Kreft-relatert overlevelse er det eneste valide endepunkt ved vurdering av onkologisk langtidsresultat av kirurgiske prosedyrer ved PDAC. LDP er dokumentert likeverdig eller bedre enn åpen reseksjon, og det fulle kurative potensiale vil bedres ytterligere ved optimal adjuvant kjemoterapi

immunsystemet

LAIV er effektiv både mot laboratorie-bekreftet influensainfeksjon og mot annen influensarelatert sykdom. Effekt-estimatene ligger mellom ~60 % og ~100 %, avhengig av sesong, dominerende stamme, vaksinepresisjon, populasjon og lokalisasjon av studiene

Gammadelta T-celler i Crohns sykdom

Den unike plastisiteten til γδ-T-celler, deres kjente rolle i patogenesen ved andre autoinflammatoriske tilstander samt resultatene fra publiserte studier på dyr og mennesker tyder på at γδ-T-celler spiller en viktig rolle i patogenesen av CD.

Økt uttrykk av interleukin-21 langs den humane adenom- karsinom-sekvensen og dens viktighet

Økt uttrykksnivå i IL-21 er observert innenfor adenom- og CRC-mikromiljøet. Viktigste cellulære kilder for IL-21 er T-celler og NK-celler

Det går like bra med de pasientene som slutter med anti-TNF som de som fortsetter, og at gjenoppstart av TNF-hemmer er trygt og effektivt hos dem som trenger det.

Premenopausal risikoreduserende salpingo-ooforektomi og bruk av hormonerstatning
ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

Utdrag fra ECCO

Sammen med 14 andre IBD-spesialister fra hele Europa ble jeg høsten 2016 invitert av ECCO til å være med i et ekspertpanel som laget en konsensusrapport med anbefalinger om når og hvordan man kan trappe ned og eventuelt stoppe behandling hos IBD-pasienter som er i remisjon.

#Siste magasin

Gastroenterologi

Nr. 23 • juni 2018
7. Årgang
  • Crohns sykdom
  • Immunrespons tarmkreft
  • Inflammatorisk tarmsykdom
#

Gastroenterologi

Bjørn Moum,

Bjørn Moum,
Professor, leder FoU

Jørgen Jahnsen,

Jørgen Jahnsen,
Professor, overlege, dr.med.

Lars Aabakken,

Lars Aabakken,
Professor, overlege, dr.med.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,
Professor, ph.d.

Magnhild Gangsøy Kristiansen

Magnhild Gangsøy Kristiansen
avdelingsoverlege, ph.d.

Odd Helge Gilja,

Odd Helge Gilja,
Professor, overlege,
dr.med., senterleder

Øistein Hovde,

Øistein Hovde,
Førsteamanuensis/seksjonsoverlege, PhD