Insidensen av venøs tromboemboli hos innlagte pasienter med aktiv cancer er omkring syv ganger høyere enn hos tilsvarende pasienter, som ikke har cancer – og medfører en betydelig forverring av prognosen. På ASH 2017 presenterte Annie Young data, som viste, at oral AK-behandling med rivaroxaban signifikant reduserer risikoen for dyp venetrombose.    

Større følsomhet for BCL2-hemmer ved KLL

Behandlingen av KLL er i en ny æra med flere nye behandlingsmuligheter hvor det nå også er mulig å bruke PI3K- og BCL2-hemmere. Selvom det har skjedd store fremskritt, så er det fortsatt behov for at flere pasienter kan oppnå vedvarende remisjon. Rebecca Valentin forteller her, hvordan nye metoder gjør cellene mere følsomme for behandling med BCL2 hemmer.    

Nivolumab-behandling ved Hodgkin lymfom

Patienter med relapse/refraktær klassisk Hodgkin lymfom behandlet med nivolumab i CheckMate 2015-studien. Studien viser at en med fordel kan fortsette behandlingen på tross av progresjon. Ifølge Jonathon B- Cohen kan man dermed utsette tidspunktet for bytte av behandling til et annet preparat i opptil ni måneder.    

Imponerende data om KLL og KML

På flere sesjoner ble det presentert nye imponerende resultater for behandling av KLL og KML, ifølge Henrik Hjorth-Hansen, avdelingssjef for blodsykdommer ved St Olavs Universitssykehus i Trondheim.I denne MEDtalk forteller han om hvilke resultater som har gjort mest inntrykk.    

Nytt om kuldeagglutinin-syndrom og KML

Ny behandling av kuldeagglutinin-syndrom er nå en mulighet, ifølge Henrik Hjorth-Hansen, for pasienter som ikke responderer tilstrekkelig ved rituximab-behandling. Det er også nytt fra den nordiske KML-studie gruppe om en igangsatt studie med pasienter, som for annen gang har fått seponert TKI-behandlingen.

Paradigmeskift for bruk av MRD

Minimal residual disease, MRD, var fokus ved flere interessante sesjoner ved årets ASH-konferanse i Atlanta. Hør Carsten Utoft Niemanns vurdering av hvordan bruken av MRD vil endre seg slik at behandlinger i fremtiden kan bli MRD-styrt.    

#Siste magasin

ASH 2017 på twitter