Persisterende versus paroxysmal atrieflimmer og akutt hjerneinfarkt

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Halvor Næss, overlege, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, professor, Universitetet i Bergen og SESAM, Stavanger. De tre vanligste årsakene til akutt hjerneinfarkt er aterosklerose, småkarsykdom og atrieflimmer. Småkarsykdom er årsak til lakunære infarkt på grunn av okklusjon av små perforanter i hjernestammen eller dypt i storhjernen, mens aterosklerose  og atrieflimmer er årsak til emboliske hjerneinfarkt som kan være store.  Det er viktig å bestemme årsaken til akutt hjerneinfarkt fordi dette har konsekvenser for valg av sekundær profylakse. Hos pasienter med embolisk infarkt av ukjent årsak er det viktig å gjøre Holter monitorering. Holter monitorering viser paroxysmal atrieflimmer hos opp mot 20% av pasienter med akutt embolisk hjerneinfarkt av ukjent årsak, uavhengig av alder. Jo eldre pasientene er, desto større er sannsynligheten for å påvise paroxysmal atrieflimmer.  Reduserer risikoen opp mot 80% Platehemmende behandling (clopidogrel, eller kombinasjonen acetylsalisylsyre og dipyridamol) er aktuell ved aterosklerose og småkarsykdom, mens antikoagulasjon er valget ved atrieflimmer. Det skilles ikke mellom persisterende og kronisk atrieflimmer når det gjelder oppstart med antikoagulasjon, hverken ved primær eller sekundær profylakse.  Antikoagulasjon reduserer risikoen for fremtidige hjerneinfarkt opp mot 80%. I tillegg til den sekundærprofylaktiske effekten har flere studier vist at pasienter som får hjerneinfarkt til tross for pågående antikoagulasjon har bedre prognose.1 Dette kan skyldes at antikoagulasjon fremmer en raskere oppløsning av embolien. Persisterende vs. paroxysmal atrieflimmer Atrieflimmer er assosiert med dannelse av en trombe i venstre forkammer. Det er antatt at trombedannelsen fremmes av stase, endotelial dysfunksjon eller en hyperkoaguabel tilstand.2 Pasienter med persisterende atrieflimmer har ofte hatt dette over lengre tid enn pasienter med paroxysmal atrieflimmer. Studier har vist at pasienter med persisterende atrieflimmer oftere har dilatert atrium enn pasienter med paroxysmal atrieflimmer.3 Det er særlig i auriculum at trombedannelsen skjer.  På grunn av disse forskjellene mellom persisterende og paroxysmal atrieflimmer kunne man tenke seg at embolier...