Sammen med 14 andre IBD-spesialister fra hele Europa ble jeg høsten 2016 invitert av ECCO (European Crohn and Colitis Organisation) til å være med i et ekspertpanel som laget en konsensusrapport med anbefalinger om når og hvordan man kan trappe ned og eventuelt stoppe behandling hos IBD-pasienter som er i remisjon. Konsensusrapporten er basert på systematisk gjennomgang av alle publiserte studier og metaanalyser om dette emnet. Publikasjonene ble identifisert ved systematisk søk i Cochranedatabasen og i Medline/Pubmed, samt i konsensusdeltakernes egne arkiv. Konsensuspanelet ble delt i 3 arbeidsgrupper som laget utkast til anbefalinger om deeskalering og seponering av henholdsvis 5-ASA-preparater (arbeidsgruppe 1), immunmodulerende medikamenter (arbeidsgruppe 2) og biologiske medikamenter – i praksis TNF alfa-hemmere (arbeidsgruppe 3). Jeg var med i arbeidsgruppe 3 som ble ledet av Eduoard Louis. Deltakerne i arbeidsgruppene skrev utkast til hver sine underkapitler om ulike aspekter ved seponering av den aktuelle behandlingen, basert på de publikasjoner

Viral hepatitt tar nå flere liv enn hiv/aids. Likevel er hepatitt-behandling lite tilgjengelig i fattige land. Kan hepatitt B behandles enkelt, effektivt og rimelig i Afrika? Kronisk hepatitt B (KHB) er et stort helseproblem globalt. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår at 257 millioner har kronisk infeksjon med hepatitt B-virus og 887 000 dør hvert år av komplikasjoner til KHB, det vil si cirrhose eller hepatocellulært carcinom (HCC).1 Antiviral behandling av KHB stopper effektivt virusreplikasjonen, og det er vist at slik behandling reverserer fibroseutviklingen i leveren og forebygger HCC.2,3 WHO publiserte retningslinjer for behandling av hepatitt B i 2015, men likevel får fortsatt under 1 % av KHB-pasientene i verden antiviral behandling.4 Etiopia Etiopia er et afrikansk lavinntektsland med nesten 100 millioner innbyggere. Prevalensen av hepatitt B er anslått til 7,4 %. I 2015 førte et norsk-etiopisk samarbeid til åpningen av det første offentlige behandlingstilbudet for KHB i Øst-Afrika. Hepatitt-klinikken på St.

Irritable bowel syndrome (IBS) is a chronic gastrointestinal disorder affecting 11.2% of people worldwide with the lowest prevalence in South Asia and the highest in South America.1-4 In addition, 32–39% of patients with ulcerative colitis and 42–60% of patients with Crohn’s disease exhibit IBS symptoms under remission.4 Moreover, about 20–37% of patients with celiac disease suffer from IBS symptoms despite adhering to a gluten-free die.4 IBS is more common in women than men in Europe and North America, but in South Asia, South America, and Africa the rates of IBS in men is closer to those in women.1 IBS does not lead to serious disease or to death, but it reduces the patients’ quality of life.1,3,5 Patients with IBS suffer from recurrent abdominal pain/discomfort and altered bowel habits.2 Both the degree and time pattern of the symptoms vary between patients.4 Irritable bowel syndrome (IBS) patients represent 10-70% of the patients

ulcerøs kolitt og Crohns sykdom
Pasientderiverte xenograftmodeller i persontilpasset kreftmedisin

Cancer is one of the leading causes of morbidity and mortality world-wide accounting for near 8.2 million deaths per year.1 If cancer development is caught early reductive surgery is often the most effective option for a cure;2,3 unfortunately, this is rarely the case. As a result, patients typically undergo systemic chemotherapy in an attempt to treat the cancer and extend survival. A major problem with current chemotherapy is its systemic toxicity. Whilst the chemotherapeutic itself may be extremely effective at killing the cancer, it also affects healthy tissue, for this reason we cannot simply increase the chemotherapeutic dosage. The latest therapeutic agents are starting to focus on targeted therapy, where the therapeutic agent only works on cells which express specific characteristics, unfortunately such agents have had limited success.4 Sonoporation, is a method that attempts to solve the “lack of delivery” problem. Sonoporation can be defined as the use of ultrasound

Svært mange forskningsmiljøer bruker cellelinjer til funksjonelle studier. Vi har nylig publisert en studie der vi kartlegger genetiske egenskaper hos 34 cellelinjer som stammer fra pasienter med tykk- og endetarmskreft.1 I denne studien presenterer vi detaljerte data for ulike nivåer av genomvide analyser (DNA, RNA og protein), samt bioinformatisk integrering av datasettene for å tegne et mest mulig komplett bilde av hvilke molekylære særtrekk som karakteriserer de ulike cellelinjene. Kreftcellelinjer Humane cellelinjer, kulturer av celler med evne til ubegrenset deling, er essensielle modellsystemer i biomedisinsk forskning. Cellelinjer etablert fra kreftsvulster beholder mange av vevets opprinnelige egenskaper og er blant de viktigste redskapene forskere har for å forstå molekylære mekanismer i kreft. Studier av cellelinjer gir oss verdifull kunnskap om hvilke biologiske prosesser som ligger til grunn for utvikling av kreft, og om hvordan forskjellige typer celler responderer på ulike typer behandling. Det er stor forskjell mellom ulike krefttyper når det

Presisjonskirurgi er et ord som tradisjonelt har blitt brukt om kirurgisk teknikk og kvalitet. Essensen av tradisjonell presis onkologisk kirurgi er å oppnå tilstrekkelige reseksjonsmarginer, unngå skade på kritiske strukturer og samtidig, der det er mulig, respektere anatomiske vevsplan. Behandlingen av pasienter med resektable kolorektale levermetastaser er modernisert, og vi erkjenner i økende grad at presisjonsbegrepet nå omfatter både utredning, behandling og oppfølgning. Denne artikkelen er løst basert på en oversiktsartikkel som nylig ble publisert i European Journal of Surgical Oncology.1 Presisjon innen pasientseleksjon og utredning Teknisk resektabilitet og onkologisk gevinst er to sentrale begreper når en skal vurdere en pasient for leverreseksjon. Definisjonen av teknisk resektabilitet har blitt utvidet i takt med økt tilgjengelighet av teknologiske hjelpemidler og kunnskap om intrahepatisk hemostase.2 Dessuten har en observert at reseksjon gir økt mulighet for langtidsoverlevelse til tross for at vi opererer pasienter med mer omfattende sykdom enn tidligere.3 Nye metoder som

#Siste magasin

Gastroenterologi

Nr. 22 • mars 2018
7. Årgang
  • Hepatitt E i Norge
  • Metastatisk tarmkreft
  • Inflammatorisk tarmsykdom
#

Gastroenterologi

Bjørn Moum,

Bjørn Moum,
Professor, leder FoU

Jørgen Jahnsen,

Jørgen Jahnsen,
Professor, overlege, dr.med.

Lars Aabakken,

Lars Aabakken,
Professor, overlege, dr.med.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,
Professor, ph.d.

Magnhild Gangsøy Kristiansen

Magnhild Gangsøy Kristiansen
avdelingsoverlege, ph.d.

Odd Helge Gilja,

Odd Helge Gilja,
Professor, overlege,
dr.med., senterleder

Øistein Hovde,

Øistein Hovde,
Førsteamanuensis/seksjonsoverlege, PhD