Metabolske effekter av fedmekirurgi og livsstilsbehandling

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Dag Hofsø, lege i spesialisering, postdok, universitetslektor Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold Det har vært en kraftig økning i forekomsten av fedme og dens metabolske følgetilstander i Norge og resten av verden de siste tiårene. Sammen med inaktivitet og røyking er de blant de sterkeste risikofaktorene for død.1 Forekomsten av fedme i de øverste BMI-kategoriene har økt spesielt kraftig.2 Parallelt har fedmekirurgiske metoder blitt videreutviklet og antall inngrep har økt dramatisk. På verdensbasis utføres årlig over 300 000 slike operasjoner på pasienter med sykelig overvekt (BMI ≥40 kg/m2 eller ≥35 kg/m2 med fedmerelatert følgetilstand).3 I Norge er anslagsvis 2 % av den voksne befolkningen sykelig fet, og det utføres omtrent 2500 fedmeoperasjoner årlig. Få konservative behandlingsstrategier for sykelig fedme er evaluert og enda færre sammenliknede studier er utført. Hovedhensikten med MOBIL-studien4 var derfor å sammenlikne effekten av gastrisk bypass (den vanligste fedmeoperasjonen i Norge) og et intensivt rehabiliteringsprogram (Evje-klinikken) på vekt og fedmerelaterte kardiovaskulære risikofaktorer. Metode Ved gastrisk bypass reduseres magesekkens volum med over 90 % og tynntarmen deles og omkobles slik at duodenum og proksimale deler av tynntarmen forbikobles. Dette medfører betydelig grad av restriksjon og noe malabsorbsjon. Inngrepene ble utført laparoskopisk. Behandlingsopplegget på Evje-klinikken bestod av totalt sju uker fordelt på fire opphold (1 + 4 + 1 + 1 uker) i løpet av ett år. Programmet inneholdt mye fysisk aktivitet og praktisk og teoretisk kostholdsveiledning. Systematisk bruk av fedmereduserende medikamenter eller lavkaloridietter ble ikke brukt. Randomisering ble av etiske hensyn ikke gjennomført. Behandlingsvalg baserte seg derfor på pasientens ønske og behandlende leges vurdering. Resultater Pasientene var 45 år gamle, veide 131 kg og 70 % var kvinner. Oppfølgingsraten var 95 % i begge gruppene: 76 av 80 i kirurgigruppen og 63 av 66 i livsstilsgruppen. Gjennomsnittlig vektreduksjon etter ett år var signifikant...