Prostatakreft er en sykdom hvor det har vært utfordringer med både over- og underdiagnostikk på tidligere brukte biopsimetoder. Urologer har tradisjonelt brukt transrektal ultralyd som veiledning og biopsert prostata systematisk uten at tumor har vært identifisert først. Det har gjerne blitt tatt 8-12 biopsier etter et fastlagt skjema hvor man har forsøkt å dekke så store deler av prostata som mulig med biopsiene. De senere årene har det blitt vanlig å gjøre MR av prostata før man biopserer. Hvis MR er utført med god kvalitet og tydet med høy kompetanse, er det ofte mulig å identifisere tumorsuspekte områder i prostata. Disse lesjonene kan biopseres målrettet, og det er flere metoder for denne målrettingen. Første metode kalles gjerne kognitiv målretting. Urologen estimerer da visuelt hvor i prostata MR-funnet befinner seg og biopserer så det antatt aktuelle området med transrektal ultralydveiledning. Denne metoden er i høy grad operatøravhengig. Man er prisgitt operatørens

Presisjonsbegrepet i kirurgisk behandling av kolorektale levermetastaser

Presisjonskirurgi er et ord som tradisjonelt har blitt brukt om kirurgisk teknikk og kvalitet. Essensen av tradisjonell presis onkologisk kirurgi er å oppnå tilstrekkelige reseksjonsmarginer, unngå skade på kritiske strukturer og samtidig, der det er mulig, respektere anatomiske vevsplan. Behandlingen av pasienter med resektable kolorektale levermetastaser er modernisert, og vi erkjenner i økende grad at presisjonsbegrepet nå omfatter både utredning, behandling og oppfølgning. Denne artikkelen er løst basert på en oversiktsartikkel som nylig ble publisert i European Journal of Surgical Oncology.1 Presisjon innen pasientseleksjon og utredning Teknisk resektabilitet og onkologisk gevinst er to sentrale begreper når en skal vurdere en pasient for leverreseksjon. Definisjonen av teknisk resektabilitet har blitt utvidet i takt med økt tilgjengelighet av teknologiske hjelpemidler og kunnskap om intrahepatisk hemostase.2 Dessuten har en observert at reseksjon gir økt mulighet for langtidsoverlevelse til tross for at vi opererer pasienter med mer omfattende sykdom enn tidligere.3 Nye metoder som

Klarcellet nyrecellekarsinom (ccRCC) representerer den vanligste (ca. 70 %) form for nyrecellekarsinomer og er en av de mest dødelige urogenitale kreftsykdommene. Opptil en fjerdedel av pasientene har fjernmetastaser eller avansert regional sykdom ved diagnosetidspunktet. Morbiditeten og dødeligheten ved avansert klarcellet nyrecellekarsinom er således nokså høy. Epitelial til mesenkymal overgang (EMT) definerer en prosess hvor epitelceller mister sin polaritet og barriereintegritet og utvikler en mesenkymal fenotype, som blant annet inkluderer økt motilitet. Denne akkvirerte mesenkymale fenotypen skyldes delvis tapet av intercellulære «junctions» og omorganisering av actin-cytoskelettet for å fremme migrerende egenskaper.1 EMT bidrar til å styrke kreftcellers evne til å unnslippe tradisjonelle immunforsvarsmekanismer, samt å øke kjemoterapi-resistens i tillegg til å bidra til det metastatiske potensialet.2,3 EMT er således en nøkkelprosess for lokal invasjon, fjernmetastase og resistens mot kjemoteraputiske legemidler.2 Bedre kartlegging av signalveiene som fører til aktivering av EMT-prosessene innenfor kreftsykdom, vil føre til ny innsikt om celleplastisitet og terapeutiske

Klarcellet nyrekarsinom er knyttet til epitelial-til- mesenkymal overgang (EMT) og til fibrose

MEST SETE MEDtalks

 

Ny standard for fremtidig behandling av myelomatose   Se hele webinar

Ny standard for fremtidig behandling av myelomatose

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4ciqod8rj4.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4ciqod8rj4 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Ny standard for fremtidig behandling av myelomatose&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/ny-standard-fremtidig-behandling-av-myelomatose/'>Se hele webinar
Ny standard for fremtidig behandling av myelomatose

Styring av behandlingsrespons

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4ciqod8rj4.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4ciqod8rj4 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Styring av behandlingsrespons&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/styring-av-behandlingsrespons/'>Se hele webinar
Styring av behandlingsrespons

Oppsiktsvekkende resultater

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4ciqod8rj4.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4ciqod8rj4 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Oppsiktsvekkende resultater&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/oppsiktsvekkende-resultater/'>Se hele webinar
Oppsiktsvekkende resultater

Paradigmeskift for bruk av MRD

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4ciqod8rj4.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4ciqod8rj4 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Paradigmeskift for bruk av MRD&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/paradigmeskift-bruk-av-mrd/'>Se hele webinar
Paradigmeskift for bruk av MRD

Imponerende data om KLL og KML

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4ciqod8rj4.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4ciqod8rj4 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Imponerende data om KLL og KML&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/imponerende-data-om-kll-og-kml/'>Se hele webinar
Imponerende data om KLL og KML

Risiko for dyp venetrombose og lungemboli ved cancer kan reduseres

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4ciqod8rj4.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4ciqod8rj4 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Risiko for dyp venetrombose og lungemboli ved cancer kan reduseres&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/risiko-dyp-venetrombose-og-lungemboli-ved-cancer-kan-reduseres/'>Se hele webinar
Risiko for dyp venetrombose og lungemboli ved cancer kan reduseres
Neurofascin

Lungekreft er en av de vanligste og mest dødelige kreftformene. I Norge ble det i 2015 registrert 3 035 nye tilfeller av lungekreft og 2 965 dødsfall som følge av lungekreft.1 Ubehandlet lungekreft vil raskt metastasere til skjelett, lever, binyrer og hjerne. Det er dermed viktig å bedre vår kunnskap om molekylærbiologiske mekanismer involvert ved invasiv lungekreft og metastasering. Vi presenterer her data fra en molekylærgenetisk studie som identifiserer celleadhesjonsmolekylet Neurofascin (NFASC) som en mulig faktor i utvikling og metastasering av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).2 Celleadhesjonsmolekyler spiller en vesentlig rolle ved metastasering av lungekreft Mange pasienter har små metastaser allerede ved diagnose av primærsvulster. Metastase er en komplisert prosess som bygger på en rekke påfølgende hendelser, såkalt metastasekaskade som vist i figur 1. Tap av adhesjonsevne muliggjør kreftcellenes evne til å dissosierer fra primærsvulsten og tillater dem å invadere omkringliggende vev. Adhesjonsmolekyler spiller derfor en viktig rolle i utviklingen av tilbakevendende,

Immunsystemet kan, som ved mange andre krefttyper, spille en rolle i utviklingen av brystkreft. Brystkreft er en heterogen sykdom med flere distinkte subtyper.1 Hittil har immunterapi vist begrenset effekt i behandling av denne krefttypen. Årsaker til dette kan ligge i at det ikke er blitt tatt tilstrekkelig hensyn til forskjeller mellom subtypene, og at immunterapi primært er brukt i sene stadier.2 I artikkelen ”Immune escape in breast cancer during in situ to invasive carcinoma transition”,3 der vi har bidratt med norske data, blir immunsystemets rolle ved overgangen fra ductalt carcinoma in situ (DCIS) til invasivt ductalt carcinom (IDC) undersøkt, spesielt med tanke på hvilke mekanismer som gjør at tumorceller unngår å bli oppdaget og angrepet av immunforsvaret. I tidligere studier har det vært fokus på immunforsvarets rolle og effekten av immunterapi ved mer fremskreden sykdom og metastaser. Nå rettes søkelyset mot tidlige stadier og preinvasiv brystkreft. Det er godt kjent

Presisjonsbegrepet i kirurgisk behandling av kolorektale levermetastaser

In vivo modeller har i en årrekke blitt benyttet i translasjonell, preklinisk kreftforskning, og resultater fra denne forskningen har bidratt til å forbedre og utvikle pasientbehandlingen. Genmodifiserte musemodeller (GEMM, genetically engineered mouse models) benyttes ofte til å studere betydningen av enkeltgener, det være seg tap eller overuttrykk av genet eller spesifikke mutasjoner som kan påvirke genproduktets funksjon. En annen type modeller er såkalte pasientderiverte xenograft(PDX)-modeller. Disse modellene genereres ved at en bit ferskt tumorvev fra en primærtumor eller metastase høstes kirurgisk eller som en biopsi fra en pasient og transplanteres direkte til en mus, uten å være innom laboratoriet. Slik bevarer tumorvevet sin struktur, morfologi og mikromiljø. Vevet kan enten implanteres subkutant eller orthotopisk, det vil si i samme organ som tumoren satt i hos pasienten. Ortotopiske modeller kan være vanskelige å etablere i dyptliggende vev, men i hjernen, pankreas, munnhulen, ovariene og mammakjertlene har humant tumorvev blitt implantert med

Kommende EventKommende Event

Juni 4, 2018 19:00

Norsk Aften ASCO 2018, Chicago

Onkologi /hematologi

meld deg på her

Kommende EventKommende Event

Juni 16, 2018 19:00

Norsk Aften EHA 2018

Onkologi /hematologi

meld deg på her

#Siste magasin

Onkologi / hematologi

Nr. 36 • mars 2018
8. Årgang
  • Persontilpasset Kreftmedisin
  • Fra in situ til invasiv brystkreftbehandling
  • Kakeksi Hos kreftpasienter
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Minimal residual disease (MRD) and biomarker...

Speaker: Barbara Eichorst

Spilletid: 8:55

Frontline Therapy and Relapse Therapy of...

Speaker: Barbara Eichhorst

Spilletid: 22:08

Behandling av follikulært lymfom

Speaker: Bjørn Østenstad

Spilletid: 14:30

Behandling av Hodgins lymfom

Speaker: Alexander Fosså; overlege, dr.med.

Spilletid: 14:12

ASH 2017

ESMO 2017

#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Avdelingssjef, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege