SAMMENDRAG Hjernens signalstoff, dopamin, har lenge vært i fokus for ADHD-forskning, men et annet signalstoff, glutamat, har også fått oppmerksomhet de siste årene. I en dyremodell av ADHD er det vist at AMPA-reseptormediert signalering er redusert i hippocampus. Det kan bidra til å utvikle ADHD-symptomer. Det dopaminerge signaleringssystemet i hjernen har vært i fokus i ...

SAMMENDRAG ADHD er kjennetegnet ved oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet, og medfører funksjonsvansker på flere områder i livet. Man anslår at 3-5 % av den voksne befolkningen har ADHD.  ADHD er assosiert med lavere yrkesdeltagelse. Sosial tilhørighet og høyere utdanning synes å medføre økt yrkesdeltagelse, mens tidligere alvorlig depresjon har motsatt virkning.  ADHD er kjennetegnet ved ...

Nye genetiske funn ved ADHD

Psykiatri / Neurologi | Jan Haavik | 12. Jun 2019 kl. 10:14 |

ADHD er en vanlig psykiatrisk lidelse som rammer omtrent 5 % av barn i skolealder og 2,5 % av unge voksne.1 De underliggende nevrobiologiske mekanismene er ikke fullstendig kartlagt, men det er sterke holdepunkter for både genetiske og miljøbetingede risikofaktorer. Det er publisert mange tvillingstudier, som samlet viser at arveligheten (heritabiliteten, h2) av ADHD er ...

ADHD viser seg ved mer hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet enn forventet for alder.1 En metaanalyse har vist at ADHD forekommer hos omtrent 5 % av alle skolebarn.2  Tilstanden debuterer ofte i førskolealder og er to til ni ganger så hyppig hos gutter som hos jenter.3 Tidlig intervensjon synes å redusere symptomene,4 derfor anbefales tidlig kartlegging ...

ADHD er en utviklingsforstyrrelse som innebærer vansker med uoppmerksomhet og hyperaktivitet/impulsivitet, og som forekommer hyppigere hos gutter og menn.1 En metaanalyse har estimert at tilstanden har en forekomst på 2,5 % hos voksne.2 ADHD er assosiert med redusert livskvalitet, både hos ungdom og hos unge- og eldre voksne.3-6 En av studiene (369 deltagere) beskrev relativt ...

Vi ønsket å undersøke hvordan voksne med ADHD som har vært pasienter ved distriktspsykiatrisk sentre (DPS) opplever helsetjenesten de tilbys. Studier på langtidsoppfølging av personer med ADHD understreker betydningen av kontinuerlig behandling, og god og stabil oppfølging i helsetjenesten. Det er mange som faller ut av poliklinisk oppfølging blant tenåringer og voksne med ADHD.1,2 Det ...

Dette viser resultatene i en nylig publisert studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet.1 Jod er et essensielt næringsstoff i fosterutviklingen, og mors jodstatus er særlig viktig for fosterets nevrologiske utvikling i første del av svangerskapet. Det har lenge vært kjent at alvorlig jodmangel hos mor gir store og varige konsekvenser for ...

ADHD er en hyppig lidelse med uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet som kjernesymptomer. Pasientene har ofte tilleggssymptomer, og søvnproblemer regnes blant de hyppigste komorbide plagene.1 ADHD deles gjerne inn i undergrupper, basert på om problemene i hovedsak relateres til oppmerksomhetsvansker eller hyperaktivitet/impulsivitet. Dårlig søvn kan føre til konsentrasjonsvansker, motorisk uro og humørsvingninger, symptomer som ofte sees ...

Angstlidelser og ADHD debuterer ofte før skolealder og kan gi kroniske symptomer og funksjonssvikt.1,2 Hos skolebarn har populasjonsstudier estimert en forekomst på om lag 5 % for ADHD,3 15 % for angstlidelser4 og 25-40 % samtidig forekomst av angstlidelser ved ADHD.5,6 Tilsvarende tall er beskrevet i førskolealder.7,8 I et tidligere arbeid fant vi at omlag ...

En ny studie basert på norske registre viser kjønnsspesifikke assosiasjoner mellom ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) og enkelte autoimmune sykdommer.1 Disse sammenhengene ser ikke ut til å kunne forklares med røykevaner eller overvekt. Funnene reflekterer kanskje felles underliggende etiologi. ADHD defineres som en nevroutviklingsforstyrrelse kjennetegnet av hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetssvikt. Lidelsen kan manifestere seg ulikt fra individ ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon