To-årig multiintervensjon ved diabetes type 2

Diabetes som mulig risikofaktor for korsryggsmerter – HUNT-studien

Ingrid Heuch | des 2019 | Fastleger |

Ingrid Heuch
lege, ph.d.,
nevrologisk avdeling og Formi,
Oslo universitetssykehus

Korsryggsmerter utgjør et betydelig helseproblem i dagens samfunn, og det er viktig å undersøke mulige risikofaktorer. En statistisk sammenheng mellom diabetes og korsryggsmerter er funnet i befolkningsstudier.1,2 Noen studier har også antydet en sammenheng mellom økt blodsukker og korsryggsmerter.3,4 Dyremodeller har antydet en sammenheng mellom type 2 diabetes og strukturelle forandringer i virvelsøylen,5 og mellom en prediabetisk tilstand og degenerative forandringer i ryggvirvelstrukturen.6 Hensikten med studien vår var å se på diabetes som mulig risikofaktor for kroniske korsryggsmerter ved bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.7 Metode Studien bygger på den andre og tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT2 (1995-1997) og HUNT3 (2006-2008), som fant sted med 11 års mellomrom.8 Alle som var fylt 20 år og bosatt i Nord-Trøndelag ble invitert til å delta i HUNT2, og tilsvarende i HUNT3. På grunn av mindre deltagelse i de lavere og høyere aldersgruppene ble vår studie begrenset til deltagere i gruppen 30-69 år, da disse deltok i HUNT2. Deltagerne opplyste om kroniske korsryggsmerter og diabetes på spørreskjema, og de fikk invitasjon til å delta på en klinisk undersøkelse.  Et spørsmål i HUNT2-spørreskjemaet var: «Har du eller har du hatt diabetes?». I en tidligere valideringsstudie som sammenlignet selvrapportert diabetes i HUNT1 med registrering av diagnose hos allmennleger, ble det vist at selvrapportering hadde utmerket positive (96,4 %) og negative (99,7 %) prediktive verdier.9 Fra besvarelser av spørreskjemaene i HUNT2 og HUNT3 brukte vi informasjon om kroniske korsryggsmerter, definert som korsryggsmerter av varighet minst tre måneder sammenhengende i løpet av det siste året. Deltagerne i HUNT2 besvarte også spørsmål om fysisk aktivitet i fritid og røyking, samt angst og depresjon målt med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). BMI ble beregnet ut fra målte verdier av høyde og vekt ved den kliniske undersøkelsen. I vår studie ble følgende spørsmål stilt: Når vi ser på...