Ibrutinib og venetoclax brukt i kombinasjon hos naive KLL-pasienter fremlegges i denne MEDtalk. Se Paolo Ghia fotelle om resultatene fra kombinasjonsbehandlingen og hvor resultatet er meget lovende, også sett i lyset av forekomsten av bivirkninge.

Overlege Carsten Utoft Niemann, Hematologisk Avdeling, Rigshospitalet i København, presenterer her de første meget lovende data fra VISION, en relaps-studie hos KLL-pasienter.

Polatuzumab vedotin er et konjugert antistoff som blokkerer CD79b+ celler ved storcellet B-celle lymfom. FDA har tildelt stoffet ”breakthrough therapy-program”. EMA har fulgt med opp og vurdert det til Priority Medicines, da legemidlet har potensiale til bedre behandling av pasienter som i dag har dårlige utsikter til effektiv behandling. I denne MEDtalk redegør Laurie H. Sehn,BC Cancer Agency, Vancouver, Canada, om effekt og sikkerhed ved denne behandling.

Carfilzomib, cyclophosphamid and dexamethason er en effektiv og generelt veltolerert trippelbehandling, hvor en kan oppnå dyp respons og MRD-negativitet. Se resultatene fra denne undersøkelsen i denne MEDtalk av Director Myeloma Services, Chandramouli Nagarajan og dr. Chen Yunxin, Singapore General Hospital.

Waleed Ghanima, overlege ved Sykehuset Østfold, fremlegger i denne MEDtalk interessante data fra verdens største studie av behandling av pasienter med kronisk ITP.

Overlege Eivind Galteland, Rikshospitalet i Oslo, tar flere interessante resultater med hjem fra EHA til den daglige klinikk. EHA har for han vært både intens og meget faglig givende. I denne MEDtalk deler han flere av de studier som han finner interessante.