Screening for tarmkreft

Screening mot tarmkreft

Tarmkreft er en av de ledende årsakene til kreftdød i Norge. Store randomiserte studier viser at screening kan redusere forekomst og/eller dødelighet knyttet til sykdommen, og EU anbefaler screening mot tarmkreft.

Khat-tyggingog kronisk leversykdom

Vi har funnet en sterk og signifikant sammenheng mellom khat-tygging og kronisk leversykdom, hvilket styrker hypotesen om at khat er involvert i utviklingen av kronisk leversykdom. Hos menn var assosiasjonen sterk og doseavhengig, noe som tyder på at det foreligger en årsakssammenheng

Kreft-relatert overlevelse er det eneste valide endepunkt ved vurdering av onkologisk langtidsresultat av kirurgiske prosedyrer ved PDAC. LDP er dokumentert likeverdig eller bedre enn åpen reseksjon, og det fulle kurative potensiale vil bedres ytterligere ved optimal adjuvant kjemoterapi

ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

Vurdering av eldre pasienters grad av frailty, eller skrøpelighet, gir en bedre oppsummering av helsetilstand enn kronologisk alder alene.

Kreft-relatert overlevelse er det eneste valide endepunkt ved vurdering av onkologisk langtidsresultat av kirurgiske prosedyrer ved PDAC. LDP er dokumentert likeverdig eller bedre enn åpen reseksjon, og det fulle kurative potensiale vil bedres ytterligere ved optimal adjuvant kjemoterapi

Risiko for blærekreft etter yrkesgruppe i Norden og Canada

LAIV er effektiv både mot laboratorie-bekreftet influensainfeksjon og mot annen influensarelatert sykdom. Effekt-estimatene ligger mellom ~60 % og ~100 %, avhengig av sesong, dominerende stamme, vaksinepresisjon, populasjon og lokalisasjon av studiene

#Siste magasin

Gastroenterologi

Nr. 24 • september 2018
7. Årgang
  • Tarmkreft
  • Kronisk leversykdom
  • Duktalt adenokarsinom
#

Gastroenterologi

Bjørn Moum,

Bjørn Moum,
Professor, leder FoU

Jørgen Jahnsen,

Jørgen Jahnsen,
Professor, overlege, dr.med.

Lars Aabakken,

Lars Aabakken,
Professor, overlege, dr.med.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,
Professor, ph.d.

Magnhild Gangsøy Kristiansen

Magnhild Gangsøy Kristiansen
avdelingsoverlege, ph.d.

Odd Helge Gilja,

Odd Helge Gilja,
Professor, overlege,
dr.med., senterleder

Øistein Hovde,

Øistein Hovde,
Førsteamanuensis/seksjonsoverlege, PhD