Diabetes og nyreskade

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Ingrid B. Moss Kolseth, ph.d-student, cand.med., Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo Nyreskade (nefropati) er en type mikrovaskulær komplikasjon hos pasienter med diabetes.1 I historiske materialer finner man at nærmere 30-40 % av alle pasienter med diabetes type-1 utvikler diabetesnefropati. Nyere erfaringer viser at denne forekomsten er fallende, og nå er det rundt 15 % av disse pasientene som utvikler diabetisk nyreskade.1 Diabetes er den viktigste årsaken til terminal nyresvikt i både USA og Asia2,3 ved at nesten 50 % av alle som utvikler dialyse- eller transplantasjonstrengende nyresvikt har diabetes. Diabetes relatert til terminal nyresvikt er noe sjeldnere i Norge, 30 % av alle som utvikler terminal nyresvikt i Norge har diabetes. Diabetisk nyreskade er årsak til ca. 15 % av alle nyretransplantasjoner i Norge (Norsk nefrologiregister, www.nephro.no). Forekomsten av type 2-diabetes er stigende i Norge og den vestlige verden for øvrig.4 Selv om den relative forekomsten av diabetesnefropati er fallende i forhold til antallet som har diabetes,5 gjør den kumulative insidensen av diabetes at den absolutte forekomsten av diabetesnefropati er stigende. Nefropati Diabetesnefropati karakteriseres av albuminuri/proteinuri, hypertensjon og progredierende nyrefunksjonsnedsettelse,6 og kronisk nyreskade gir økt risiko for kardiovaskulær sykdom.7 Diabetesnefropati er en glomerulopati som defineres av karakteristiske strukturelle og funksjonelle forandringer i nyren. Det typiske histopatologiske bildet viser arteriosklerose og eventuelt hyaliniserte arterioler. Andre sentrale strukturelle endringer er mesangial ekspansjon og fortykkelse av basalmembranen, og dette samsvarer med tidspunktet pasienten utvikler mikroalbuminuri. Senere utvikles glomerulær sklerose og nefrontap.1,8 Forløpet av nefropati hos pasienter med diabetes deles gjerne opp i 4 stadier: • Prodromalstadiet. • Mikroalbuminuristadiet. • Proteinuristadiet. • Nyresviktstadiet. I prodromalstadiet har pasientene negative funn på protein/albumin i urinen, samt normalt blodtrykk.1 Proteinuri- og nyresviktstadiet ved diabetesnefropati utvikler seg ubehandlet likt ved type 1-diabetes og type 2-diabetes. Det som skiller pasienter med type 2-diabetes...