Nyere studier tyder på at multimodal behandling med kirurgi og intensiv kjemoterapi kan forbedre prognosen ved kreft i bukspyttkjertelen dramatisk. Slik multimodal behandling krever en tverrfaglig tilnærming, men det synes å foreligge stor variasjon i vurderingene ved sammenlignbare nordeuropeiske sentre.

Ubehandlet cøliaki giver i større grad konsentrasjonsvansker og psykiske symptomer. Symptomnivå er sammenliknbart med IBD-pasienter. Pasientene rapporterte bedring av symptomer etter glutenfri kost.

WHO har satt et ambisiøst mål om å eliminere virushepatitt som et samfunnshelseproblem innen 2030. Da vil det trenges langt mer følsomme verktøy for å velge ut hvem som trenger behandling. I stedet for å forbeholde behandling til de med avansert cirrhose, så må målet være å hindre utvikling av cirrhose, og dermed i sin tur forebygge både leversvikt og leverkreft

hepatitt B

Det er viktig å kartlegge pasientenes perspektiv i kreftomsorgen. PATH-studien viser at norske kreftpasienters pasientforløp er forskjellige, og at omsorgsbehov kan være individuelle og sammensatte. Dette gjelder spesielt i overgangen fra spesialisthelsetjenesten til hverdagslivet som kreftpasient i hjemkommunen.

Grunnet den raske maskinvareutviklingen er tiden inne for å introdusere maskinlæringsverktøy innen assistert medisinsk diagnostikk. Her vektlegges «assistert» – vi har liten tro på at systemet håndterer hele undersøkelsen alene. Det er imidlertid mange parametere å ta hensyn til, og det er viktig å metodisk lete seg frem til den beste løsningen.

Personer med biallelisk NTHL1-mutasjon har høy risiko for å få adenomatøs polypose og flere primærtumorer inkludert CRC og brystkreft. Dette betyr at NTHL1 bør inngå i gentesting av pasienter med multiple primære kreftsvulster, og at bialleliske NTHL1-mutasjonsbærere bør inkluderes i oppfølgingsprogram som inkluderer både koloskopi og screening for andre krefttyper, inkludert brystkreft.

#Siste magasin

Daily update on COVID-19

ECCO 2019

ECCO 2019

ECCO 2019: Drug survival for biologics...

Speaker: Bjørn Moum

Spilletid: 3:38

ECCO 2019: Treatment of IBD with...

Speaker: Sandra Bohn Thomsen

Spilletid: 4:35

ECCO 2019: Transcriptional profiling of ulcerative...

Speaker: Ruth Paulssen

Spilletid: 2:29

ECCO 2019

#

Gastroenterologi

Bjørn Moum,

Bjørn Moum,
Professor, leder FoU

Jørgen Jahnsen,

Jørgen Jahnsen,
Professor, overlege, dr.med.

Lars Aabakken,

Lars Aabakken,
Professor, overlege, dr.med.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,
Professor, ph.d.

Magnhild Gangsøy Kristiansen

Magnhild Gangsøy Kristiansen
avdelingsoverlege, ph.d.

Odd Helge Gilja,

Odd Helge Gilja,
Professor, overlege,
dr.med., senterleder

Øistein Hovde,

Øistein Hovde,
Førsteamanuensis/seksjonsoverlege, PhD