I fase III studien OPTIMISMM sammenlignet man 559 myelomatosepasienter med tilbakefall på lenalidomide basert regime. Pasientene ble randomisert til pomalidomide (P), bortezomib (V) og dexamethason (d) eller Vd.  Resultatet viste signifikant økt PFS hos pasienter behandlet med PVd sammenlignet med Vd. Se resultatene presenter i denne MEDtalk av Paul Richardson.

KML – de siste nyheter fra EHA 

Henrik Hjorth-Hansen, overlege, professor, St Olavs Hospital, har især fulgt sesjonner vedrørende KML. Selv om det ikke var de store nye gjennombrudd, så var der flere studier, som Henrik Hjorth-Hansen finner meget relevante for den daglige klinikk.

AL amyloidose er den hyppigste subgruppe ved amyoloidose. Avleiringene består hovedsakelig av immunglobulinets lambda eller kappa lettkjeder og produseres normalt av en klonal plasmacellepopulasjon i ryggmargen. I denne MEDtalk presenterer Giampaolo Merlini sikkerhetsdata for kombinasjonsbehandling med subkutan daratumumab, cyclophosphamid, bortezomib og dexanethason til pasienter som er nydiagnostisert med  AL Amyloidose.

Resultatene fra den første prospektive studien av rutinemessig bruk av dyp sekventering viser at det for det første er mulig å anvende metoden regelmessig, men også at mutasjoner kan påvises hos flere pasienter enn hittil antatt. Hør her Simona Soverini fremlegge resultatene.

Ved kombinasjon av ibrutinib og obinutuzumab som førstelinjebehandling av KLL oppnådde 41% av pasientene klinisk respons efter 9 måneders kjemofri-induksjon. Imidlertid hadde et flertall av pasientene påfølgende behov for immuno-kjemoterapi som følge av MDR positivitet. Pierre Feugier redegjør i denne MEDtalk nærmere for de oppnådde resultater og perspektiver.