Samsykelighet mellom bipolar lidelse og diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Gjertrud Øvreås Svendal, forskelinjestudent, Universitetet i Bergen. Anders Lund, professor, Institutt for klinisk medisin, Sandviken sykehus, Bergen Bipolar lidelse er en alvorlig, psykiatrisk sykdom som rammer 1-2 % av befolkningen. Lidelsen er karakterisert av tidvis forhøyet stemningsleie, maniske eller hypomaniske faser og tidvis depressive perioder.  Allerede i 1919 publiserte Kooy en artikkel som beskrev forhøyet blodsukker hos pasienter med psykiatriske lidelser. Siden den gang har flere forskere sett på en mulig samsykelighet mellom bipolar lidelse og diabetes. Det har blitt rapportert om en femdobling i forekomst av diabetes hos pasienter med bipolar lidelse, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Andre studier gjort på dette feltet forteller om lignende tendenser, med en 2-3 ganger så høy risiko for å utvikle den ene lidelsen dersom man lider av den andre, sammenlignet med resten av befolkningen. Prevalensen av type 2 diabetes har blitt rapportert til å være så mye som 26 % i en gruppe pasienter med bipolar lidelse. Bipolar lidelse blir av noen sett på som en risikofaktor for å utvikle sykdommer i det metabolske syndrom, og det har dermed blitt foreslått å inkludere bipolar lidelse i det metabolske syndrom.1 Funnene over viser alle en tydelig sammenheng mellom diabetes og bipolar lidelse. Det er publisert få, hvis i det hele tatt noen, artikler med negative funn på dette området. En artikkel fra 2004 viser et noe annerledes funn.2 Her ønsket forskerne å undersøke om den rapporterte samsykeligheten mellom bipolar lidelse og diabetes kunne skyldes Berksons bias, altså at pasienter med en sykdom har økt risiko for å få påvist andre sykdommer fordi pasienten oppsøker lege. Pasienter med slitasjegikt ble sammenlignet med pasienter med bipolar lidelse med tanke på prevalens av diabetes. Det ble funnet en svakt forhøyet prevalens av diabetes blant pasienter med bipolar lidelse, sammenlignet med pasienter med slitasjegikt. Denne studien...