Post-transplantasjonsdiabetes – en alvorlig komplikasjon etter nyretransplantasjon

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Tone Gretland Valderhaug, lege, ph.d.-kandidat, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo Nyretransplantasjon er i dag målet for pasienter med alvorlig nyresvikt. Pasienter med diabetesnefropati utgjør den største gruppen av pasienter på venteliste for å motta en ny nyre. Kronisk nyresvikt og uremi er assosiert med økt insulinresistens og patologisk glukosemetabolisme før nyretransplantasjon, men også hos pasienter uten kjent diabetes ved transplantasjonstidspunkt sees en økt risiko for å utvikle diabetes etter nyretransplantasjon. Siden 2003 har guidelines for diagnostikk, klassifisering og behandling av diabetes etter nyretransplantasjon eksistert.1 Nyoppstått post-transplantasjonsdiabetes (PTDM) klassifiseres under gruppe III, andre former for diabetes, spesifikt under medikamentelt indusert diabetes og infeksjonsutløst diabetes i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO) (se tabell 1). Det sees flere likhetstrekk mellom PTDM og type 2 diabetes, og nyretransplanterte pasienter deler tradisjonelle risikofaktorer for type 2 diabetes med en ikke transplantert befolkning. I tillegg bruker nyretransplanterte pasienter immundempende medisiner som i seg selv virker diabetogent og som øker risikoen for å utvikle forstyrrelser i glukosemetabolismen. Moderne immunosuppressive medikamenter har også bivirkninger som kan påvirke pasientens livskvalitet og levetid. Kronisk immunsuppresjon vil dessuten øke risiko for opportunistiske infeksjoner, og virale infeksjoner som cytomegalovirus og hepatitt C er assosiert med hyperglykemi etter nyretransplantasjon. Forekomst og diagnostikk av post-transplantasjonsdiabetes Insidensen av PTDM har vært rapportert mellom 2 og 53 % i ulike studier, sannsynlig betinget av ulik bruk av diagnostiske metoder.2 Siden 2003 har de diagnostiske kriterier for PTDM vært tilsvarende som for diabetes i en generell befolkning. I de seneste publiserte studier rapporteres en insidens mellom 10 og 40 % i ulike populasjoner og på varierende tidspunkt etter transplantasjon.3,4,5 De fleste tilfeller av PTDM utvikles i løpet av de første tre måneder etter transplantasjon, men forekomsten øker progressivt i de påfølgende år.3 Store epidemiologiske studier har vist at utvikling av PTDM er assosiert med...