Høy infiltrasjon av immunceller i tumor var forbundet med bedre prognose etter kirurgi for pasienter med adenokarsinom, men ikke for pasienter med plateepitelkarsinom

Analyse af tamoxifenbehandling viser at norske brystkreftpasienter har relativt lav prematur avslutningsfrekvens. Bivirkninger er også en prediktor for tidlig avslutning av tamoxifenbehandling.

Kreftdiagnose-prosessen opleves som lang og traumatisk, og noe har flere kliniske implikasjoner. For å hindre forsinkelse i diagnose, viser funnene viktigheten av å opplyse og utdanne.

Kombinasjonen av subjektiv og objektiv måling av søvn hos inneliggende pasienter med avansert kreftsykdom og kort forventet levetid, viste at søvnkvaliteten var redusert hos pasientene i studien.

APOBEC3A/B- delesjon er assosiert med økt risiko for lungekreft blant individer under 50 år. Delesjonen er assosiert med lavere alder ved diagnose, både for lungekreft og prostatakreft.

Informasjonsprogrammer som BKS kan hjelpe og støtte brystkreft-overleverne i rehabiliteringen. Det er viktig å samarbeide med overleverne når informasjonsprogram skal gjennomføres og forbedres.

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 2 • mars 2020
10. Årgang
  • Pancreas cancer
  • Meningeom
  • Livmorhalskreft

Daily update on COVID-19

ASH 2019

EHA 2019

ESMO 2019

ASCO 2019

#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Overlege, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
Overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
Professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
Overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
Overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege