Den aktuelle studien indikerte ingen korttidseffekt av negativt screeningresultat uansett om screeningen ble foretatt ved iFOBT eller sigmoskopi.

Er det økt forekomst av kjempecellearteritt (GCA) i urbane områder?

Laparoskopisk mot åpenreseksjon

I denne sammenlignende studien av laparoskopisk og åpen leverreseksjon i posterosuperiore segmenter fant vi kortere sykehusopphold i den laparoskopiske gruppen og mindre blodtap i den åpne gruppen.

Screening mot tarmkreft

Tarmkreft er en av de ledende årsakene til kreftdød i Norge. Store randomiserte studier viser at screening kan redusere forekomst og/eller dødelighet knyttet til sykdommen, og EU anbefaler screening mot tarmkreft.

Screening for tarmkreft

Khat-tyggingog kronisk leversykdom

Vi har funnet en sterk og signifikant sammenheng mellom khat-tygging og kronisk leversykdom, hvilket styrker hypotesen om at khat er involvert i utviklingen av kronisk leversykdom. Hos menn var assosiasjonen sterk og doseavhengig, noe som tyder på at det foreligger en årsakssammenheng

Kreft-relatert overlevelse er det eneste valide endepunkt ved vurdering av onkologisk langtidsresultat av kirurgiske prosedyrer ved PDAC. LDP er dokumentert likeverdig eller bedre enn åpen reseksjon, og det fulle kurative potensiale vil bedres ytterligere ved optimal adjuvant kjemoterapi

ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

Vurdering av eldre pasienters grad av frailty, eller skrøpelighet, gir en bedre oppsummering av helsetilstand enn kronologisk alder alene.

#Siste magasin

Gastroenterologi

Nr. 25 • desember 2018
7. Årgang
  • Nytt om COLONCANCER
  • Nytt fra INHSU 2018
  • Malignitet
#

Gastroenterologi

Bjørn Moum,

Bjørn Moum,
Professor, leder FoU

Jørgen Jahnsen,

Jørgen Jahnsen,
Professor, overlege, dr.med.

Lars Aabakken,

Lars Aabakken,
Professor, overlege, dr.med.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,
Professor, ph.d.

Magnhild Gangsøy Kristiansen

Magnhild Gangsøy Kristiansen
avdelingsoverlege, ph.d.

Odd Helge Gilja,

Odd Helge Gilja,
Professor, overlege,
dr.med., senterleder

Øistein Hovde,

Øistein Hovde,
Førsteamanuensis/seksjonsoverlege, PhD