Metabolsk syndrom – en kort oppdatering

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Maria Arlén Lyng, forsker,Forskningsgruppe for gastroenterologi og ernæring, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Overvekt og fedme er et økende helseproblem globalt. Prevalensen av fedme har nærmest doblet seg siden 1980 til 2008. De siste estimatene fra WHO om de europeiske landene viser at mellom 30-70 % er overvektige, mens fedme rammer omkring 10-30% av befolkningen. Også nasjonalt har vi et økende fedmeproblem. Hver 5. nordmann klassifiseres med fedme. Med den økende prevalensen og insidensen øker også fedmerelaterte sykdommer. Metabolsk syndrom er en omdiskutert tilstand, med ulike definisjoner, men som uansett definisjon er assosiert med abdominal fedme, utvikling av diabetes og kardiovaskulære hendelser. Definisjoner Metabolsk syndrom er en samlebetegnelse på faktorer som øker sjansen for kardiovaskulær sykdom og diabetes hos en person. Disse faktorene opptrer oftere sammen enn alene, og abdominal fedme og insulinresistens er sentralt. Flere definisjoner finnes per i dag fra flere institusjoner som International Diabetes Federation (IDF), The American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute (AHA/NHLBI) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Det som er hovedforskjellen er inklusjon av abdominal fedme. Den abdominale fedme-komponenten er obligatorisk i definisjonen til IDF, lavere i AHA/NHLBI, mens det obligatoriske elementet i WHO-definisjonen er dysglykemi (nedsatt glukosetoleranse eller diabetes). Felles for alle definisjonene er at de inneholder fem komponenter: Forhøyede triglycerider, lav high-density lipoproteiner (HDL), nedsatt glukoseintoleranse og/eller diabetes og høyt blodtrykk. I tillegg til metabolsk syndroms fem komponenter er protrombotiske- og inflammatoriske faktorer sentrale, noe som igjen er sterkt assosiert med abdominal fedme, og insulinresistens i seg selv. Flere ekspertgrupper har prøvd å sette sammen en felles konsensus, og i 2009 ble det satt sammen en ekspertgruppe som klarte å sammenfatte en definisjon.?1? Bak denne nye konsensusen stod IDF, AHA/NHLBI, “World heart federation”, “International atherosclerosis society” og “International association for the study of obesity”. De fleste med diabetes type...