Insidensen av inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) er økende hos barn og unge. Omkring 25 prosent av pasienter med IBD blir diagnostisert i barne- og ungdomstiden.1,2 IBD hos barn og unge har ofte et aggressivt forløp som kan føre til forsinket vekst og pubertet. Det er derfor viktig å komme raskt i gang med effektiv behandling. Tumor nekrose faktor (TNF)-hemmere er en effektiv behandlingsform, men har potensielt alvorlige bivirkninger og høye kostnader. Det er behov for å identifisere hvilke pasienter som skal ha denne behandlingen tidlig og hvem som kan greie seg med konvensjonell behandling. I en studie publisert i Scandinavian Journal of Gastroenterology i 20173 så vi på prevalensen av serologiske markører hos nydiagnostiserte, ubehandlede pediatriske IBD-pasienter sammenliknet med pediatriske pasienter med mage- og tarmplager uten IBD. Vi undersøkte om prevalensen kunne skille mellom Crohns sykdom (CD) og ulcerøs kolitt (UC), og hvorvidt det var en sammenheng mellom forekomsten av serologiske

Innvirkning av fedme på resultater etter laparoskopisk distal pankreasreseksjon

Nyere data viser at omtrent 38 prosent av verdens befolkning er fete eller overvektige, og over 400 millioner voksne har en kroppsmasseindeks (KMI) over 30 kg/m2.1,2 Fedme er en velkjent årsak til komorbiditet som for eksempel hjerte- og karsykdom, diabetes, hypertensjon og metabolsk syndrom. Videre er fedme også forbundet med en økt risiko for komplikasjoner etter kirurgi.3,4  Betydning av KMI for kirurgiske resultater etter pankreasreseksjoner er uklar fordi litteraturen er sparsom på dette emnet. En nyere metaanalyse fant at laparoskopisk distal pankreatektomi (LDP) er fordelaktig fremfor åpen tilgang når det kommer til estimert blodtap (EBT), behov for transfusjon av røde blodceller (RBC), tid til første matinntak, postoperative sårinfeksjoner og syhehusopphold.5,6  På grunn av en økende bruk av laparoskopi for godartete og ondartete lesjoner i kroppen og halen av bukspyttkjertelen er det stor interesse for resultatene etter LDP hos fedmepasienter. Hensikten med denne studien var å vurdere de kortsiktige kirurgiske resultatene

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) utgjøres i hovedsak av ulcerøs kolitt (UK) og Crohns sykdom (CS) og har ukjent årsak. Sentralt i patogenesen er et samspill mellom tarmens bakterieflora (mikrobiota), miljøfaktorer og et dysregulert immunsystem hos et genetisk disponert individ.1 Tumornekrosefaktor (TNF)-α er et betennelsesdrivende cytokin som har en sentral rolle i IBD-patogenesen. Dette støttes av en rekke studier som viser en gunstig effekt av TNF-α-hemmere ved IBD, både i induksjons- og vedlikeholdsbehandling. Både UK og CS responderer på blokade av TNF-α.2 De to første TNF-substansene ble isolert i 1984, og ble vist å ha en cytotoksisk effekt på tumorceller og hemmet tumorveksten hos mus. De 19 kjente medlemmene i TNF-superfamilien kan binde til 29 ulike reseptorer, og har et vidt spekter av virkninger, på celleoverlevelse, -proliferasjon, differensiering og apoptose (programmert celledød).3 Cytokiner i TNF-superfamilien er i stor grad uttrykt på immunceller, særlig på T-lymfocytter i det adaptive immunforsvaret.4 TWEAK TNF-like weak

TWEAK – egnet biomarkør ved inflammatorisk tarmsykdom?

Behandling av kronisk hepatitt C

Infeksjon med hepatitt C-virus (HCV) kan gi kronisk hepatitt. Viruset overføres gjennom kontakt med blod. I industrialiserte land forekommer infeksjonen hovedsakelig blant injiserende rusmiddelbrukere, der den hyppigste smitteveien er deling av sprøyte/kanyle. I tillegg forekommer sykdommen blant personer som kommer fra eller har kontakt med personer fra land hvor hepatitt forekommer endemisk. I disse landene skjer HCV-smitte oftest gjennom bruk av urene sprøyter i helsevesenet. Infeksjon med HCV overføres så å si ikke seksuelt, kanskje med unntak for menn som har sex med menn, og som er koinfisert med HIV. HCV-viruset forekommer i 6 genotyper, hvorav genotype 1 og 3 er hyppigst i Norge. Kun ca. en tredjedel av de smittede utvikler symptomer ved akutt hepatitt. Kronisk leverbetennelse utvikles hos 3 av 4, og 20-40% av pasientene utvikler cirrhose etter flere tiår med infeksjon. Cirrhose kan føre til leversvikt og primær leverkreft. Målet med behandlingen er først og fremst å

Sammenhengen mellom overvekt over lengre tid og en rekke sykdommer er i økende grad blitt klarlagt.1,2 Spesielt er sammenhengen påfallende mellom sentral fedme, forstyrret sukker- og lipidmetabolisme samt høyt blodtrykk.1,2  Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert MetS som en klinisk enhet.2 Undersøkelser har vist at over halvparten av individene med sykelig overvekt fyller kriteriene til MetS.3 Om lag 80 prosent av personene med diabetes type 2 har metabolsk syndrom.4  Flere studier har vist at MetS fører til en kraftig økning av hjerte- og karsykdommer og en betydelig økning i mortaliteten.5,6 MetS oppstår ikke plutselig, det er en prosess som går over mange år med en ugunstig livstil. En mindre vektnedgang gir på kort sikt store forbedringer når det gjelder glykemisk kontroll, men uten et stabilt og varig vekttap progredierer sykdommen i det lange løp. Overvektskirurgi har så langt vist seg å være den mest effektive og varige behandlingen av overvekt og

Livskvalitet under cellegiftbehandling – betydning av måletidspunkt

Fiskeolje fra fet fisk er rik på flerumettede omega 3-fettsyrer, spesielt eikosapentaensyre (EPA, 20:5 n-3) og dokosaheksaensyre (DHA, 22:6 n-3). Omega 3-fettsyrer har flere dobbeltbindinger i karbonkjeden; den første i posisjon tre fra metylenden eller omega 3-enden. Den flerumettede fettsyren α-linolensyre (αLA, 18:3 n-3) er forløperen til EPA og DHA, mens linolsyre (LA, 18:2 n-6) er forløperen for de flerumettede omega 6-fettsyrene. Både αLA og LA er essensielle fettsyrer; det vil si at de må tilføres gjennom kosten. Etter opptaket omsettes det meste av αLA til energi via β-oksidering, mens bare en liten andel av αLA omsettes til EPA (8-20 prosent) og DHA (0,5-9 prosent).1 Dette er ikke nok til å imøtekomme kroppens behov. Derfor blir også DHA og EPA ansett som essensielle fettsyrer.2,3  Både omega 3- og omega 6-fettsyrer kan omdannes i celler og vev til viktige lipidmediatorer, kalt eikosanoider, som er viktige i reguleringen av blant annet inflammasjon.

#Siste magasin

Gastroenterologi

Nr. 20 • sep 2017
6. Årgang
  • HCV-infeksjon
  • Overvekt og fedme
    hos barn og unge
  • Primær skleroserende cholangitt
#

Gastroenterologi

Bjørn Moum,

Bjørn Moum,
Professor, leder FoU

Jørgen Jahnsen,

Jørgen Jahnsen,
Professor, overlege, dr.med.

Lars Aabakken,

Lars Aabakken,
Professor, overlege, dr.med.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,
Professor, ph.d.

Magnhild Gangsøy Kristiansen

Magnhild Gangsøy Kristiansen
avdelingsoverlege, ph.d., gastromedisinsk avdeling, medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø

Odd Helge Gilja,

Odd Helge Gilja,
Professor, overlege,
dr.med., senterleder

Øistein Hovde,

Øistein Hovde,
Førsteamanuensis/seksjonsoverlege, PhD Universitetet i Oslo/medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet, Gjøvik