Epigenetiske endringer påvirker genuttrykket av proinflammatoriske cytokiner i ikke-småcellet lungekreft

Effektiv behandling mot alvorlig astma – utfordringen er å finne de rette pasientene

Celeste Porsbjerg | Feb 2019 | Fastleger | Lungemedisin |

Celeste Porsbjerg
professor, overlege,
klinisk forskningslektor,
Lungemedisinsk avdeling,
Lungemedisinsk forskningsenhet,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Astma er en sykdom med flere undergrupper, og de skal behandles forskjellig. Det er dog ikke konsensus om hvordan vi skal definere de enkelte fenotypene. Ut fra et pragmatisk klinisk perspektiv kan fenotypiske trekk brukes i den daglige kliniske behandlingen til mer målrettede behandlinger. De aller fleste astmapasienter kan oppnå en tilfredsstillende behandling med tradisjonell medisin mot astma, men 5-10 % av pasientene har behov for annen behandling. De har enten vanskelig for å oppnå kontroll med standardbehandling, eller så har de behov for høydosebehandling for å opprettholde symptomkontroll, men mister denne når dosen titreres ned. Pasientene opplever hyppige eksaserbasjoner, flere innleggelser og de helseøkonomiske utgiftene er høyere enn for pasienter med mildere astma.  Denne gruppen med pasienter er kandidater til de nye biologiske legemidlene som vi i dag har til rådighet. Generelt sett er disse legemidlene fantastisk effektive, og for noen pasienter er de en revolusjonerende behandling. Vi har opplevd pasienter som med de nye behandlingsmulighetene har fått mulighet til å vende tilbake til et aktivt arbeidsliv etter å ha mistet tilknytningen til arbeidsmarkedet på grunn av astma. Det er samtidig en elegant behandling som blokkerer noen veier i immunsystemet som er viktige i forhold til å skulle behandle astma. Sammenlikner vi med de biologiske legemidlene i revmatologien, for eksempel, medfører disse legemidlene en mye bredere påvirkning av immunsystemet enn de biologiske legemidlene for behandling av astma. Den kliniske konsekvensen er at bivirkningene ved bruk av biologiske astmamidler er færre. I klinikken har vi imidlertid den utfordringen at de nye legemidlene er dyre og ikke virker på alle. Derfor må vi velge de riktige pasientene. Samtidig skal vi forsikre oss om at de pasientene som har ukontrollert astma, også har alvorlig astma. Generelt vet vi at det kun er 10 % av pasientene som mistenkes for alvorlig astma, som...