Opphør av TKI-behandling ved KML

Varigheten av «Deep Molecular Response» er den viktigste faktoren for å vurdere tidspunktet for opphør av tyrosinkinasehemmer-behandling ved kronisk myelogen leukemi. I denne MEDtalken presenterer Susanne Saussele resultatene fra EURO-SKI Trial.

Oppsiktsvekkende resultater

Pasienter med avansert Hodgkin lymfom i stadium III eller IV kan med en ny kombinasjonsbehandling oppnå 25 % reduksjon i risiko for tilbakefall etter to år sammenlignet med standardbehandling. I forhold til behandling av pasienter med Mantle celle lymfom var det flere oppsiktsvekkende nye data ved ASH. Hør Martin Hutchings vurdering av de nye resultatene, samt om en kanskje oversett studie av diffus storcellet B-lymfom i tilbakefall, en poster, som ifølge Martin Hutchings bør ha vår fulle oppmerksomhet.    

Styring av behandlingsrespons

Valg av førstelinjebehandling ved myelomatose, styring av behandlingsrespons ved hjelp av MRD samt nye behandlingsmuligheter med legemidler med andre virkningsmekanismer enn vi kjenner i dag er overordnet sett de tre elementene Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter, Rikshospitalet i Oslo, finner mest interessante ved årets ASH-konferanse. I denne MEDtalken kan du høre Fredrik Schjesvolds perspektiv fra de sesjonene han har deltatt i.    

Eldre KLL-pasienter får flest infeksjoner

En dansk registerstudie belyser forekomsten av infeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi. Michael Asger Andersen, Rigshospitalet, presenterer her de første resultatene og fremtidige aspekter av de danske dataene som er basert på en sammenstilling av data fra henholdsvis Dansk KLL-register og Dansk Mikrobiologiske Database.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er en heterogen sykdom som utvikler seg fra et tidlig stadium av monoklonal B-lymfatisk fase. Dataene om utviklingen av prediagnostisk lymfocytose er sparsomme, og forskjeller i raten av prediagnostisk lymfatisk progresjon mellom pasienter kan gi oss ytterligere prognostisk kunnskap om oppfølgingstid og behandling av KLL. Målet Michael og hans gruppe hadde med studien var å undersøke utviklingen av lymfocytose før diagnosen i en populasjons-basert kohort av pasienter med KLL. Hør ham fortelle om dette og resultatene her.

Til tross for den betydelige effekten med de nye legemidlene som har target på henholdsvis BTK og BCL2 signalveier ved KLL, er utviklingen av resistens blitt den største kliniske utfordringen i behandlingen av KLL-pasienter. Det er nødvendig med en prioritering i forhold til å identifisere kombinasjoner av behandlinger for å oppnå en mer varig remisjon. Elise og hennes gruppe har blant annet sett på om de endringene som har skjedd som et resultat av en spleisings-modulator kunne gi nye muligheter for effektiv kombinasjonsbehandling. Dette redegjør hun for her.