Et digitalt program for smertemestring kan være et godt supplement til tradisjonell oppfølging og behandling av smerter. Det er målet å kunne tilby EPIO til alle i Norge som lever med langvarige smerter.

Treningsprogram for pasienter med fibromyalgi

Funn fra 21 studier viste at sammensatte treningsprogrammer trolig gir bedre fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet, samt en liten reduksjon i smerte og utmattelse, hos pasienter med fibromyalgi. For andre utfall er resultatene mer usikre på grunn av svakheter i forskningsgrunnlaget. Siden det fremdeles pågår forskning vil det være nødvendig med en oppdatering innen 2023.

Revmatisk sykdom kan ha en negativ innvirkning på menns fertilitet. Innflytelsen av medikamenter på spermatogenesen og på svangerskapsutfall og barns helse er bare delvis undersøkt.

I de statistiske analysene brukte man først univariat logistisk regresjon for å analysere sammenheng mellom familieanamnese på spondyloartritt, samt HLA-B27 med spondyloartrittdiagnose. Analysene ble deretter repetert i multivariate analyser med både familieanamnese og HLA-B27. 

På EULAR-konferansen 2019 i Madrid presenterte professor Josef S. Smolen fra Medizinische Universität Wien en ny studie av upadacitinib, en ny JAK1-hemmer som kan gis som tablett mot leddgikt. Studien viste at upadacitinib (UPA) kan brukes i monoterapi, og at medikamentet har noen klare fordeler i forhold til det hyppig anvendte immundempende legemiddelet methotrexat.  Målet med undersøkelsen var å vurdere sikkerheten og virkningen ved bruk av upadacitinib hos pasienter med leddgikt. Pasientene gjennomgikk en behandling på 48 uker. Behandlingen forløp ved at pasientene ble delt opp i to tilfeldig utvalgte grupper, hvorav den ene fikk methotrexat og den andre upadacitinib (som ble dosert med henholdsvis 15 eller 30 mg pr. dag).  Forskerne bak studien konkluderer med at behandlingen med upadacitinib alene, uavhengig av om det ble dosert med 15 eller 30 mg pr. dag, resulterte i færre symptomer og bedre fysisk funksjon etter 48 uker.

I en studie lagt frem av Roy Fleschmann (Co-Medical Director, Clinical Professor of Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center) under EULAR-konferansen 2019 i Madrid, sammenlignes effekten av JAK-hemmeren upadacitinib med effekten av TNF-alfa-hemmeren adalimumab hos pasienter med leddgikt. Adalimumab er det hittil mest anvendte biologiske legemiddelet innen giktsykdommer, psoriasis og kroniske tarmsykdommer som Crohns sykdom og kolitt.  I den såkalte SELECT-COMPARE-studien undersøkte man leddgiktpasienter som ikke responderer tilstrekkelig på behandling med methotrexat (MTX). Pasientene ble delt i to grupper, som enten fikk upadacitinib eller adalimumab. Målet var å få klarlagt sikkerhet og effekt hos pasienter i upadacitinib-behandling sammenlignet med den man ser hos pasienter i behandling med adalimumab eller placebo. Studien viser at upadacitinib gir en bedre behandling enn adalimumab og placebo, både i forhold til symptomer og forverringer. Allerede etter 26 uker opplevde pasientene i behandling med upadacitinib signifikant lavere sykdomsaktivitet og en viss bedring sammenlignet med pasienter…

#Siste magasin

Revmatologi

Nr. 41 • november 2019
10. Årgang
  • Tarmbakterier
  • Langvarige smerter
  • EULAR 2019
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Biotilsvarende legemidler

Speaker: Tore Kvien & Josef Smolen

Spilletid: 9:36

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23

#

Revmatologi

Audun Stubhaug,

Audun Stubhaug,
professor, dr.med.,
avdelingsleder

Hilde Berner Hammer,

Hilde Berner Hammer,
ass. avdelingsoverlege,
dr.med.

Silje Endresen Reme,

Silje Endresen Reme,
psykolog, ph.d.,