Ingen effekt av behandling med trabektedin hos pasienter med tilbakefall av grad II- og III-meningeomer

Hanne K. Blakstad | Mar 2020 | Onkologi /hematologi |

Hanne K. Blakstad
spesialist i onkologi og stipendiat,
Avdeling for kreftbehandling,
Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

Petter Brandal
MD, ph.d., fagansvarlig for nevroonkologi,
Avdeling for kreftbehandling,
Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

SAMMENDRAG Trabektedin er et kjemoterapeutisk middel som er etablert i behandlingen av avansert sarkom og ovarialkreft. Medikamentet viste seg også å ha effekt på meningeom in vitro, selv om virkningsmekanismen var kompleks og kun delvis ble forstått. På denne baggrund gjennomførte EORTC Brain Tumor Group en studie (EORTC-1320) som skulle undersøke effekt, sikkerhet og livskvalitet ved behandling med trabektedin hos pasienter med residiv av WHOgrad II- eller grad III meningeom, og hvor kirurgi og strålebehandling ikke var aktuelt. Meningeomer oppstår i hjernehinnene, og er den hyppigste primære hjernesvulsten.1Selv om de fleste vokser langsomt, er godartede og kureres med kirurgi, så kan enkelte meningeomer forårsake både alvorlig morbiditet og dødelighet.  Meningeomer kan blant annet inndeles etter histopatologi, og de aller fleste meningeomer er godartede (WHOgrad I).1,2Et mindretall er atypiske (WHO grad II) og noe mer aggressive enn grad I, mens ytterst få er maligne/anaplastiske (WHO grad III).1WHO-grad korrelerer godt med prognose, og har derfor stor betydning for behandling.2  Den tumorrettede behandlingen av meningeomer er først og fremst kirurgisk, men i noen tilfeller brukes strålebehandling alene eller som supplement til kirurgi.3Systemisk terapi har hittil ikke hatt noen evidensbasert plass i behandlingen av meningeomer. For pasienter med tilfeldig oppdagede, små og asymptomatiske meningeomer, kan overvåkning for å vurdere om tumor vokser være et godt alternativ til tumorrettet behandling.4 Kirurgi Hos behandlingstrengende pasienter kreves en balanse mellom definitiv svulstbehandling og behovet for å unngå nevrologisk skade som følge av behandlingen. Kirurgi er den viktigste behandlingsmodaliteten, men bør først vurderes dersom tumorvekst vurderes å ha potensiale til å forringe eller forkorte pasientens liv.   Målet med kirurgi er å oppnå en så omfattende reseksjon som mulig, og helst fjerne svulsten i sin helhet, uten å påføre pasienten nevrologiske komplikasjoner.5Simpsons graderingssystem brukes for å beskrive graden av kirurgisk reseksjon (grad 1-5).6 Strålebehandling Strålebehandling er bare sjelden indisert...