Norsk nyvinning: EPIO, et evidensbasert digitalt selvhjelpsprogram for mestring av langvarige smerter

Cecilie Varsi | okt 2019 | Revmatologi |

Cecilie Varsi
Senter for pasientmedvirkning
og samhandlingsforskning,
Medisinsk klinikk,
Oslo universitetssykehus

Ingrid K. Ledel Solem
Senter for pasientmedvirkning
og samhandlingsforskning,
Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus,
Institutt for klinisk medisin,
Det medisinske fakultet,
Universitetet i Oslo

Hilde Eide
Senter for pasientmedvirkning og
samhandlingsforskning, Medisinsk klinikk,
Oslo universitetssykehus, Fakultet for helse-
og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie-
og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge,
Drammen, Norge

Ólöf B. Kristjánsdottir
Senter for pasientmedvirkning og
samhandlingsforskning, Medisinsk klinikk,
Oslo universitetssykehus,
Nasjonal kompetansetjeneste for læring
og mestring innen helse,
Oslo universitetssykehus

Elin Børøsund
Senter for pasientmedvirkning
og samhandlingsforskning,
Medisinsk klinikk,
Oslo universitetssykehus

Audun Stubhaug
Institutt for klinisk medisin,
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo,
Regional kompetansetjeneste for smerte,
Oslo universitetssykehus, Avdeling for
smertebehandling, Akuttklinikken,
Oslo universitetssykehus

Lise Solberg Nes
Senter for pasientmedvirkning og
samhandlingsforskning, Medisinsk klinikk,
Oslo universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin,
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo,
Department of Psychiatry and Psychology,
Mayo Clinic, Rochester, USA

I en pågående studie ved Oslo universitetssykehus (OUS) har det nylig blitt utviklet et digitalt evidensbasert smertemestringsprogram basert hovedsakelig på kognitiv atferdsterapi. Programmet og den pågående studien presenteres i denne artikkelen. Langvarig smerte (smerte som har vart mer enn 3 måneder) kan ha mange forskjellig årsaker og kan komme sekundært til en varig grunnlidelse. Selv om grunnlidelsen behandles effektivt, for eksempel revmatiske sykdommer og skader, så kan smerteplagene vedvare. De er ofte det enkeltsymptom som påvirker livskvalitet og grad av uførhet mest. De som henvises til smerteklinikkene har i gjennomsnitt hatt plagene sine i 8 år.1  Mange pasienter må dessverre forvente å leve med smerter i større eller mindre grad livet ut, selv om all tilgjengelig behandling prøves. Å leve med smerter kan være utfordrende, og kan påvirke den enkeltes dagligliv og livskvalitet.2 Å hjelpe pasientene med å finne gode mestringsstrategier som kan hjelpe og støtte dem i hverdagen er derfor avgjørende for deres fungering og livskvalitet. Det finnes i dag ulike tilbud for mennesker med langvarige smerter. Individuell oppfølging tilbys blant annet av fastleger, fysioterapeuter, psykologer og smerteklinikker. Kurs og gruppeintervensjoner tilbys for eksempel av lokale og regionale lærings- og mestringssentre og rehabiliteringsinstitusjoner.  Disse tilbudene er dessverre ikke tilgjengelige for alle (for eksempel på grunn av lang reisevei og lange ventelister), ikke mulige for alle å delta på (for eksempel på grunn av redusert energinivå og svingende sykdomsbilde), ikke i henhold til alles preferanser (for eksempel fordi man ikke er komfortabel med å treffe andre i gruppetilbud) og gir heller ikke alltid ønsket effekt. Dagens tilbud til denne pasientgruppen har således et forbedringspotensiale. Digitale programmer har vist lovende resultater, blant annet relatert til mestring og livskvalitet for pasienter med langvarige smerter.3 Fordelene med digitale løsninger er at de kan benyttes når og hvor den enkelte måtte ønske det, i...