested case-control-studien ble det funnet risikofaktorer for utvikling av diabetes type 2 25 år tilbake i tid. Faktorene som var koblet til insulinresistens, var omtrent uforandret til stede sammenlignet med den ikke-utviklende populasjonen i årene frem til diabetes. Det er sannsynlig at kronisk insulinresistens i mange år har gitt betacellesvikt og gjennom det diabetes type 2.

Denne internasjonale multisenter-studien viser at det er mulig å gå tilbake til arbeid etter et alvorlig hjerneslag med påfølgende spesialisert/omfattende rehabilitering, men studien viser at dette i praksis gjelder et lite mindretall.

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Innvandrer og diabetes

Speaker: Tone Victoria Telle Hjellset

Spilletid: 11:39

Tone Victoria Hjelset MEDtalk BestPractice

Kommunikasjon, mestring og motivasjon ved diabetes

Speaker: Tone Victoria Telle Hjellset

Spilletid: 14:47