IL-6 er et cytokin som er betydelig oppregulert og nært knyttet til ugunstig prognose ved akutt hjerteinfarkt og koronar revaskularisering. Våre spennende funn på inflammasjon og myokardskademarkøren troponin T åpner for at blokkering av IL-6 kan være gunstig i denne konteksten, men klinisk nytteverdi og safety må studeres nærmere i større kliniske studier.

«Timing» av symptomer i forhold til selve anstrengelsen og dessuten innenfor en ventilasjonssyklus er avgjørende for å kunne skille EIIS fra symptomer på astma. Siden heterogeniteten av laryngeale funn ved EILO er stor, bør alle undersøkes med en CLE-test slik at målrettet behandling kan tilbys.

Pasienter med PCD har en livslang, alvorlig lungesykdom, og nesten alle vil utvikle bronkiektasier. Sen diagnose er sannsynligvis assosiert med dårligere lungefunksjon og økt forekomst av kronisk Pseudomonas aeruginosa-infeksjon.

MEST SETE MEDtalks

 

Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen   Se hele webinar

Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ybab6pueho.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ybab6pueho videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/oppfolging-av-kols-pasienter-hos-fastlegen/'>Se hele webinar
Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen

Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ybab6pueho.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ybab6pueho videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/arskontroll-av-kols-pasienter-hos-fastlegen/'>Se hele webinar
Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen
Er det lurt å være i fysisk aktivitet etter matinntak for å redusere blodsukkeret?

Rapportering av astma hos foreldre og barn

Denne studien viser moderat til godt samsvar mellom egenrapportert astma og astma rapportert av familiemedlemmer. I tilfeller hvor man ikke har tilgang på direkte rapporter, kan informasjon om barns astma rapportert av foreldrene og informasjon om foreldrenes astma rapportert av barna brukes som en erstatning både i epidemiologiske studier og i kliniske situasjoner før videre klinisk undersøkelse.

Resultatene fra vår studie kan bare gi oss en indikasjon på at ergoterapi kan bidra til en lettere hverdag for personer med kols. Vi imøteser forskning som kan gi oss mere kunnskap om behandling av denne pasientgruppen.Å kunne opprettholde daglige aktiviteter er viktig for generell helsetilstand og livskvalitet. Ergoterapeuter eller et tverrfaglig rehabiliteringsteam i kommunen eller på rehabiliteringsinstitusjon har en viktig oppgave i å bistå personer med kols til å få hjelp til dette.

Pasientane i utvalet beskreiv og rapporterte store påkjenningar og eigenomsorgskrav gjennom ulike transisjonar i sjukdomsforløpet. Eigenomsorgskapasitet og sosial støtte minka med dårlegare helsestatus, men gruppa med CAT-score ≥ 30 hadde likevel ikkje fleire akuttinnleggingar.

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Innvandrer og diabetes

Speaker: Tone Victoria Telle Hjellset

Spilletid: 11:39

Tone Victoria Hjelset MEDtalk BestPractice

Kommunikasjon, mestring og motivasjon ved diabetes

Speaker: Tone Victoria Telle Hjellset

Spilletid: 14:47