Gangvaner forebygger alvorlige hjerneslag

Diagnostikk og behandling av akutt koronarsykdom – en oppdatering

Rune Wiseth | Mar 2019 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Rune Wiseth
klinikksjef, professor,
Klinikk for hjertemedisin,
St. Olavs hospital/NTNU

Et stort antall innleggelser i norske sykehus skyldes akutt koronarsykdom. I 2017 ble det i Norsk hjerteinfarktregister rapportert 12 705 tilfeller av hjerteinfarkt hos 12 087 pasienter.1  Tradisjonelt inndeles hjerteinfarkt i NSTEMI, (non-ST-elevation myocardial infarction) og STEMI (ST-elevation myocardial infarction). European Society of Cardiology (ESC) har utarbeidet separate guidelines for NSTEMI og STEMI.2,3 Ved STEMI foreligger oftest en trombotisk okklusjon av en epikardial koronararterie med karakteristiske ST-segmentelevasjoner i EKG.  Ved NSTEMI kan det være subtotal okklusjon av en større arterie, eller det det kan være en totalokklusjon av en mindre koronararterie. NSTEMI er hyppigst og utgjorde i 2017 72 % av alle hjerteinfarkter i Norge.1 Den ischemi som oppstår ved NSTEMI er oftest for beskjeden til å indusere transmural ischemi og gir derfor ikke ST-segment elevasjon. EKG viser imidlertid ikke alltid ST-elevasjon selv om det er okklusjon av en større epikardial koronararterie.  Et typisk eksempel er bakreveggsinfarkt hvor vanlig 12-kanalers EKG ikke viser ST-elevasjon, men hvor markerte ST-depresjoner i prekordialavledninger representerer speilbildet av ST-elevasjoner på bakre vegg.  For raskt å identifisere pasienter med utbredt ischemi på tross av manglende EKG-forandringer bør ekkokardiografi utføres tidlig i forløpet hos pasienter med mistenkt hjerteinfarkt, spesielt ved pågående smerter. Ekko kan påvise utbredt hypokinesi som tegn på pågående ischemi tross manglende utslag i EKG. Dette er pasienter som vil ha nytte av rask angiografi og PCI. Diagnosen hjerteinfarkt I 2018 ble ESCs retningslinjer for infarktdiagnostikk revidert i dokumentet «Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction».4 I denne revisjonen ble forholdet mellom «myocardial injury» og «myocardial infarction» tydeliggjort. «Myocardial injury» foreligger ved forhøyet troponin, noe som kan skyldes akutt hjerteinfarkt eller andre medisinske tilstander.  For å stille diagnosen hjerteinfarkt kreves det at det er «rise and fall» i troponinkurven. I tillegg må det være kliniske holdepunkter for koronar ischemi med kliniske symptomer, EKG-forandringer eller ekkofunn. Ved...