Hva er LADA – og hvordan skal LADA behandles?

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Valdemar Grill, professor, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim og St. Olavs Hospital, Trondheim Latent Autoimmune Diabetes in the Adult kjennes oftest gjennom forkortelsen LADA. Denne formen for diabetes ble først anerkjent i slutten av 80-årene da målinger av sirkulerende antistoff mot beta-celle-assosierte antigener begynte å brukes i epidemiologiske befolkningsstudier. Det viste seg at mange pasienter med diabetesdebut i godt voksen alder og klinisk ikke insulintrengende hadde de samme antistoffene i blodet som pasienter med insulintrengende type 1 diabetes. Det viste seg også at LADA-pasienter var hyppig forekommende blant all form for diabetes. I de store epidemiologiske studiene fra Nord-Trøndelag (HUNT) var ca hver 10. person med kjent diabetes LADA-pasient.1 Dette er en høyere forekomst enn for insulintrengende type 1-diabetes. Pasienter med LADA er altså nummer to (type 2-diabetes er nummer en) i hyppighet blant pasienter med diabetes.1,2 Diagnostiske kriterier Tre kriterier brukes for å stille diagnosen LADA. Kun ett er uaviselig, nemlig positivitet for ett eller flere av de antistoffene som man vet er assosiert med type 1-diabetes. Det dreier seg her nesten alltid om antistoff mot glutamic acid decarboxylase (GAD). Et annet kriterium er alder. Diabetesdiagnose fra 35 år og oppover er mest alminnelig. Men konsensus mangler, lavere grenser fra 25 eller 30 år er også brukt. Det siste standardkriteriet er manglende behov for insulinbehandling under en periode etter diabetes-diagnosen. Det er ikke enighet om hvilken varighet denne perioden skal ha: Mellom tre og tolv måneder har vært brukt som kriterium i forskjellige studier. En grunnleggende kritikk mot insulinkriteriet er at indikasjon for å gi insulin varierer mellom lege og mellom kulturer.2,3 Måling av pasienters egen insulinproduksjon (C-peptid) ville være mer objektivt, men har ikke blitt brukt i særlig grad. Det er også slik at varierende grad av insulinfølsomhet hos den enkelte pasient vil påvirke...