MATCH-ADTC er en av få behandlinger som retter seg mot komplekse og komorbide vansker hos barn og unge. Behandlingsprinsippene og prosedyrene i MATCH er i tråd med den behandlingen BUP ønsker å tilby familier som mottar hjelp hos dem. Rekruttering til den norske studien begynte i januar 2016, og varer til juni 2019. Vi anslår at datainnsamlingen vil vare til rundt juni 2021. Hittil er ca. 150 barn og ungdommer randomisert.

Kognitive restsymptomer er vanlig i etterkant av en depresjon. Disse vil ha stor innvirkning på fungering i hverdagslivet, som på jobb, i studier, sosialt og ikke minst personlig for den enkelte. Kognitive restsymptomer vil øke risikoen for tilbakefall og nye depressive episoder. Derfor er det viktig å identifisere symptomene for å kunne tilrettelegge for dem gjennom informasjon, strategier og trening.

Nye genetiske funn ved ADHD

Denne studien er viktig, ikke fordi resultatene har umiddelbar klinisk anvendelse, men fordi den gir ny innsikt i den genetiske kompleksiteten av ADHD. Samtidig gir den håp om å kunne forstå mer av det biologiske grunnlaget ved tilstanden. Påvisning av nye risikogener ved ADHD har allerede gitt inspirasjon til å prøve ut nye medikamenter mot ADHD og komorbide tilstander, med helt nye virkningsmekanismer.

I undersøkelsen som presenteres her studerte vi sammenhengen mellom ulike smertedimensjoner, funksjonsnivå eller helserelatert livskvalitet, angst og depresjon hos pasienter med CFS/ME og friske kontroller.

ADHD hos førskolebarn

Foreldre-SDQ-ADHD-delskalaen var nyttig for kartlegging av ADHD-symptomer hos tre år gamle gutter og jenter, mens førskolelærernes svar var kun nyttig for kartlegging av ADHD hos jenter.

SM har vært ansett som vanskelig å behandle, men i senere år har kontrollerte behandlingsstudier vist god effekt av en tilnærming med hovedvekt på at barnet gradvis eksponeres for situasjoner som krever verbal kommunikasjon.

#Siste magasin

Psykiatri / Nevrologi

Nr. 38 • mai 2019
10. Årgang
  • ADHD
  • Nevropsykiatriske symptomer
  • Multippel sklerose
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Resetting av immunsystemet ved multippel sklerose

Speaker: Zsolt Illes

Spilletid: 13:02

#

Psykiatri / Neurologi

Espen Dietrichs,

Espen Dietrichs,
Professor, dr.med.

Kjell-Morten Myhr,

Kjell-Morten Myhr,
Professor, overlege

Lars Tanum,

Lars Tanum,
Seksjonssjef, dr.med.

Maj-Britt Rocio Posserud,

Maj-Britt Rocio Posserud,
Lege, ph.d., postdok

Ole Andreassen,

Ole Andreassen,
Professor, dr.med.

Sigurd Sparr,

Sigurd Sparr,
Seksjonsoverlege

Stein Opjordsmoen Ilner,

Stein Opjordsmoen Ilner,
Professor emeritus