Overvekt og risiko for utvikling av psoriasis

Ingrid Snekvik | des 2018 | |

Ingrid Snekvik
overlege, ph.d.,
Hudavdelingen,
St. Olavs Hospital

Psoriasis er en kronisk hudsykdom forbundet med fysisk og psykisk belastning. Studier har funnet at psoriasis er assosiert med overvekt, men det har vært noe uklarhet når det gjelder årsakssammenheng.

Overvekt kan være en felles underliggende faktor som forklarer den positive assosiasjonen mellom psoriasis og komorbiditeter slik som kardiovaskulær sykdom, diabetes og metabolsk syndrom.1-3 Alternativt kan overvekt føre til debut av psoriasis.4-6 I en stor prospektiv studie med objektive mål på kroppsmasse har vi undersøkt om overvekt og fedme er assosiert med senere risiko for nyoppstått (insident) psoriasis.

Deltakere og metode
Våre studier er basert på Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag (HUNT-studien). Alle innbyggere over 20 år har blitt invitert til å delta i tre studier så langt; HUNT1 (1984-1986), HUNT2 (1995-1997) og HUNT3 (2006-2008). Deltakerne har fylt ut spørreskjema som blant annet inkluderte spørsmål om røyking, utdanning samt om de hadde eller noen gang hadde hatt psoriasis.

De som svarte «ja» på spørsmålet om psoriasis ble spurt om alder for debut av sykdommen. Høyde, vekt, midjemål og hofteomkrets ble målt med standardiserte metoder av trenet personell. Vi inkluderte 33 734 individer som hadde deltatt i både HUNT2 og HUNT3, og som ennå ikke hadde utviklet psoriasis ved HUNT2. Av disse hadde 25 148 deltatt i alle tre HUNT-studiene, noe som gav oss muligheten til å studere vektendring fra HUNT1 til HUNT2.

Ved hjelp av denne informasjonen undersøkte vi prospektivt effekten av kroppsmasseindeks (BMI), midjeomkrets, midje-hofte-ratio og 10 års vektendring i forhold til risiko for å utvikle psoriasis. Vi brukte Cox regresjon for å kalkulere relativ risiko for insident psoriasis. Basert på kunnskap om faktorer som er relatert både til psoriasis og til mål på kroppsmasse, justerte vi for konfunderende faktorer. Artikkelen er i sin helhet publisert i Journal of Investigative Dermatology i 2017.7

Resultater
Av de 33 734 individene som ble inkludert i studien, var det 369 som utviklet psoriasis. Vi fant at personer som var overvektige (BMI 25,0-29,9 kg/m2) hadde nesten 50 % økt risiko for å utvikle psoriasis i forhold til normalvektige (BMI 18,5-24,9 kg/m2), med en relativ risiko på 1,45 (95 % CI 1,15-1,84). Individer med fedme (BMI ≥ 30,0 kg/m2) hadde nesten dobbelt så stor risiko for å utvikle psoriasis som normalvektige, med en relativ risiko på 1,87 (95 % CI 1,38-2,52). Vi fant samme tendens for kategorier av midjeomkrets, mens det for midje-hofte-ratio var noe svakere assosiasjon.

En vektøkning på 10 kg eller mer i løpet av de foregående 10 årene var assosiert med en vesentlig økt risiko for psoriasis sammenlignet med å være vektstabil (relativ risiko 1,72; 95 % CI 1,15-2,58), og vektreduksjon var assosiert med redusert risiko for psoriasis.

Diskusjon
Våre funn tyder på at fettvev spiller en kausal rolle når det gjelder risiko for å utvikle psoriasis. Fettvev, og spesielt visceralt fett, produserer adipokiner som har en rolle i kronisk inflammasjon. Flere av disse proinflammatoriske adipokinene er forhøyet hos personer med psoriasis.8 I tillegg medvirker makrofager i fettvevet til produksjon av blant annet interleukin-6 og tumor nekrose faktor-α som er sentrale cytokiner i psoriasisutvikling.9 En nylig tvillingstudie har også foreslått en felles genetisk link mellom psoriasis og overvekt.10

KONKLUSJON

Overvekt og fedme er assosiert med økt risiko for å utvikle psoriasis. Denne risikoen er betydelig økt hos individer med langtids vektøkning på 10 kg eller mer, og våre funn tyder også på at vektreduksjon kan redusere risikoen for psoriasis. Våre data viser at overvekt er en viktig og modifiserbar risikofaktor i psoriasisutvikling. Dette tyder på at forebygging av vektøkning kan redusere forekomsten av psoriasis.

Interessekonflikt: Ingen

Referanser

1. Samarasekera EJ, Neilson JM, Warren RB, Parnham J, Smith CH. Incidence of cardiovascular disease in individuals with psoriasis: a systematic review and meta-analysis. J Invest Dermatol 2013;133(10):2340-2346. 2. Armstrong AW, Harskamp CT, Armstrong EJ. Psoriasis and the risk of diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatology 2013;149(1):84-91. 3. Prey S, Paul C, Bronsard V, Puzenat E, Gourraud PA, Aractingi S, et al. Cardiovascular risk factors in patients with plaque psoriasis: a systematic review of epidemiological studies. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010;24 Suppl 2:23-30. 4. Kumar S, Han J, Li T, Qureshi AA. Obesity, waist circumference, weight change and the risk of psoriasis in US women. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;27(10):1293-1298. 5. Setty AR, Curhan G, Choi HK. Obesity, waist circumference, weight change, and the risk of psoriasis in women: Nurses’ Health Study II. Arch Intern Med 2007;167(15):1670-1675. 6. Danielsen K, Wilsgaard T, Olsen AO, Furberg AS. Overweight and Weight Gain Predict Psoriasis Development in a Population-based Cohort. Acta Derm Venereol 2017;97:332-339. 7. Snekvik I, Smith CH, Nilsen TIL, Langan SM, Modalsli EH, Romundstad PR, et al. Obesity, Waist Circumference, Weight Change, and Risk of Incident Psoriasis: Prospective Data from the HUNT Study. J Invest Dermatol 2017;137(12):2484-2490. 8. Toussirot E, Aubin F, Dumoulin G. Relationships between Adipose Tissue and Psoriasis, with or without Arthritis. Frontiers in Immunology 2014;5:368. 9. Chiricozzi A, Raimondo A, Lembo S, Fausti F, Dini V, Costanzo A, et al. Crosstalk between skin inflammation and adipose tissue-derived products: pathogenic evidence linking psoriasis to increased adiposity. Expert Review of Clinical Immunology 2016:1-10. 10. Lonnberg AS, Skov L, Skytthe A, Kyvik KO, Pedersen OB, Thomsen SF. Association of Psoriasis With the Risk for Type 2 Diabetes Mellitus and Obesity. JAMA Dermatology 2016;152:761-767.