Insidensen av venøs tromboemboli hos innlagte pasienter med aktiv cancer er omkring syv ganger høyere enn hos tilsvarende pasienter, som ikke har cancer – og medfører en betydelig forverring av prognosen. På ASH 2017 presenterte Annie Young data, som viste,… …

Behandlingen av KLL er i en ny æra med flere nye behandlingsmuligheter hvor det nå også er mulig å bruke PI3K- og BCL2-hemmere. Selvom det har skjedd store fremskritt, så er det fortsatt behov for at flere pasienter kan oppnå… …

Patienter med relapse/refraktær klassisk Hodgkin lymfom behandlet med nivolumab i CheckMate 2015-studien. Studien viser at en med fordel kan fortsette behandlingen på tross av progresjon. Ifølge Jonathon B- Cohen kan man dermed utsette tidspunktet for bytte av behandling til et… …

Imponerende data om KLL og KML

På flere sesjoner ble det presentert nye imponerende resultater for behandling av KLL og KML, ifølge Henrik Hjorth-Hansen, avdelingssjef for blodsykdommer ved St Olavs Universitssykehus i Trondheim.I denne MEDtalk forteller han om hvilke resultater som har gjort mest inntrykk.  … …

Ny behandling av kuldeagglutinin-syndrom er nå en mulighet, ifølge Henrik Hjorth-Hansen, for pasienter som ikke responderer tilstrekkelig ved rituximab-behandling. Det er også nytt fra den nordiske KML-studie gruppe om en igangsatt studie med pasienter, som for annen gang har fått… …

Paradigmeskift for bruk av MRD

Minimal residual disease, MRD, var fokus ved flere interessante sesjoner ved årets ASH-konferanse i Atlanta. Hør Carsten Utoft Niemanns vurdering av hvordan bruken av MRD vil endre seg slik at behandlinger i fremtiden kan bli MRD-styrt.     …

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 34 • desember 2017
7. Årgang
  • Hodgins og folikulært lymfom
  • Lungekreft
  • Myelomatose

ASH 2017 på twitter