Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm viser at behandling med bendamustin og rituximab i kombinasjon gir høy en responsrate. Sigbjørn Berentsen, hematolog ved Haugesund Sjukehus, fremlegger her resultatene fra kombinasjonsbehandlingen som er effektiv og med få… …

Sekventering av behandling ved KLL

Selv om en lang rekke studier av behandling ved KLL nå pågår, så er det allerede en utfordring hvordan vi sekventerer behandlingen og designer studier, slik at de gir den mest optimale kunnskap for våre pasienter. …

KLL-pasienter med komorbiditet oppnår en bedre overlevelse med obinutuzumab enn rituximab i kombinasjon med klorambucil. Ifølge Valentin Goede støtter disse resultatene at denne kombinasjonen bør være førstevalg ved behandling av KLL-pasienter med komorbiditet. …

Der er en del CLL-patienter, der dør som følge af infektioner. Hvis dødeligheden skal reduceres er det nødvendigt, at kunne finde de patienter, de er i risiko for at udvikle immundysfunktion. I denne MEDtalk redegør Carsten Niemann for, at dette… …

Kombinasjonen  av duvelisib og FCR (fludarabin, cyclofosfamid, rituximab) er undersøkt i en fase IB/II studie. Assisterende professor Matthew Davids ved Dana-Farber Cancer Institute, Boston, fremlegger her i denne MEDtalk  de viktigste resultatene fra denne studien, hvor hele 81% av pasientene oppnådde… …

Ibrutinib og venetoclax brukt i kombinasjon hos naive KLL-pasienter fremlegges i denne MEDtalk. Se Paolo Ghia fotelle om resultatene fra kombinasjonsbehandlingen og hvor resultatet er meget lovende, også sett i lyset av forekomsten av bivirkninge. …

ASCO 2018

EHA 2018

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 37 • juni 2018
8. Årgang
  • Lungekreft
  • Brystkreft
  • Melanom
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Minimal residual disease (MRD) and biomarker...

Speaker: Barbara Eichorst

Spilletid: 8:55

Frontline Therapy and Relapse Therapy of...

Speaker: Barbara Eichhorst

Spilletid: 22:08

Behandling av follikulært lymfom

Speaker: Bjørn Østenstad

Spilletid: 14:30

Behandling av Hodgins lymfom

Speaker: Alexander Fosså; overlege, dr.med.

Spilletid: 14:12

ASH 2017

ESMO 2017

#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Avdelingssjef, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege