Livsbelastninger hos pasienter med sykelig overvekt – betydning ved valg av fedmekirurg?

Tone Gretland Valderhaug | des 2019 | Fastleger |

Tone Gretland Valderhaug
overlege, ph.d,
Endokrinologisk avdeling,
Akershus Universitetssykehus

Reidun Rønningen
spesialsykepleier,
Endokrinologisk avdeling,
Akershus universitetssykehus

Fedme er en alvorlig tilstand og øker risiko for sykdom og død, inklusive type 2 diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom og kreft.1 Det foreligger i dag god evidens for helsegevinst etter fedmekirurgi ved sykelig overvekt. I tillegg til økende BMI, så er type 2 diabetes og nedsatt funksjonsnivå som følge av leddsmerter kjente prediktorer for kirurgisk behandling av fedme.2,3  Biopsykososiale mekanismer gjør det vanskelig å opprettholde vekttap over tid og kan redusere effekter av evidensbasert behandling.4 Forstyrrelser i spiseadferd, depresjon og psykisk stress er dessuten vanligere hos pasienter med fedme enn hos individer med normal vekt.5-7  Forekomst av livsbelastende hendelser varierer fra 5-25 % i ulike populasjoner.8-11 En stor befolkningsstudie har vist at risiko for å utvikle fedme i voksen alder var økt med 20-50 % ved tilstedeværelse av flere livsbelastende hendelser i barndommen.10  I Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) rapporterte over halvparten av pasientene med fedme (BMI over 30 kg/m2) å ha hatt en dårlig (28 %) eller veldig dårlig barndom (35 %).12 Til sammenlikning viste samme studie at under 5 % av personer i den generelle populasjonen rapporterte å ha hatt en dårlig eller veldig dårlig barndom.12  En mulig sammenheng mellom fedme og oppvekstforhold, livsvilkår, psykologiske forhold og belastninger er beskrevet i gjeldende retningslinjer for utredning og behandling av sykelig overvekt hos voksne.13 Det foreligger imidlertid ingen konsensus på hvordan psykososial utredning av fedme bør integreres i tverrfaglig utredning av fedme i indremedisinske avdelinger i norske sykehus.  Psykososial fungering er vanskelig å vurdere, men likevel nødvendig for å bedre muligheter for langtidseffekter av fedmebehandling. Det er derfor et stort behov for kartlegging av psykososial belastning hos pasienter med sykelig overvekt og i hvilken grad dette påvirker videre behandling av fedme.  Poliklinikk for sykelig overvekt ved Akershus universitetssykehus har kartlagt forekomst av livsbelastende hendelser hos pasienter som henvises...