Vår undersøkelse viser at tobakkseksponering forårsaker lungekreft selv når man justerer for genetiske faktorer. Interaksjoner mellom gener og miljøpåvirkning i utviklingen av lungekreft støttes ikke av den største tvilling-kohortstudien med lengst oppfølging noensinne. Familieeffekter har redusert betydning med økende alder.

Epigenetiske endringer påvirker genuttrykket av proinflammatoriske cytokiner i ikke-småcellet lungekreft

Effektiv behandling mot alvorlig astma

5-10 % av pasientene med allvorlig astma har behov for annen behandling. De har enten vanskelig for å oppnå kontroll med standardbehandling, eller så har de behov for høydosebehandling for å opprettholde symptomkontroll, men mister denne når dosen titreres ned.

Pulmonal hypertensjon (PH) defineres som et forhøyet middel pulmonalarterietrykk (mPAP ≥25 mmHg) målt ved høyresidig hjertekateterisering - normalt er mPAP 10-20 mmHg. PH deles inn i fem forskjellige grupper: Gruppe I: Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Gruppe II: Pulmonal hypertensjon ved venstresidig hjertesykdom. Gruppe III: Pulmonal hypertensjon ved lungesykdom. Gruppe IV: Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (CTEPH). Gruppe V: Sjeldne former for PH med multifaktorial mekanisme. Pulmonal arteriell hypertensjon, PAH, utgjør således en undergruppe av pasienter med pulmonal hypertensjon, PH. Det er viktig å skille mellom PAH og PH, fordi de to pasientgruppene behandles forskjellig, og fordi den behandlingen som gis ved PAH generelt sett ikke hjelper gruppen med PH - og omvendt. Et eksempel på dette er pasienter med kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (CTEPH). Denne gruppen behandles med operasjon, som i mange tilfeller er kurativ.  PAH (gruppe I) omfatter idiopatisk og arvelig PAH (sjeldent), PAH sekundært til medfødt hjertesykdom med shunt…

MEST SETE MEDtalks

Atopic dermatitis – a clinical update   Se hele webinar

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/2k8j5u5w0n.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_2k8j5u5w0n seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/2k8j5u5w0n/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/kolskalkulator-no-et-online-redskap-for-bedre-behandling-av-kols/'>Se hele webinar
Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0tdu11opk3 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/pulmonal-arteriel-hypertension-pah-en-sjelden-sykdom-som-kan-forveksles-med-kols-og-astma/'>Se hele webinar
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

Praktisk håndtering av AK-behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Praktisk håndtering av AK-behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/praktisk-handtering-av-ak-behandling/'>Se hele webinar
Praktisk håndtering av AK-behandling

Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/skal-noac-pasienter-bridges-ved-operasjon/'>Se hele webinar
Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?

De som er født prematurt, har større risiko for senere BHR enn terminfødte, og risikoen er aller størst hos de med CLD. Både direkte (metakolin) og indirekte (anstrengelse) provokasjonstester resulterte i økt BHR hos premature, noe som gir grunn til å tro at en subgruppe av premature kan ha effekt av anti-inflammatoriske medikamenter i tillegg til bronkodilatorer.

Risikofaktor for å utvikle kols

Funnene i vår studie tyder på at økt bronkial reaktivitet kommer forut i tid for kols, og at det er en selvstendig og viktig risikofaktor for utvikling av kols.

IL-6 er et cytokin som er betydelig oppregulert og nært knyttet til ugunstig prognose ved akutt hjerteinfarkt og koronar revaskularisering. Våre spennende funn på inflammasjon og myokardskademarkøren troponin T åpner for at blokkering av IL-6 kan være gunstig i denne konteksten, men klinisk nytteverdi og safety må studeres nærmere i større kliniske studier.

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen

Speaker: Kristian Høines

Spilletid: 10:52

Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen

Speaker: Kristian Høines

Spilletid: 10:42