EULAR-programmet inneholdt et stort antall vitenskapelige og klinisk betydningsfulle presentasjoner av høy kvalitet, som la et godt grunnlag for diskusjoner og nettverksbygging.

Det foreligger ingen endring i trykkfølsomhet hos kneartrosepasienter. Likevel finner man en signifikant endring av subjektiv smerteopplevelse. Fremtidige studier bør undersøke dette nærmere.

Kjempecellearteritt (GCA) er mer enn temporalisarteritt, og gir varig skade hos mange pasienter. Det er viktig å søke samtidig affeksjon av store kar. Ofte er selve behandlingen årsak til dette.

hjertesvikt, diabetes

Skrevet av Nadia Pedersen,  journalist I studien «Metabolimics in juvenile onset SLE: identifying new biomarkers to predict cardiovascular risk» har en gruppe forskere, deriblant legen George Robinson fra University College London, undersøkt hvorvidt lipoproteinet ApoB:A1 kan være med på å predikere kardiovaskulære sykdommer hos lupuspasienter med tidlig sykdomsdebut (JSLE). Studien viser lovende resultater, da forskerne har funnet at ApoB:A1-ratioen kan identifiseres som en sterk biomarkør for JSLE-pasienter med indikasjoner på høy eller lav CVR i den undersøkte kohorten. Resultatene fra studien ble lagt frem på EULAR 2019.  Konklusjonene er imidlertid avgrenset til den engelske kohorten, understreker George Robinson. Biomarkøren har ikke blitt validert i andre kohorter.  – På det kardiovaskulære området har ApoB:A1-ratio vunnet frem som biomarkør, men i forhold til lupus er det et forholdsvis nytt område. Studien kan derfor brukes til å generalisere til andre studier, men metoden må testes i andre kohortstudier før den vil kunne anvendes…

Skrevet av Morten Svarre, Faglig journalist, BestPractice   I en studie lagt frem av Roy Fleschmann (Co-Medical Director, Clinical Professor of Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center) under EULAR-konferansen 2019 i Madrid, sammenlignes effekten av JAK-hemmeren upadacitinib med effekten av TNF-alfa-hemmeren adalimumab hos pasienter med leddgikt. Adalimumab er det hittil mest anvendte biologiske legemiddelet innen giktsykdommer, psoriasis og kroniske tarmsykdommer som Crohns sykdom og kolitt.   I den såkalte SELECT-COMPARE-studien undersøkte man leddgiktpasienter som ikke responderer tilstrekkelig på behandling med methotrexat (MTX). Pasientene ble delt i to grupper, som enten fikk upadacitinib eller adalimumab. Målet var å få klarlagt sikkerhet og effekt hos pasienter i upadacitinib-behandling sammenlignet med den man ser hos pasienter i behandling med adalimumab eller placebo. Studien viser at upadacitinib gir en bedre behandling enn adalimumab og placebo, både i forhold til symptomer og forverringer. Allerede etter 26 uker opplevde pasientene i behandling med upadacitinib signifikant lavere sykdomsaktivitet…

Skrevet av Morten Svarre, Faglig journalist, BestPractice På EULAR-konferansen 2019 i Madrid presenterte professor Josef S. Smolen fra Medizinische Universität Wien en ny studie av upadacitinib, en ny JAK1-hemmer som kan gis som tablett mot leddgikt. Studien viste at upadacitinib (UPA) kan brukes i monoterapi, og at medikamentet har noen klare fordeler i forhold til det hyppig anvendte immundempende legemiddelet methotrexat.   Målet med undersøkelsen var å vurdere sikkerheten og virkningen ved bruk av upadacitinib hos pasienter med leddgikt. Pasientene gjennomgikk en behandling på 48 uker. Behandlingen forløp ved at pasientene ble delt opp i to tilfeldig utvalgte grupper, hvorav den ene fikk methotrexat og den andre upadacitinib (som ble dosert med henholdsvis 15 eller 30 mg pr. dag). Forskerne bak studien konkluderer med at behandlingen med upadacitinib alene, uavhengig av om det ble dosert med 15 eller 30 mg pr. dag, resulterte i færre symptomer og bedre fysisk funksjon etter…

#Siste magasin

Revmatologi

Nr. 41 • november 2019
10. Årgang
  • Tarmbakterier
  • Langvarige smerter
  • EULAR 2019
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Biotilsvarende legemidler

Speaker: Tore Kvien & Josef Smolen

Spilletid: 9:36

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23

#

Revmatologi

Audun Stubhaug,

Audun Stubhaug,
professor, dr.med.,
avdelingsleder

Hilde Berner Hammer,

Hilde Berner Hammer,
ass. avdelingsoverlege,
dr.med.

Silje Endresen Reme,

Silje Endresen Reme,
psykolog, ph.d.,