Metoden gir mulighet for biopsi og dreninnleggelse, hvor perkutan innleggelse ikke er mulig. Dessuten kan den benyttes ved en rekke benigne tilstander.

Ikke alle svulster er avhengige av angiogenese for å vokse. Mange bruker den blodtilførselen som allerede er i organet som rammes. Dette har betydning for framtidig behandlingsstrategi.

Våre resultater viser at strategien med bruk av et standardisert cellelinjesystem er egnet til å systematisk analysere store sett med gener for å finne kreftrelevante gener, mutasjoner og nye signalveier.

Ny kombinasjonsbehandling av trippel-negativ brystkreft viser så gode resultater i studien IMPassion130 at behandlingen nettopp ble godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA).

Pembrolizumab kombinert med kjemoterapi som neoadjuvant behandling øker overlevelsen for pasienter med trippel-negativ brystkreft. Det viser resultater som nylig ble offentliggjort på ESMO 2019.

Tecentriq (atezolizumab) øker overlevelsen for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Dette viser studien IMpower110, som ble presentert under den europeiske kreftkongressen ESMO 2019.