Seponering av natalizumab og fingolimod

Bruk av meningokokk­vaksiner i Norge

Invasiv meningokokksykdom forekommer som meningitt, sepsis eller begge deler og er forårsaket av den Gram-negative diplokokken Neisseria meningitidis. Vanligvis er dette en relativt sjelden, men fryktet sykdom på grunn av sin alvorlighet: Diffuse (influensaliknende) innledende symptomer og ofte veldig raske forløp (alvorlig sykdomsbilde og død i løpet av få timer, se figur 1). Til tross for virksomme antibiotika ligger dødeligheten på 5-15 prosent. Av de overlevende vil rundt 20 prosent få varige skader som tap av lemmer og hørsel, store arr, konsentrasjonsvansker og økt tretthet. Sykdommen rammer oftest små barn og tenåringer. Økningen i forekomsten av sykdommen gjennom ungdomsårene skyldes endringer i sosial adferd og økt smittepress.1-5 Mange er friske bærere av meningokokker Meningokokkene vokser vanligvis på slimhinnene i halsen, hvor de er en del av den normale bakteriefloraen. Organismen er utelukkende humanpatogen og som oftest etableres en infeksjon i de øvre luftveiene uten noen problemer for verten. En slik

Globalt multisenter fase II-studie med CD19-rettet behandling ved bruk av genmodifiserte T-celler (CTL019) for voksne pasienter med tilbakefall av eller behandlingsrefraktært diffust storcellet B-cellelymfom - en interimanalyse

Vi står overfor enorme utfordringer med utviklingen av antibiotikaresistens. Det er en svært alvorlig og bekymringsfull situasjon, og vi er så å si under dobbelt ild. På den ene siden øker forbruket av antibiotika hvert år, ikke bare i Norge, men i hele verden. På den andre siden er det omtrent 30 år siden de nyeste typene av antibiotika ble utviklet, og det lages ikke lenger noen nye. Det betyr at vi i fremtiden står i fare for å dø av vanlige sykdommer, noe som allerede forekommer i omtrent 5 prosent av alle dødsfall som følge av en infeksjon. Hvis resistensutviklingen fortsetter, kan vi dessuten risikere at vi i fremtiden ikke lenger kan gjennomføre avanserte kreftbehandlinger, større kirurgiske inngrep eller transplantasjoner fordi vi ikke har de nødvendige antibiotikaene. Behov for en ny strategi Denne alvorlige situasjonen krever at vi må ha en ny strategi for å forebygge og forhindre resistensutviklingen.

Når det gjelder pasienter med HCV-infeksjon, er svært mye av forskningen utført på pasienter som har avansert fibrose eller cirrhose, og særlig med ”harde” endepunkter som leverkreft og leversvikt. Hvis vi tar for oss de pasientene som har ingen (F0) eller minimal (F1) fibrose, kan vi spørre hvorfor de bør behandles. I det følgende vil jeg presentere data som foreligger for denne pasientgruppen når det gjelder kliniske endepunkter som cirrhose og leverkreft, som kan medføre behov for levertransplantasjon. Jeg vil argumentere for at pasientene skal behandles tidligere enn det vi gjør i dag. Ut over dette vil jeg gå gjennom noen ekstrahepatiske tilstander samt andre tilstander der HCV-infeksjonen synes å spille en viktig rolle. Det har også vært gjennomført studier med pasientrapporterte endepunkter, slik som livskvalitet, arbeidskapasitet og kognitivt funksjonsnivå, som jeg vil ta opp i denne artikkelen. Behandling bør iverksettes tidlig Flere studier har vist at HCV-pasienter med avansert

Høydepunkter innen lungekreftbehandling på ESMO 2017

MEST SETE MEDtalks

 

HCV og fatigue hos pasienter som er smittet med hepatitt Knut Boe Kielland

Bo Kielland INSHU 2016

HCV og fatigue hos pasienter som er smittet med hepatitt Knut Boe Kielland

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ktgfv50oun.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ktgfv50oun videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
HCV og fatigue hos pasienter som er smittet med hepatitt Knut Boe Kielland
Olov Dalgard fra INSHU 2016

Behandling med et nytt DAA tilgjengelig

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdklu43ip9.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdklu43ip9 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Behandling med et nytt DAA tilgjengelig
Olov Dalgard på INSHU i Oslo 2016

Genotype 3 er den vanskeligste HCV formen å behandle

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/unli2ble1o.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_unli2ble1o videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Genotype 3 er den vanskeligste HCV formen å behandle

Olov Dalgard forteller om INSHU

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ujfl28fkyh.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ujfl28fkyh videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Olov Dalgard forteller om INSHU
INSHU 2016 Olov Dalgard

Forskning gjort på fibrosegrad hos rusmiddelbrukere

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/v40h9mbpug.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_v40h9mbpug videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Forskning gjort på fibrosegrad hos rusmiddelbrukere

C-EDGE COSTAR resultatene

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hj64uaitbp.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hj64uaitbp videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
C-EDGE COSTAR resultatene
Er ikke-invasive markører for leverfibrose pålitelige hos afrikanske hepatitt B-pasienter?

Infeksjon med hepatitt B-virus er et stort helseproblem globalt. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 240 millioner har kronisk hepatitt B (KHB) og 686.000 dør hvert år av komplikasjoner til KHB, det vil si cirrhose eller leverkreft.1  Internasjonale retningslinjer anbefaler å starte antiviral behandling hos pasienter med høy virusmengde i plasma og samtidig tegn til signifikant leverfibrose eller inflammasjon. Slik behandling vil effektivt stoppe virusreplikasjonen og dermed stoppe – og til og med reversere – fibroseutviklingen i leveren.2  Måling av leverfibrose En vurdering av leverfibrose gjøres tradisjonelt med leverbiopsi, men de siste årene har elastografi i stor grad tatt over siden det er en rask, enkel og komplikasjonsfri prosedyre. Fibroscan (Echosense, Frankrike) har vist seg å samsvare godt med leverbiopsi hos pasienter med KHB,3 men prisen på en Fibroscan-maskin gjør denne teknologien utilgjengelig i store deler av verden. WHO anbefaler derfor å bruke enklere fibrosemarkører i fattige land. APRI (aspartate aminotransferase

Behandling av kronisk hepatitt C

Infeksjon med hepatitt C-virus (HCV) kan gi kronisk hepatitt. Viruset overføres gjennom kontakt med blod. I industrialiserte land forekommer infeksjonen hovedsakelig blant injiserende rusmiddelbrukere, der den hyppigste smitteveien er deling av sprøyte/kanyle. I tillegg forekommer sykdommen blant personer som kommer fra eller har kontakt med personer fra land hvor hepatitt forekommer endemisk. I disse landene skjer HCV-smitte oftest gjennom bruk av urene sprøyter i helsevesenet. Infeksjon med HCV overføres så å si ikke seksuelt, kanskje med unntak for menn som har sex med menn, og som er koinfisert med HIV. HCV-viruset forekommer i 6 genotyper, hvorav genotype 1 og 3 er hyppigst i Norge. Kun ca. en tredjedel av de smittede utvikler symptomer ved akutt hepatitt. Kronisk leverbetennelse utvikles hos 3 av 4, og 20-40% av pasientene utvikler cirrhose etter flere tiår med infeksjon. Cirrhose kan føre til leversvikt og primær leverkreft. Målet med behandlingen er først og fremst å

Kronisk hepatitt C-infeksjon

– sykelighet, dødelighet og opioid substitusjonsterapi – materiale samlet over 14 år ved et helseforetak Hepatitt C-viruset (HCV) er et RNA-virus av flaviviridae-familien. Det er registrert seks ulike genotyper med varierende prevalens i ulike deler av verden. I Norge utgjør hepatitt C størstedelen av rapporterte tilfeller av hepatitt, med et sykdomsbilde som kan variere fra subklinisk til fulminant leversvikt, levercancer og død.1 På verdensbasis er det estimert at prevalensen for antistoff mot hepatitt C-virus er på rundt 3 prosent. Norske studier viser imidlertid at prevalensen i Norge er på om lag 0,55 prosent.2 En nordnorsk studie fra 1990-tallet viste en prevalens på 0,24 prosent.3 Hepatitt C-infeksjon spres via blodsmitte. Det vil si at det blant annet kan smitte gjennom urene sprøytespisser, kontaminerte blodprodukter, kuttskader, perinatalt og ved samleie. I Norge er det størst prevalens, 67 prosent,3 hos injiserende stoffmisbrukere. Før det ble innført en omfattende screening av blodgivere i 1993

#Siste magasin

Infeksjonsmedisin

Nr. 12 • jun 2017
6. Årgang
  • Kronisk hepatitt C
  • Begrens antibiotikaforbruket
  • Meningokokksykdom
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Ekstrahepatiske Manifestasjoner av HCV infiserte

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 15:38

C-EDGE COSTAR resultatene

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 13:22

INSHU 2016 Olov Dalgard

Forskning gjort på fibrosegrad hos rusmiddelbrukere

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 1:24

#

Infeksjonsmedisin

Bente Magny Bergersen,

Bente Magny Bergersen,
seksjonsoverlege

Dag Berild,

Dag Berild,
overlege, dr.med.

Magnhild Gangsøy Kristiansen,

Magnhild Gangsøy Kristiansen,
avdelingsoverlege, ph.d.