Hjertets effektivitet ved type 2-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Neoma Boardman, PhD, Kardiovaskulær forskningsgruppe, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø Hjertesykdom er den viktigste årsaken til død blant pasienter med diabetes. I denne pasientgruppen er det en høyere forekomst av angina pectoris, hjerteinfarkt1 og hjertesvikt.2 I tillegg eksisterer en spesifikk diabetisk kardiomyopati som er uavhengig av tidligere kjent koronar sykdom og/eller hypertensjon.3 Selv om etiologien bak diabetisk kardiomyopati er uklar, er det mye som tyder på at metabolske endringer i hjertet bidrar til utviklingen av ventrikulær dysfunksjon.4 Det er blant annet vist at endring i substratomsetningen og energimetabolismen i hjertet skjer før en kan registrere nedsatt hjertefunksjon.5,6,7 Det er videre holdepunkter for at endring i hjertets effektivitet spiller en viktig rolle i utviklingen av redusert funksjon og iskemisk toleranse.5,8,9 Redusert effektivitet i type 2-diabetiske (T2D) hjerter Hjertets effektivitet beskriver forholdet mellom hjertets energiforbruk (målt som hjertets oksygenforbruk, MVO2) og hjertets arbeid.10 Oksygen- (O2) forbruket i hjertet er betegnet for mekanisk og ikke-mekanisk arbeid (i.e. eksitasjons-kontraksjons (E-C) kobling og basal metabolisme).11 Diverse fysiologiske og pato-fysiologiske tilstander er assosiert med endret O2-forbruk for disse mekaniske og ikke-mekaniske prosessene. Det har for eksempel lenge vært kjent at et økt tilbud av fettsyrer til hjertet fører til en økning i MVO2 som er større enn den som kan tilskrives eventuelle endringer i hjertets arbeid. Med andre ord, økt belasting med fettsyrer reduserer effektivitet i normale hjerter.12,13,14   Likeså vil en kronisk økt fettsyrenivå i plasma, karakteristisk for type 2-diabetes, føre til en adaptiv økning i fettsyreomsetning i hjertet på grunn av både den høye fettsyretilgangen til hjertet, i tillegg til endringer i transkripsjon av gener (i.e. PPARα) som øker fettsyretransport og metabolisme i hjertet.15,16,17 Kliniske studier har også rapportert endret substatomsetning, redusert effektivitet6 og redusert energetisk tilstand18,19 i type-2-diabetiske hjerter. Ved analyse av forholdet mellom hjertets totale arbeid og MVO2 i isolerte...