Kronisk pankreatitt – retningslinjer for tverrsnittsavbildning av pankreas for gradering av alvorlighetsgrad

Ingfrid Salvesen Haldorsen | Mar 2019 | Gastroenterologi |

Ingfrid Salvesen Haldorsen
professor, overlege, ph.d.,
Klinisk institutt 1, Universitetet i
Bergen, Mohn Medical Imaging
and Visualization Centre,
Radiologisk avdeling,
Haukeland universitetssykehus

Trond Engjom
overlege, ph.d.,
Gastroenterologisk seksjon,
Haukeland universitetssykehus

Jens Brøndum Frøkjær
professor, overlege, ph.d.,
Radiologisk avdeling,
Aalborg Universitetshospital,
Danmark

Kronisk pankreatitt vil typisk presentere seg klinisk i form av magesmerter, underernæring og i noen tilfeller diabetes. Pasienter som rammes rapporterer ofte dårlig livskvalitet. Vanlige risikofaktorer er alkoholoverforbruk og gallestein.  Bildediagnostikk har en sentral rolle i utredningen av kronisk pankreatitt, og nyere bildemetoder kan gi nyttig informasjon om sykdommen i en tidlig fase. En internasjonal ekspertgruppe har, på oppdrag fra bl.a. European Pancreatic Club (EPC), nylig publisert forslag til retningslinjer for radiologisk utredning ved mistanke om kronisk pankreatitt, og beskrevet bildefunn som er særlig viktige for å gradere alvorlighetsgraden ved kronisk pankreatitt.1 Her presenteres ekspertgruppens anbefalinger for radiologisk utredning (figur 1) og gradering av aktuelle bildefunn ved mistanke om kronisk pankreatitt.1 CT – førstevalg i primærutredning Pasienter med klinisk mistanke om kronisk pankreatitt grunnet typiske symptomer og kjente aktuelle risikofaktorer, bør primært henvises til computertomografi (CT) av pankreas. CT er lett tilgjengelig og fremstiller pankreasfunn karakteristiske for kronisk pankreatitt (parenkymatrofi, forkalkninger i parenkymet eller i pankreasganger, kaliberveksling i pankreasganger, pseudocyster). CT er også nyttig for å utelukke eventuell annen bakenforliggende årsak, f.eks. malignitet.  Ved typisk sykehistorie og CT-funn som avdekker forkalkninger i pankreas og ledsagende moderate eller uttalte duktale forandringer med kaliberveksling (figur 2), vil aktuelle bildefunn være diagnostiske for kronisk pankreatitt ut fra M-ANNHEIM-diagnostiske kriterier.2 Ved kun milde duktale forandringer (med affeksjon av sideganger, men med normal hovedgang) og pseudocyster, vil kronisk pankreatitt være sannsynlig, selv om diagnosen enda ikke er sikker.2 Negativt CT-funn utelukker ikke at pasienter har kronisk pankreatitt. CT er nemlig dårlig egnet til å fremstille mer subtile pankreasforandringer, noe som typisk forekommer hos pasienter med mild sykdom eller tidlig i sykdomsforløpet ved kronisk pankreatitt.   MR/MRCP – nyttig supplement Magnetisk resonanstomografi (MR) av pankreas og MR kolangiopankreatikografi (MRCP) kan være indisert hos pasienter der CT har vist kun beskjedne (eller fravær av) patologiske forandringer og...