Hemming av glukosereabsorbsjon i nyrene – SGLT2-hemmere representerer et nytt prinsipp i diabetesbehandlingen

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Kåre Inge Birkeland, avdelingsoverlege, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Et bredt spekter av medikamenter er tilgjengelig for blodsukkersenkende behandling av diabetes type 2. Likevel kan det være behov for nye behandlingsmetoder, særlig fordi risiko for hypoglykemi og vektøkning representerer to viktige begrensninger med dagens medikamenter. Snart vil en ny gruppe medikamenter som ikke har disse bivirkningene lanseres. Medikamentene reduserer blodsukkeret ved å øke glukoseutskillelsen gjennom nyrene. Det skjer ved hemming av enzymet sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2), som er den viktigste transportør av glukose tilbake fra preurinen til blodet. Fysiologi og virkningsmekanisme Transport av vannløselig glukose over fettholdige cellemembraner i kroppen, for eksempel enterocytter, nyretubuliceller og blod-hjernebarriere, skjer ved hjelp av to typer transportmolekyler, GLUT (glucose transporter) og SGLT (sodium-glucose co-transporter). GLUT-gruppen inneholder 12 medlemmer, de er passive transportører som transporterer glukose langs en konsentrasjonsgradient og én eller flere typer GLUT er uttrykt i alle kroppens celler. SGLT finnes i to ulike former SGLT-1 og SGLT-2, som begge transporterer glukose og natrium inn i celler ved hjelp av natrium-gradienten som opprettholdes av natrium-kalium-ATPasen ved den basolaterale cellemembranen. SGLT1 er den viktigste transportøren i tarmcellene, og er ansvarlig for opptak av glukose fra maten. Mutasjoner i genet som koder for SGLT1 resulterer i malabsorbsjon av glukose, og mutasjoner i denne kan føre til livstruende diaré. SGLT2 har lav affinitet, men høy kapasitet og transporterer ett glukosemolekyl og ett natriummolekyl. Den finnes nesten utelukkende i det første segmentet av proksimale nyretubuli, og besørger ca. 90% av nyrenes reabsorpsjon av glukose. En rekke ulike hemmere av SGLT2 er under utprøving for behandling av diabetes, og ved søk i databasen www.clinicaltrials.gov er 19 kliniske studier med medikamentgruppen registrert (fase 1-3). En del av de aktuelle preparatene er kort presentert i tabell 1. I...