MS

Tilbud om grupper til ungdom som pårørende er et viktig supplement til eksisterende nettside med informasjon og selvhjelpsprogram. Tilbakemeldingene tyder på at kunnskap og åpenhet om sykdommen gir trygghet og mindre bekymring

Livsstilsprogram for å forebygge diabetes type 2 i norsk primærhelsetjeneste

Negative symptomer ved schizofreni

Funn fra MR-studier viser både strukturelle og funksjonelle hjerneforandringer knyttet til negative symptomer hos pasienter med schizofreni.

Psykososial svekkelse

Basert på funnene i denne studien er det støtte for å anse WSAS som et endimensjonalt nyttig og kostnadseffektivt klinisk instrument. Det er sensitivt for endring og for å skille mellom ulike kliniske subgrupper med ulik grad av svekkelse.

Infeksjoner er en kjent komplikasjon til bruk av de nyere immunmodulerende medikamentene ved multippel sklerose (MS). Denne artikkelen vil fokusere på aspekter ved behandlingsvalg hos pasienter som har eller har hatt infeksjoner.

Psykose etter hjerneslag

Det finnes foreløpig svært få systematiske studier av høy kvalitet som fokuserer på psykose etter hjerneslag. Basert på funnene fra vår systematiske oversikt estimerer vi at om lag 1 av 20 slagpasienter vil utvikle dette.

Olanzapin kan øke uttrykket av gener som er viktige for dannelse av myelin. Selv om ytterligere undersøkelser er nødvendige, kan våre funn peke mot en lite kartlagt virkningsmekanisme for olanzapin

#Siste magasin

Psykiatri / Nevrologi

Nr. 35 • september 2018
9. Årgang
  • Psykose
  • MS og infeksjoner
  • Schizofreni

ECTRIMS 2018

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Resetting av immunsystemet ved multippel sklerose

Speaker: Zsolt Illes

Spilletid: 13:02

#

Psykiatri / Neurologi

Espen Dietrichs,

Espen Dietrichs,
Avdelingssjef, professor
dr.med.

Kjell-Morten Myhr,

Kjell-Morten Myhr,
Professor, overlege

Lars Tanum,

Lars Tanum,
Seksjonssjef, dr.med.

Maj-Britt Rocio Posserud,

Maj-Britt Rocio Posserud,
Lege, ph.d., postdok

Ole Andreassen,

Ole Andreassen,
Professor, dr.med.

Sigurd Sparr,

Sigurd Sparr,
Seksjonsoverlege

Stein Opjordsmoen Ilner,

Stein Opjordsmoen Ilner,
Professor emeritus