Den første pasienten ble behandlet i Dansk Center for Partikelterapi i slutten av januar 2019, og med det ble en ny æra for dansk strålebehandling innledet.

Økt risiko for apopleksi ved kreft

Kreft er assosiert med en større risiko for apopleksi. I det første året etter at kreftdiagnosen er stilt, vil risikoen for apopleksi ha økt med 30-40 %, og i året før diagnosen stilles (mens kreften er okkult) øker risikoen med 75-100 %.

Selvstendig næringsdrivende utgjør 7 % av den norske arbeidsstokken1 og er en viktig gruppe som bidrar positivt til samfunnet gjennom gründervirksomhet, jobbskaping og finansiell vekst.

MYC-gentranslokasjon ses hos omtrent 10-15 % av pasienter med storcellet B-cellelymfom. En stor andel har samtidig translokasjon som involverer BCL2- og/eller BCL6-genene og omtales som «double hit» (DH) lymfomer. MYC, og DH-translokasjon spesielt, har i løpet av de siste 10 årene blitt undersøkt intensivt i forskjellige kohorter av pasienter med storcellet B-cellelymfom.

Metoden gir mulighet for biopsi og dreninnleggelse, hvor perkutan innleggelse ikke er mulig. Dessuten kan den benyttes ved en rekke benigne tilstander.

Ikke alle svulster er avhengige av angiogenese for å vokse. Mange bruker den blodtilførselen som allerede er i organet som rammes. Dette har betydning for framtidig behandlingsstrategi.

Kommende EventKommende Event

Desember 9, 2019 19:00

ASH 2019 Norsk Aften i Orlando

Onkologi /hematologi

meld deg på her

#Siste magasin

Onkologi/hematologi

Nr. 45 • oktober 2019
9. Årgang
  • ESMO
  • Hemming av angiogenese
  • Gastrointestinale endoskopier

EHA 2019

ESMO 2019

ASCO 2019

#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Overlege, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
Overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
Professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
Overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
Overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege