EULAR 2017 i Madrid

Maria K. Jonsson | Aug 2017 | Revmatologi | EULAR 2017 |

Maria K. Jonsson
lege, stipendiat,
Revmatologisk avdeling,
Haukeland Universitetssjukehus Bergen,
Diakonhjemmet Sykehus Oslo

Gratulerer med dagen, EULAR – en verdig jubilant og formidler av forskningsfremskritt til vår daglige behandling av muskel-/skjelettlidelser. Som organisasjon representerer EULAR mennesker med revmatologisk sykdom, helsearbeidere og vitenskapelige samfunn i hele Europa.

Fra introduksjonen av glukokortikoider i 1940-årene, lupustesten i 1948, monoklonale antistoff i 1975, metotreksat og ANCA-testen i 1980-årene til utviklingen av TNF-hemmere og andre immunmodulerende medikamenter i 1990-årene har vært en spennende, strabasiøs og lærerik reise.

Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) ble dannet i 1958. I 1962 fikk den sin revmatologiske gren for å etablere og vedlikeholde høy faglig standard blant revmatologer i Europa og sikre best mulig behandling av pasienter med revmatologisk sykdom. Tverrfaglig samarbeid ble i 1989 forankret med «standing committee allied health professionals», og i 1993 kom det første EULAR postgraduate course, et kurs rettet spesielt mot unge revmatologer.

I år 2000 ble Annals of the Rheumatic Diseases (ARD) EULARs offisielle tidsskrift. Med dette ble også de første EULAR-anbefalingene publisert. Oppdaterte EULAR-anbefalinger for inflammatoriske revmatiske sykdommer er nå nærmest å betrakte som fast innhold i ARD. Med økt innsats rettet mot mer effektive og målstyrte behandlingsregimer, parallelt med tverrfaglig fokus og overgang fra passiv til aktiv tilnærming, ser vi at pasientene er friskere, og behovet for kirurgisk behandling av kroniske komplikasjoner er stadig avtagende.

Den første EULAR-kongressen i København og Århus hadde 200 deltagere fra 16 land. Årets EULAR i Madrid samlet mer enn 14 000 deltagere fra 120 land; klinikere og forskere, helsearbeidere, pasienter og representanter fra legemiddelindustrien. Det vitenskapelige programmet omfattet 180 sesjoner og postere med tema fra basal, translasjonell og klinisk forskning. What Is New (WIN)- og How to Treat (HOT)-foredrag innen de ulike inflammatoriske revmatiske sykdommene, debatter og muntlige presentasjoner ga rikelig anledning for interaksjon mellom kongressdeltakerne, sammen med det som kanskje kan betraktes som møtets hjerte, posterpresentasjonene og posterturene. Legemiddelindustriens satelittsymposier og møter organisert av pasientorganisasjoner kompletterte programmet. Nytt for i år var mulighet for tilbakemelding fra deltakerne ved «rating» av WIN- og HOT-sesjonene i EULAR-app’en.

EULAR 2017 kunne skilte med ny rekord med hele 4 845 innsendte abstrakt som resulterte i mer enn 2 300 postere og 36 guidede posterturer. EULARs hovedfokus på utdanning ble markert med lanseringen av EULAR School of Rheumatology. Tanken bak dette er å samle alle EULARs utdanningstilbud, fra kurs «live» og på nett til bøker og webinarer (app inkludert!). I forkant av kongressen var det også åpning for inviterte til å delta i en piloteksamen for EULAR European Certificate of Rheumatology, et ledd i kvalitetssikringen av revmatologiutdanningen i Europa. EULARs kampanje for økt fokus på tidlig oppdagelse, henvisning og iverksettelse av evidensbasert behandling «Don’t delay, connect today» ble lansert blant reisende ved Atocha (togstasjonen) i Madrid tett på kongressen, i en egen sesjon åpningsdagen og igjen under åpningsseremonien.

EULARs 70-årsjubileum ble grundig feiret i åpningsseremonien hvor avtroppende EULAR-president Gerd Burmester geleidet publikum gjennom en tidslinje over EULARs historie, fremskritt i forskning og utvikling av behandlingsalternativer. Tidligere presidenter ble også presentert, hvorav kun én kvinnelig så langt – for snart 40 år siden. Endelig ble det gjort rede for EULARs 2020-fokus: forskning, utdanning, kongresser, støtte, behandlingsstandard, profil og nasjonale samarbeid; utdanning har over tid vært hovedfokus. En rekke premieringer ble utlevert før seansen ble avsluttet med spansk dans og net-working over tapas.

For en stipendiat med prosjekt om biomarkører og tidlig RA ble fokus under årets EULAR en god blanding av klinisk og translasjonell RA-forskning. Vi befinner oss i en spennende overgangsperiode hvor likheter og ulikheter mellom pasientene klassifisert etter enten 1987 ACR- eller 2010 ACR/EULAR-kriteriene stadig utfordrer oss. De senere år har det også vært økt fokus på pre-RA og hvorvidt tidlig (og gjerne aggressiv) behandling kan forhindre utvikling av etablert sykdom.

«Don’t Delay, Connect Today!» markerer den første EULAR-kampanjen med målsetting tidlig anerkjennelse og behandling av revmatiske og muskel-/skjelettsykdommer. Redskap finnes tilgjengelig, og det er et ønske om implementering i alle EULARs medlemsland; alle skal være involvert! Dette var en «joint session» fra revmatologens, allmennpraktikerens og fysioterapeutens ståsted, med fokus blant annet på utvikling av en sjekkliste til allmennpraktikere og en app med mulighet for «care on demand». Det ble redegjort for hvorledes befolkningen og leger i tillegg til andre helsearbeidere kan læres opp til lettere å overveie alternativet artrittsykdom. Viktigheten av å nå ut til samfunnet ble understreket, og ulike tilnærminger til publikum via skoler, festivaler og andre sosiale tilstelninger ble presentert.

Flere interessante postere om biomarkører og (tidlig) RA supplerte «Clinical Science Session Fifty Shades of remission in RA», som ble innledet med et forsøk på redegjørelse for hva remisjon egentlig er (definert ved DAS? DAS-28-ESR? DAS-28-CRP? SDAI? CDAI? ACR/EULAR-Boolean? Imaging?). Det ble etterfulgt av 4 engasjerte revmatologers motivasjoner i debattene om «imaging required for remission» og «biomarkers required for remission». Et utvalg av ARD-publiserte guidelines og anbefalinger ble gjennomgått i en WIN-sesjon, og det ble drøftet hvorvidt «published guidelines and recommendations improve the quality of care in rheumatology».

«EULAR Projects in Investigative Rheumatology: From pre-RA to established RA» gikk gjennom patofysiologien med genetikk, miljø (røyking), mikrober, auto-antistoff til stede før kliniske symptomer og funn og tap av toleranse mot auto-reaktive B-celler som de tidligste fasene av auto-immunitet i RA. Videre ble det drøftet hvorvidt auto-antistoff kan brukes som prognostiske markører for risiko og utvikling av RA. Til slutt ble det gjennomgått ulike preventive strategier for å hindre utvikling av RA hos individer uten inflammatorisk artritt, men med høy risiko for å utvikle klinisk synovitt og senere klassifisert som RA.

Alt i alt var årets EULAR omfattende og RA-faglig innholdsrikt, fremtidsrettet og bærekraftig i utvikling med stadig mer brukervennlig EULAR-app, kongressveske i bomull, gjenvinningsstasjoner og god metro-korrespondanse; takk for en vel gjennomført kongress på IFEMA Madrid.

Adiós – sees neste år i Amsterdam!!