Fedmekirurgi og type 2-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Torgeir T. Søvik, assistentlege, Kirurgisk klinikk, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus Aker Erlend T. Aasheim, Academic Clinical Fellow, Department of Public Health and Primary Care, University of Cambridge Fedmekirurgi bedrer blodsukkernivået hos mange pasienter med type 2-diabetes, men kunnskapen om langtidseffekter er fortsatt mangelfull. Globalt behandles stadig flere pasienter med operasjon for sykelig fedme. Allikevel opereres bare ca. 1 % av pasientene som tilfredsstiller kriteriene for kirurgi.1 I Norge følges vanligvis retningslinjer som ble foreslått i 1991: Pasienter kan vurderes for operasjon ved kroppsmasseindeks over 40 kg/m2 eller over 35 med følgesykdommer som kan bedres etter operasjon.2 Internasjonalt er det interesse for å revurdere disse kriteriene siden gevinsten av operasjon er særlig stor for enkelte pasientgrupper -  som pasienter med type 2-diabetes. Denne artikkelen oppsummerer historien til moderne fedmekirurgi og virkningen av fedmekirurgi ved type 2-diabetes. Fedmekirurgi De første fedmekirurgiske operasjonene ble utført på 1960-tallet etter studier av effekten av utsjalting av tynntarm hos dyr.3 For mange pasienter førte tynntarmsbypass til vedvarende vektreduksjon og bedring av kardiovaskulære risikofaktorer, men operasjonen var assosiert med alvorlige komplikasjoner som leversvikt og uttalte diaréplager.4 Gastrisk bypass ble beskrevet i 1966.5 Inngrepet innebærer at tynntarm koples til en svært liten øvre magesekkslomme i en Roux-en-Y-konfigurasjon, som illustrert i blant annet Tidsskrift for Den norske legeforening.6 I Norge er gastrisk bypass og langsgående ventrikkelreseksjon, det vil si en reseksjon av store deler av magesekken på curvatura major-siden, de vanligste fedmeoperasjonene. Enkelte sentra utfører også biliopankreatisk avledning med duodenal switch, som fører til større vektreduksjon enn gastrisk bypass.7 De fleste pasientene opereres i dag med kikkhullskirurgi. Slike operasjoner er teknisk krevende. En kirurgisk «læringskurve» er beskrevet, hvor det blant annet ses en gradvis reduksjon av operasjonstid inntil en kirurg har utført 100 operasjoner.8 Selv om forekomsten av komplikasjoner er redusert de senere...